Přejít na obsah Přejít na navigaci

Město Ústí nad Orlicí se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku https://www.ustinadorlici.cz/cs/

Stav souladu

Tato webová stránka je plně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 22.4.2020.

Toto prohlášení bylo vypracováno třetí stranou dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směřujte na níže uvedené kontakty.

Kontakt na správce obsahu

Městský úřad Ústí nad Orlicí

Sychrova ulice 16

562 24 Ústí nad Orlicí

465 514 111

Kontakt na technického provozovatele

OG Soft s.r.o.

M. R. Štefánika 264

552 01, Ústí nad Orlicí

+420 468 000 100

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Ministerstvo vnitra

odbor eGovernmentu

náměstí Hrdinů 1634/3

140 21 Praha 4

Vážení spoluobčané, přestože je vládou ČR vyhlášený nouzový stav, městská společnost TEPVOS nadále zajišťuje služby ve prospěch města. Čištění komunikací má přesně stanovený harmonogram, který byl dlouhodobě prezentován. S ohledem na další činnosti společnosti, jakákoliv změna způsobí komplikace v harmonogramu jarního úklidu. Prosíme tímto občany o přeparkování vlastního vozidla a umožnění řádného čištění komunikací. Odtahy vozidel se v tento čas neprovádějí, Městská policie nebude případné přestupky pokutovat. Záleží tedy jen na Vaší dobré vůli. Pokud zůstanou zaparkovaná auta v místech plánovaného čistění, bude místo vynecháno a do plánu čištění zařazeno na konec harmonogramu, tj. konec května 2020.

Děkujeme Vám za součinnost.

TEPVOS spol. s r. o.

Dne 22. 11. 2019 schválil pořizovatel (Odbor stavebního úřadu MěÚ Ústí nad Orlicí) možnost využití územní studie „Hylváty jih, u silnice I/14 – ZH11“ a podal návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti.

Textová část

Grafická část

Jednotný vizuální styl města Ústí nad Orlicí 

Jednotný vizuální styl města Ústí nad Orlicí vychází z původního názvu staré slovanské osady Oustí, která dala základ dnešní podobě města. Logotyp města je tvořen jednodu­chým spojením dvou liter „o,u” v dvojhlásku „-ou”.

Ve vizuálním stylu města je velmi důležité vytvořit život značky, která bude komunikovat s okolím. Inspirací vizuálního stylu nebylo jen pouhé spojení dvou písmen, ale především užívání slov místními obyvateli v hovorovém jazyce, kde je začátek slova pozměněn pomocí dvojhlásky „ou” – Oustí, Oustecké betlémy, Oustecký infoservis, Oustecké srdíčko, Oušťáci, aj. Mluvíme tedy o charakteristickém prvku, který je uchopitelný pro vizuální komunikaci a snadno může odlišovat město Ústí nad Orlicí od ostatních. Ze spojení užívaných v běžné komunikaci, které může evokovat litery o a u, lze také uvést příklad Orlickoústecko nebo okres Ústí nad Orlicí.

 

Dvojhláska „ou” je umístěna do hranatých závorek, jakožto symboly označující výslovnost, v tomto případě výslovnost písmena „U” ve slově Ústí (Oustí).

Poloha města také spadá pod českou nářeční skupinu do „severovýchodočeské pod­skupiny”, kde se koncovky 3. osoby množného čísla u sloves užívá mimo jiné také „ou” (např. kupujou, pochodujou, hrajou apod.). V aplikacích (vizuální styl – slogany) pak názorně můžeme vidět užití těchto slov, které primárně poukazují na samotné logo města, sekun­dárně pak město „mluví“ v 3. osobě množného čísla (např. komunikuj [ou] – čteme jako komunikuj! či komunikujou).

 

V neposlední řadě pak dvojhláska „ou“ nese ve vizuálním stylu města funkci citoslovců, které nejen působí pozitivně a hravě, ale díky nim, se logotyp stává více osobitějším nejen pro samotné obyvatele města.

Výrazným prvkem vizuálního stylu se stává barva. Využívá se jako silný odlišovací prvek, často spojovaný s negativní verzí logotypu či s piktogramy. Též piktogramům je přikládána silná komunikační schopnost jak ukázat obyvatelům či návštěvníkům široké spektrum činností, možností a zábavy, které město bezesporu nabízí.

 

Autoři grafického návrhu loga města Ústí nad Orlicí

MgA. Tomáš Brychta, MgA. Sára Bergmannová

ou mesto usti nad orlici

 

Preventivní činnost

Strážníci zabezpečují úkoly v oblasti prevence kriminality v rámci Městské policie Ústí nad Orlicí a také v součinnosti s Policií České republiky, odbory Městského úřadu Ústí nad Orlicí a jinými fyzickými a právnickými osobami. Strážníci soustřeďují informace, které pak vyhodnocují a získané poznatky využívají pro tvorbu a realizaci projektů a besed vztahujících se k prevenci kriminality.

Náplní práce strážníků je příprava a realizace programů a harmonogramů preventivních besed v mateřských, základních i středních školách. Na setkáních se seniory a širokou občanskou veřejností strážníci diskutují o bezpečnosti v našem městě a přispívají tak ke zvýšení pocitu bezpečí občanů.

 

Tábor pro děti s rizikovým chováním

Ve spolupráci s odborem sociálních služeb MěÚ (OSPOD) Ústí nad Orlicí realizujeme pětidenní zážitkový pobyt vytvářející volnočasové alternativy pro cílovou skupinu dětí s rizikovým způsobem chování a podporu zájmových činností pro problémové a sociálně znevýhodněné děti. Hlavním cílem projektu je všestranný rozvoj sociálních dovedností a kompetencí, smysluplné trávení volného času a předcházení socio-patologického jednání dětí. Projekt nabízí možnosti individuální práce s dětmi a následné lepší spolupráce s rodinou.

Výchovně-preventivní působení na děti a mládež směřující k prevenci a potlačení rizikového chování a trávení volného času. Dále jde především o navázání bližšího vzájemného kontaktu mezi pracovníky OSPOD a jejich klienty, s cílem rozpoznání chování klienta v kolektivu vrstevníků, v různých (zátěžových) situacích a přirozeném prostředí.

Děti ve věkovém rozmezí 6 – 15 let, které pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí nebo které mají výchovné či jiné problémy, především pak dětské klienty v evidenci OSPOD Ústí nad Orlicí.

 

Dopravní výchova zaměřená na bezpečnost silničního provozu

Společně s Domem dětí a mládeže a dopravními referenty zabezpečujeme dopravní výchovu na dětském dopravním hřišti.

Prioritou preventivní výchovné činnosti jsou nejzranitelnější účastníci provozu na pozemních komunikacích – děti. Společenská poptávka po jejich dopravní výchově je dána nejen zodpovědností rodičů, ale také snahou Ministerstva dopravy – BESIP, které usiluje o co největší zapojení škol a žáků 4. tříd do výuky dopravní výchovy a systematického výcviku mladých cyklistů na dětských dopravních hřištích. Na dopravním hřišti, stejně jako v provozu na pozemních komunikacích se návštěvníci řídí a chovají dle pravidel silničního provozu.