CZ
EN
DE
Vyhledání:
Aktuálně
Fulltext
Typ
Název
Typ
DOC
DOC
ZFO
Žádost o souhlasy a rozhodnutí ke zvláštnímu užívání komunikaceTiskopisy - odbor rozvoje města
Ohlášení poplatkové povinnosti užívání veřejného prostranstvíTiskopisy - Finanční odbor
Přiznání k místnímu poplatku ze psůTiskopisy - Finanční odbor
Ohlášení poplatkové povinnosti - komunální odpadTiskopisy - Finanční odbor
Odhlášení psaTiskopisy - Finanční odbor
Tombola - PLNÁ MOCTiskopisy - Finanční odbor
Tombola - Žádost o povoleníTiskopisy - Finanční odbor
Žádost o užívání veřejného prostranstvíTiskopisy - odbor rozvoje města
Vzor žádosti o vydání souhrnného vyjádřeníTiskopisy - Odbor životního prostředí
Vodní hospodářství - OhlášeníTiskopisy - Odbor životního prostředí
Vodní hospodářství - Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatelTiskopisy - Odbor životního prostředí
Vodní hospodářství - Oznámení o užívání stavby vodního dílaTiskopisy - Odbor životního prostředí
Vodní hospodářství - Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních dělTiskopisy - Odbor životního prostředí
Žádost o stanovení trvalého DZOdbor dopravy, silničníční a správních agend
Oznámeni o ztrátě RZOdbor dopravy, silničníční a správních agend

Tiskopisy - Odbor životního prostředí

 

Vzor žádosti o vydání souhrnného vyjádření

 

Vodní hospodářství

 

Ohlášení


Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel


Oznámení o užívání stavby vodního díla


Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl


Žádost o povolení k užívání vodních děl


Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod,studni nebo jinému vodnímu dílupotřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů - domácností


Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů, domácností a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru


Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů, domácností, nebo jeho změnu


Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů, domácností a o stavební povolení k
domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění


Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů, domácností nebo jeho změnu


Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzmních pro potřeby jednotlivých občanů, domácností a o stavební povolení k
domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění


Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzmnícch pro potřeby jednotlivých občanů, domácností nebo jeho změnu


Žádost o stavební povolení k vodním dílům


Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo jeho změnu


Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo jeho změnu


Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, nebo jeho změnu


Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo jeho změnu


Žádost o povolení k některým činnostem nebo jeho změnu


Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla


Žádost o vyjádření


Žádost o udělení souhlasu


Žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu


Žádost o stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu


Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo povolení výjimky při použití závadných látek


Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu


Odvádění OV do kanalizace pro veřejnou potřebuLesní hospodářství

Žádost o vydání souhlasu s umístěním stavby na lesním pozemku

Žádost o vydání souhlasu s umístěním stavby na pozemku do vzdálenosti do 50 m od okraje lesa

Žádost o vydání licence pro výkon činnosti odborného lesního hospodáře - právnická osoba

Žádost o vydání licence pro výkon činnosti odborného lesního hospodáře - fyzická osoba

Oznámení konání organizované nebo hromadné sportovní akce v lese

Oznámení změny odborného lesního hospodáře

Vyrozumění o těžbě dřeva podle § 33 odst. 3 lesního zákona

Žádost o dočasné odnětí lesního pozemku

Žádost o dočasné omezení využívání lesního pozemku

Žádost o povolení delší lhůty pro zalesnění holiny a zajištění lesního porostu

Žádost o povolení výjimky ze zákazu provádět těžbu mýtní úmyslnou v lesních porostech mladších 80-ti let

Žádost o prohlášení pozemku za pozemek lesní

Žádost o předběžné vyjádření k zalesnění pozemku

Žádost o rozhodnutí v pochybnostech o příslušnosti lesního pozemku

Žádost o souhlas s dělením lesního pozemku

Žádost o trvalé odnětí lesního pozemku

Žádost o trvalé omezení využívání lesního pozemku

Rybářství

Žádost o vydání rybářského lístku

Ochrana zemědělského půdního fondu

Souhlas s navrženou trasou

Bilance skrývky a dalšího využití ornice včetně časového harmonogramu

Žádost o souhlas s navrženou trasou vedení (komunikace, dráhy, vodní cesty)

