Komunitní plánování

 

 

 

 

 

Komunitní plánování je rozvojová metoda plánování veřejných služeb, která počítá s názory celé komunity (obce, kraje) a jejich členů (občanů). Metoda umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného života na úrovni obce a kraje a výrazně posiluje principy zastupitelské demokracie. Slovo komunitní znamená, že celé plánování sociálních služeb probíhá za účasti komunity – zadavatelů, poskytovatelů, uživatelů služeb a veřejnosti.

Podstata komunitního plánování sociálních služeb:


Zjištění stavu poskytování sociálních služeb na území regionu a potřeb, které jsou definovány a nejsou naplněny. Komunitní plán je konsenzem mezi tím, co je možné a tím, co bylo označeno jako potřebné či prioritní.

Komunitní plánování se provádí prostřednictvím dialogu tří základních skupin, které se v komunitě podílejí na trhu sociálních služeb, navzájem se ovlivňují a doplňují:

ZADAVATELÉ jsou ti, kdo službu platí, zřizují či organizují.

POSKYTOVATELÉ jsou ti, kdo službu provozují, uskutečňují, poskytují klientům nebo doma svým příbuzným a blízkým.

UŽIVATELÉ jsou ti, kdo službu přijímají, dostávají nebo spotřebovávají. Jde o osoby v nepříznivé nebo tíživé sociální situaci.

SOCIÁLNÍ SLUŽBA je činnost poskytující lidem v nepříznivé sociální situaci podporu při sociálním začleňování a ochranu před sociálním vyloučením s cílem umožnit jim zapojení do běžného života společnosti.

Přínos KPSS:

- Zvyšuje dostupnost a kvalitu sociálních služeb, rozšiřuje jejich nabídku, zajímá se o to, aby sociální služeb odpovídaly zjištěným potřebám a je schopen průběžně reagovat na změny.

- Zajišťuje efektivitu investovaných finančních prostředků, protože jsou vynakládány jen na takové služby, které jsou opravdu potřebné.

- Zprůhlední postup při rozhodování o sociálních službách.

Kontaktní osobou je koordinátorka KPSS, Bc. Anna Škopová, pracovnice odboru sociálních služeb. Tel.: 777 736 329, e-mail:  

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD ORLICÍ A OKOLÍ 2015-2019 byl schválen na ZM 8.9.2014 pod čj.:717/24/ZM/2014 OSS/  

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD ORLICÍ A OKOLÍ 2010-2013 

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD ORLICÍ 2010-2013 

Katalog sociálních a souvisejících služeb Ústí nad Orlicí a okolí 

Studie Zjišťování potřeb veřejnosti v sociálních službách a výzkum uživatelů sociálních služeb

 

Komunitní plán


Opatření Komunitního plánu Díl první
Opatření Komunitního plánu Díl druhý
Analýza poskytovatelů sociálních služeb
Finanční analýza
SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ A OKOLÍ
Zápis KPSS za květen 2013

Pracovní skupiny, členové a zápisy