CZ
EN
DE
Vyhledání:
  Aktuálně

  Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

   

  1. Oficiální název:

  Město Ústí nad Orlicí

  Sychrova 16
  562 24 Ústí nad Orlicí
  IČ: 00279676

  DIČ: CZ00279676

  2. Důvod a způsob založení:

  Právním základem současného postavení města Ústí nad Orlicí je Ústava ČR a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

  Město Ústí nad Orlicí je územním samosprávným společenstvím občanů, veřejnoprávní korporací, která má postavení právnické osoby - v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

  Město spravuje své záležitosti samostatně - samostatná působnost. Státní správa jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu města, vykonává tento orgán jako svou přenesenou působnost.

   

  3. Organizační struktura:

  Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí zřizuje výbory jako své iniciativní a kontrolní orgány. 

  Rada města Ústí nad Orlicí zřizuje komise jako své poradní orgány.

  Městský úřad Ústí nad Orlicí se člení na odbory a oddělení.

  Městská policie.

   

  4. Kontaktní spojení:  
  Sídlo:

  Sychrova ulice 16,

  562 24  Ústí nad Orlicí

  Telefon: 465 514 111
  Fax: 465 525 563
  E-mail: podatelna@muuo.cz
  Obecný tvar e-mailové adresy: "prijmeni"@muuo.cz
  Datová schránka: bxcbwmg
  www: www.ustinadorlici.cz
     
  Úřední hodiny:  
  Pondělí 8:00 - 17:00
  Středa 8:00 - 17:00

   

  Úřední hodiny jsou stanoveny v zájmu veřejnosti, kdy je příslušný úředník zpravidla přítomen na svém pracovišti a je připraven přijmout žádosti či podněty občanů anebo osobně vysvětlit individuální žádosti či připomínky.

   

  Provozní doba městského úřadu:

  Pondělí 7:30 - 17:00
  Úterý 7:00 - 15:00
  Středa 7:30 - 17:00
  Čtvrtek 7:00 - 15:00
  Pátek 7:00 - 14:30
     
  Provozní doba Informačního centra:
  Pondělí - Pátek 7:00 - 17:00
  Sobota 8:00 - 12:00

   

  5. Bankovní spojení:

  Případné platby můžete poukázat na č.ú.: 19 - 420611/0100

  Účet pro platby správních poplatků, místních poplatků, pronájmů pozemků a nemovitostí a ostatních plateb na účet města. Pro tyto platby je nutno uvést správný variabilní symbol, který poplatníkům sdělí příslušný odbor městského úřadu.

   

  6. IČ: 279676

   

  7. DIČ: CZ00279676

   

  8. Rozpočet:

  Viz Strategické dokumentyRozpočet města

   

  9. Žádosti o informace:

  Žádost o poskytnutí informace je možné podat ústně, telefonicky nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačních zařízení.
  Písemná žádost je podána dnem, kdy ji město obdrželo.
  Z písemné žádosti musí být zřejmé, že je určena městu, a že ji žadatel podává podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

  Žadatel - fyzická osoba - uvede v žádosti: jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu adresu bydliště, adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.

  Žadatel - právnická osoba - uvede v žádosti: název, identifikační číslo, adresu sídla, adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla.

   

  10. Příjem žádostí a dalších podání:

  Žádost či stížnost, podnět, návrh nebo jiné podání lze podat písemně nebo ústně do protokolu. Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny. Podání učiněná osobně přijímá podatelna v sídle městského úřadu, na adrese Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí.

  Městský úřad vyřizuje stížnosti a petice podle vnitřních směrnic pro vyřizování stižností a peticí podaných Městskému úřadu Ústí nad Orlicí a v souladu s příslušnými právními předpisy ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejich doručení městskému úřadu.

