publicita irop uzemni plan

Na projekt „Vypracování územního plánu Ústí nad Orlicí“ je poskytována finanční podpora z Evropské unie.

Projekt je zaměřen na vypracování nového územního plánu města Ústí nad Orlicí. Nový územní plán bude sloužit jako základní rozvojový dokument města a nahradí stávající územní plán. Cílem územního plánu je stanovit dlouhodobou koncepci rozvoje města, ochranu jeho historických, kulturních a přírodních hodnot, koncepci jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání přírodních a krajinných částí města. Dále stanovit koncepci dopravní i koncepci rozvoje inženýrských sítí, vymezit zastavěné území, vymezit nové lokality pro rozvoj bydlení, občanské vybavenosti, výroby a veřejné infrastruktury, navrhnout plochy, kde by stávající zástavba měla být zachována v původní podobě nebo změněna a plochy, kde by měla nebo mohla být realizovaná výstavba zcela nová.


 

INFORMACE O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚSTÍ NAD ORLICÍ 

Veřejné projednání návrhu územního plánu Ústí nad Orlicí se uskuteční dne 25.01.2017 od 17,00 hod. v Malé scéně, ul. Havlíčkova č.p. 621 v Ústí nad Orlicí. Dokumentace návrhu územního plánu je k dispozici k nahlédnutí na stavebním úřadu MěÚ Ústí nad Orlicí a současně je zveřejněna na internetových stránkách města, a to v termínu do 01.02.2017. Do tohoto termínu tj. do 01.02.2017 může každý uplatnit připomínky a osoby uvedené v § 52 odst. 2 stavebního zákona podat námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Připomínky a námitky se uplatňují písemně, a to u stavebního úřadu MěÚ Ústí nad Orlicí.

 

Návrh územního plánu Ústí nad Orlicí:

Textová část

Výkres základního členění

Hlavní výkres

Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření

Koncepce dopravy

Textová část – odůvodnění

Koordinační výkres

Předpokládané zábory půdního fondu

Předpokládané zábory půdního fondu - tabulka

Výkres širších vztahů

Zásobování elektrickou energií, spoje

Zásobování plynem

Zásobování teplem

Zásobování pitnou vodou

Kanalizace a čištění odpadních vod

Grafická část - schémata návrhu ÚP (ZIP soubor 35 MB)


INFORMACE O SCHVÁLENÍ  ZADÁNÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Zadání územního plánu Ústí nad Orlicí bylo projednáno dle § 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na základě výsledků projednání bylo upraveno a předloženo ke schválení Zastupitelstvu města Ústí nad Orlicí. Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 3. února 2014 pod číslem usnesení 584/21/ZM/2014 schválilo Zadání územnímu plánu Ústí nad Orlicí.

V současné době probíhají práce na Návrhu územního plánu Ústí nad Orlicí, který bude dokončen v červenci r. 2014.

Zadání územního plánu Ústí nad Orlicí.


INFORMACE O PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí byly v roce 2012 zahájeny práce na pořízení nového územního plánu Ústí nad Orlicí. Územní plán je pořizován pro celé území města, tedy pro katastrální území Ústí nad Orlicí, Hylváty, Oldřichovice u Ústí nad Orlicí, Černovír u Ústí nad Orlicí, Kerhartice nad Orlicí, Gerhartice, Knapovec, Dolní Houžovec, Horní Houžovec. Veškeré postupy při pořizování územního plánu probíhají podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).Zpracovatelkou dokumentace byla vybrána paní Ing. arch. Vlasta Poláčková, která v prvním pololetí roku 2013 dokončila zpracování první etapy - průzkumů a rozborů. V rámci této etapy byly shromážděny všechny dostupné informace o území a současně byly formulovány požadavky na nutnost řešení jednotlivých problémů a záměrů v území. Této etapy se zúčastnili také občané města, kteří mohli vyjádřit svůj názor prostřednictvím ankety viz. níže.

Na základě dokončených průzkumů a rozborů byla zpracována druhá etapa – návrh zadání územního plánu. Návrh zadání územního plánu je text, který charakterizuje obecné požadavky na zpracování územního plánu, nezabývá se však jednotlivými pozemky. Návrh zadání je vystaven k veřejnému nahlédnutí na stavebním úřadu MěÚ Ústí nad Orlicí a na internetových stránkách města. Oznámení o vystavení návrhu zadání je prostřednictvím veřejné vyhlášky vyvěšeno na úřední desce od 5.9.2013. Do 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení může každý uplatnit u stavebního úřadu MěÚ Ústí nad Orlicí své písemné připomínky.

Oznámení o vystavení návrhu zadání

 Návrh zadání územního plánu Ústí nad Orlicí


 INFORMACE O ZAHÁJENÍ PRACÍ NA NOVÉM ÚZEMNÍM PLÁNU ÚSTÍ NAD ORLICÍ

 Město Ústí nad Orlicí zahájilo v roce 2012 zpracování nového územního plánu. Zhotovitelem byla vybrána paní Ing. arch. Vlasta Poláčková z Prahy. 

V současné době je pořízení územního plánu ve fázi, kdy se zpracovávají průzkumy a rozbory, to znamená, že se zahajuje období shromažďování všech dostupných informací o území a začínají se formulovat požadavky na nutnost řešení jednotlivých problémů a záměrů v území. Z tohoto důvodu se město rozhodlo zapojit do přípravy i občany města, vlastníky pozemků a staveb a každého, kdo má zájem v této fázi vyjádřit svůj názor na nutnost provedení jakýchkoliv změn současného způsobu využití v kterékoliv části města nebo uplatnit požadavek na zařazení svého záměru do územního plánu. Pro získání těchto informací jsme připravili anketu, která bude podkladem pro formulování potřeb města, které budou v dalších fázích pořizování územního plánu prověřovány a řešeny. 

Anketní formulář je zveřejněn zde. 

Žádáme všechny zájemce, kteří se chtějí zapojit se svými podněty do ankety, aby vyplněné formuláře odevzdali na podatelnu Městského úřadu nebo zaslali na adresu: Městský úřad Ústí nad Orlicí, stavební úřad, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, nejpozději do 15. ledna 2013.


Obecně o územním plánu

Územní plán je z hlediska města nejdůležitějším nástrojem územního plánování, který zásadně určuje budoucí rozvoj a fungování města. Územní plán je závazný pro občany města, pro všechny podnikatele, kteří zde mají svá sídla a provozovny, pro vlastníky pozemků a staveb na území města, pro všechny dotčené orgány i pro orgány města. Územní plán je dokumentací, která stanoví dlouhodobou koncepci rozvoje města, ochrany jeho historických, kulturních a přírodních hodnot, koncepci jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání přírodních a krajinných částí města. Dále stanoví koncepci dopravní i koncepci rozvoje inženýrských sítí. Vymezí zastavěné území, navrhne plochy, kde by stávající zástavba měla být zachována v původní podobě nebo změněna a plochy, kde by měla nebo mohla být realizovaná výstavba zcela nová.