Žádost o souhlas k trvalému - dočasnému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

Ochrana ovzduší

Žádost o vydání závazného stanoviska z hlediska ochrany ovzduší


Vzor souhrnné provozní evidence zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů znečištování ovzduší

SPE poplatky WORD

SPE poplatky EXCEL

Ochrana přírody a krajiny

Žádost o povolení kácení dřevin

Žádost o souhlas s činností v PP Orlice

Žádost o vydání závazného stanoviska pro zalesnění

Žádost o vydání ZS k zásahu do VKP

Odpadové hospodářství


Seznam zařízení k nakládání s odpady

 

Doporučení pro ohlašování v roce 2012


Formulář hlášení o produkci a nakládání s odpady

Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady fyzické osobě

Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady právnické osobě


Samospráva

 

Žádost o povolení kácení dřevin a souhlas vlastníka

 

Tiskopisy - Majetkoprávní odbor

Směrnice o nakládání s uvolněnými byty, které jsou ve vlastnictví města Ústí nad Orlicí, nebo ke kterým má město Ústí nad Orlicí dispoziční právo

Formulář žádosti o prodej pozemku

Formulář žádosti o pronájem pozemku pro právnické osoby a podnikatele

Formulář žádosti o pronájem pozemku pro fyzické osoby

Formulář žádosti o zřízení věcného břemene

Podmínky pro udělení souhlasu Města Ústí nad Orlicí, jako vlastníka místních komunikací, k žádosti o zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro vozidlo osoby ZTP nebo ZTP/P (dále jen ZTP), které slouží silničnímu správnímu úřadu jako podklad pro vydání rozhodnutí

Žádost o vyjádření ke zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P

 

Žádost o rozhodnutí o zvl. užívání místní komunikace - pro vyhrazené parkování, parkování ZTP, ZTP/P

 

Žádost o souhlas vlastníka o zvláštní užívání místní komunikace - pro umístění, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám těchto komunikací (lešení, kontejner, staveniště, pohyb mechanizace,...)

 

Žádost o souhlas vlastníka - o povolení zřízení sjezdu (připojení komunikace) ze místní komunikace na sousední nemovitost

 

Žádost o souhlas vlastníka o zvláštní užívání místní komunikace - pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí na  místních a účelových komunikacích

 

Souhlas s uzavírkou 

 

Tiskopisy - Odbor právní a Obecního živnostenského úřadu

Potřebné formuláře, tiskopisy a postupy jsou v elektronické podobě umístěny na internetových stránkých Ministerstva průmyslu a obchodu - www.mpo.cz.

 


Informace odboru

Upozornění pro podnikatele - KOMERČNÍ REJSTŘÍKY


Upozorňujeme především podnikatele, kteří jsou nově zapsáni do živnostenského rejstříku (živnostenským úřadem jim byl vydán VÝPIS Z ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU), že mohou být následně osloveni různými firmami s nabídkou zápisu do dalšího rejstříku, nazvaného např. „Rejstřík obchodu a živností". Těmto podnikatelům nevzniká žádná povinnost zápisu do tohoto nebo dalšího obdobného rejstříku a tudíž v případě nevyužití této nabídky ani uhrazení požadovaného poplatku – jedná se pouze o komerční záležitost viz příloha.Krizové řízení
Informační centrum

Informační centrum

Chcete být informováni o dění ve Vašem městě na svůj email?
Registrujte svoji emailovou adresu a my Vám budeme novinky zasílat.
Kalendář akcí
Obecné informace

Středa 7. 10. 2015
Svátek má Justýna

Mapa

Město Ústí nad Orlicí
kraj: Pardubický
okres: Ústí nad Orlicí
katastr. výměra: 36,36 km2
počet obyvatel:
14 430 (1. 4. 2015)
starosta: Petr Hájek

Web kamera