Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
PROGRAM
na 12. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí,
které se bude konat dne 7.12.2020
od 15:00 hodin v Velkém sále Kulturního domu

Program
č.Bod jednání / Předkladatel, PřizvániIDČas
1.Zahájení a schválení programu 12. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
15:00
2.Připomínky k zápisu z 11. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
15:10
3.STA/1 - Revitalizace parku u Roškotova divadla
Předkládá: Petr Hájek
Přizvané osoby: Ing. arch. Vladimír Šolc, autor architektonické studie
15:20
4.FIN/1 - Schválení rozpočtového provizoria
Předkládá: Ing. Petra Brejšová
Přizvané osoby:
15:50
5.FIN/2 - Poskytnutí daru Nadačnímu fondu ZELENÉ OUSTÍ
Předkládá: Ing. Petra Brejšová
Přizvané osoby:
15:55
6.FIN/3 - Vyřazení pohledávky z účetní evidence
Předkládá: Ing. Petra Brejšová
Přizvané osoby:
16:00
7.FIN/4 - Dodatky ke smlouvám o úvěrech uzavřených s Komerční bankou
Předkládá: Ing. Petra Brejšová
Přizvané osoby:
16:05
8.FIN/5 - Převedení kontokorentního úvěru pod příjmový účet
Předkládá: Ing. Petra Brejšová
Přizvané osoby:
16:15
9.FIN - Informace vedoucí odboru
Předkládá: Ing. Petra Brejšová
Přílohy:
Informace o hospodaření města k 31. 10. 2020
Informace o záměru převést část činností příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Duha do ekonomické činnosti
16:25
10.OŠKCP/1 - Žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
Předkládá: Ing. Lucie Felgrová
Přizvané osoby:
16:35
11.OSS/1 - Návrh na schválení rozpočtového opatření v ORJ 8
Předkládá: Mgr. Ivana Nečekalová
Přizvané osoby:
16:40
12.DSS/1 - Příspěvek k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje v období od 13.12.2020 do 11.12.2021
Předkládá: lic. Jaroslav Škarka
Přizvané osoby:
16:45
13.MPO/1 - Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku a o zřízení věcného práva - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Předkládá: Bc. Jana Kolomá
Přizvané osoby:
16:50
14.MPO/2 - Kupní smlouva - p.p.č. 786/2 v k. ú. Knapovec
Předkládá: Bc. Jana Kolomá
Přizvané osoby:
16:55
15.MPO/3 - Kupní smlouva na prodej části p.p.č. 1283/29 v k. ú. Hylváty
Předkládá: Bc. Jana Kolomá
Přizvané osoby:
17:00
16.MPO/4 - Kupní smlouva - prodej p.p.č. 2560/4 a 2556/9 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Bc. Jana Kolomá
Přizvané osoby:
17:05
17.MPO/5 - Směnná smlouva - Rieter CZ s.r.o.
Předkládá: Bc. Jana Kolomá
Přizvané osoby:
17:10
18.MPO/6 - Smlouvy o smlouvě budoucí kupní - ČEZ Distribuce, a.s.
Předkládá: Bc. Jana Kolomá
Přizvané osoby:
17:15
19.MPO/7 - Darovací smlouva - TEPVOS spol. s r.o.
Předkládá: Bc. Jana Kolomá
Přizvané osoby:
17:20
20.MPO/8 - Vklad nemovitých a movitých věcí základního kapitálu - TEPVOS, spol. s r.o.
Předkládá: Bc. Jana Kolomá
Přizvané osoby:
17:25
21.SÚ/1 - Návrh na pořízení změny územního plánu Ústí nad Orlicí
Předkládá: Petr Marčík
Přizvané osoby:
17:30
22.SÚ/2 - Návrh na pořízení změny územního plánu Ústí nad Orlicí
Předkládá: Petr Marčík
Přizvané osoby:
17:35
23.SÚ/3 - Návrh na pořízení změny územního plánu Ústí nad Orlicí
Předkládá: Petr Marčík
Přizvané osoby:
17:40
24.SÚ/4 - Návrh na pořízení změny územního plánu Ústí nad Orlicí
Předkládá: Petr Marčík
Přizvané osoby:
17:45
25.SÚ/5 - Návrh na pořízení změny územního plánu Ústí nad Orlicí
Předkládá: Petr Marčík
Přizvané osoby:
17:50
26.SÚ/6 - Návrh na pořízení změny územního plánu Ústí nad Orlicí
Předkládá: Petr Marčík
Přizvané osoby:
17:55
27.SÚ/7 - Návrh na pořízení změny územního plánu Ústí nad Orlicí
Předkládá: Petr Marčík
Přizvané osoby:
18:00
28.SÚ/8 - Návrh na pořízení změny územního plánu Ústí nad Orlicí
Předkládá: Petr Marčík
Přizvané osoby:
18:05
29.SÚ/9 - Určený zastupitel, úhrada nákladů za zpracování změny územního plánu Ústí nad Orlicí
Předkládá: Petr Marčík
Přizvané osoby:
18:10
30.DSS/2 - Plán dopravní obslužnosti města Ústí nad Orlicí
Předkládá: lic. Jaroslav Škarka
Přizvané osoby:
18:15
31.SMM/1 - Projev vůle o nabytí nebytových jednotek v objektu GALEN
Předkládá: Ing. Jiří Hruška
Přizvané osoby:
18:20
32.SMM/2 - Směrnice pro nakládání s byty ve vlastnictví Města Ústí nad Orlicí nebo ke kterým má město Ústí nad Orlicí dispoziční právo
Předkládá: Ing. Jiří Hruška
Přizvané osoby:
18:25
33.TAJ/1 - Informace tajemnice MěÚ o stavu plnění přijatých usnesení ZM za období květen až září 2020
Předkládá: Mgr. Gabriela Mánková
Přizvané osoby:
18:30
34.STA - Informace starosty města
Předkládá: Starosta
Přílohy:
Informace o probíhající výstavbě DDM v areálu bývalé Perly 01
18:35
35.Korespondence
Předkládá: Starosta
Přílohy:
Odpověď na interpelaci v rámci 11. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí B. Machačnému ze dne 16. 10. 2020, č.j. 34736
Odpověď na interpelaci v rámci 11. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí Mgr. J. Holubářovi ze dne 15. 10. 2020, č.j. 34691
Žádost o prominutí penále a pokuty TJ Jiskra Hylváty, z.s.
AEROklub - souhlas
Odpověď - J.F., č.j. 32539 ze dne 30. 9. 2020
Návrh na pořízení změny územního plánu ze dne 26. 11. 2020
H. E. - Připomínky k revitalizaci parku u Roškotova divadla
L.P. - Stížnost ze dne 4. 12. 2020
18:45
36.Zápisy
Předkládá: Starosta
Přílohy:
OV Hylváty - 16. 9. 2020
OV Černovír - 3. 11. 2020
OV Černovír - srpen - září 2020
OV Kerhartice - 14. 9. 2020
OV Knapovec - 8. 9. 2020
OV Knapovec - 13. 7. 2020
Zápis - FV č. 10 ze dne 2. 12. 2020
18:55
37.Závěr
Předkládá: Starosta
19:00