   

  11. Opravné prostředky proti rozhodnutí příslušných odborů MěÚ:

  Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho odboru, který napadené rozhodnutí vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v příslušném zákoně, na jehož základě bylo rozhodnutí vydáno.
  Proti rozhodnutí odboru městského úřadu a strážníků městské policie při projednávání přestupků v tzv. zkráceném blokovém řízení nelze podat odvolání.
   

  12. Tiskopisy:
  Viz Tiskopisy ke stažení Zde na tomto odkazu naleznete seznam tiskopisů řazených dle odborů, které je možno si stáhnout.

   

  13. Návody na řešení nejdůležitějších životních situací:

  Vybrané návody pro řešení životních situací jsou dostupné v sekci "Životní situace".

   

  14. Nejdůležitější právní předpisy:

  Mezi nejdůležitější právní předpisy podle nichž město jedná a rozhoduje patří zejména:

  - zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
  - zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  - zákon č. 200/1990 sb., o přestupcích
  - zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
  - zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
  - zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla
  - zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  - zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
  - zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
  - zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
  - zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  - zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně některých zákonů

   

  Veškeré právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů ČR jsou k nahlédnutí v provozní době městského úřadu v kanceláři majetkoprávního odboru č. dveří  246 v budově A, tel. č. 465514220.

   

  15. Sazebník úhrad za poskytování informací:

  Poskytování informací na základě žádosti je prováděno za úhradu viz Sazebník výše úhrad nákladů ZDE.

   

  16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.:

  Výroční zpráva za rok 2014

  Výroční zpráva za rok 2013 

  Výroční zpráva za rok 2012

  Výroční zpráva za rok 2011

   

  17. Databáze poskytnutých informací podle zákona č. 106/1999 Sb.: 

  Fulltext
  Typ
  Název
  Typ
  Dokument
  Žádost o poskytnutí informací ze dne 11. 01. 2016Žádost o poskytnutí informací 2016zde
  Žádost o poskytnutí informací ze dne 09. 12. 2015Žádost o poskytnutí informací 2015zde
  Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace ze dne 02. 12. 2015Žádost o poskytnutí informací 2015zde
  Žádost o poskytnutí informací ze dne 30. 11. 2015Žádost o poskytnutí informací 2015zde
  Žádost o poskytnutí informací ze dne 04. 11. 2015Žádost o poskytnutí informací 2015zde
  Žádost o poskytnutí informací ze dne 19. 10. 2015Žádost o poskytnutí informací 2015zde
  Žádost o poskytnutí informací ze dne 15. 10. 2015 II.Žádost o poskytnutí informací 2015zde
  Žádost o poskytnutí informací ze dne 15. 10. 2015Žádost o poskytnutí informací 2015zde
  Žádost o poskytnutí informací ze dne 10. 09. 2015Žádost o poskytnutí informací 2015zde
  Žádost o poskytnutí informací ze dne 07. 09. 2015Žádost o poskytnutí informací 2015zde
  18. Informační systémy používané na Městském úřadě Ústí nad Orlicí:
  Informační systém Radnice VERA od společnosti VERA spol. s r.o.

  Antivirový systém NOD32 od společnosti ESET software spol. s.r.o.

   

  19. Seznam organizací a organizačních složek města:

   

  Organizace, školy
  Kultura
  Sociální péče
  Ostatní organizace
  Organizační složky

   

  Zodpovídá: Zdeňka Nováková Aktualizováno dne 4. 4. 2013
  Krizové řízení
  Informační centrum

  Informační centrum

  Chcete být informováni o dění ve Vašem městě na svůj email?
  Registrujte svoji emailovou adresu a my Vám budeme novinky zasílat.
  Kalendář akcí
  Obecné informace

  Čtvrtek 11. 2. 2016
  Svátek má Božena

  Mapa

  Město Ústí nad Orlicí
  kraj: Pardubický
  okres: Ústí nad Orlicí
  katastr. výměra: 36,36 km2
  počet obyvatel:
  14 430 (1. 4. 2015)
  starosta: Petr Hájek

  Web kamera