Vážení spoluobčané, přestože je vládou ČR vyhlášený nouzový stav, městská společnost TEPVOS nadále zajišťuje služby ve prospěch města. Čištění komunikací má přesně stanovený harmonogram, který byl dlouhodobě prezentován. S ohledem na další činnosti společnosti, jakákoliv změna způsobí komplikace v harmonogramu jarního úklidu. Prosíme tímto občany o přeparkování vlastního vozidla a umožnění řádného čištění komunikací. Odtahy vozidel se v tento čas neprovádějí, Městská policie nebude případné přestupky pokutovat. Záleží tedy jen na Vaší dobré vůli. Pokud zůstanou zaparkovaná auta v místech plánovaného čistění, bude místo vynecháno a do plánu čištění zařazeno na konec harmonogramu, tj. konec května 2020.

Děkujeme Vám za součinnost.

TEPVOS spol. s r. o.

Jednotný vizuální styl města Ústí nad Orlicí 

Jednotný vizuální styl města Ústí nad Orlicí vychází z původního názvu staré slovanské osady Oustí, která dala základ dnešní podobě města. Logotyp města je tvořen jednodu­chým spojením dvou liter „o,u” v dvojhlásku „-ou”.

Ve vizuálním stylu města je velmi důležité vytvořit život značky, která bude komunikovat s okolím. Inspirací vizuálního stylu nebylo jen pouhé spojení dvou písmen, ale především užívání slov místními obyvateli v hovorovém jazyce, kde je začátek slova pozměněn pomocí dvojhlásky „ou” – Oustí, Oustecké betlémy, Oustecký infoservis, Oustecké srdíčko, Oušťáci, aj. Mluvíme tedy o charakteristickém prvku, který je uchopitelný pro vizuální komunikaci a snadno může odlišovat město Ústí nad Orlicí od ostatních. Ze spojení užívaných v běžné komunikaci, které může evokovat litery o a u, lze také uvést příklad Orlickoústecko nebo okres Ústí nad Orlicí.

 

Dvojhláska „ou” je umístěna do hranatých závorek, jakožto symboly označující výslovnost, v tomto případě výslovnost písmena „U” ve slově Ústí (Oustí).

Poloha města také spadá pod českou nářeční skupinu do „severovýchodočeské pod­skupiny”, kde se koncovky 3. osoby množného čísla u sloves užívá mimo jiné také „ou” (např. kupujou, pochodujou, hrajou apod.). V aplikacích (vizuální styl – slogany) pak názorně můžeme vidět užití těchto slov, které primárně poukazují na samotné logo města, sekun­dárně pak město „mluví“ v 3. osobě množného čísla (např. komunikuj [ou] – čteme jako komunikuj! či komunikujou).

 

V neposlední řadě pak dvojhláska „ou“ nese ve vizuálním stylu města funkci citoslovců, které nejen působí pozitivně a hravě, ale díky nim, se logotyp stává více osobitějším nejen pro samotné obyvatele města.

Výrazným prvkem vizuálního stylu se stává barva. Využívá se jako silný odlišovací prvek, často spojovaný s negativní verzí logotypu či s piktogramy. Též piktogramům je přikládána silná komunikační schopnost jak ukázat obyvatelům či návštěvníkům široké spektrum činností, možností a zábavy, které město bezesporu nabízí.

 

Autoři grafického návrhu loga města Ústí nad Orlicí

MgA. Tomáš Brychta, MgA. Sára Bergmannová

ou mesto usti nad orlici

 

Preventivní činnost

Strážníci zabezpečují úkoly v oblasti prevence kriminality v rámci Městské policie Ústí nad Orlicí a také v součinnosti s Policií České republiky, odbory Městského úřadu Ústí nad Orlicí a jinými fyzickými a právnickými osobami. Strážníci soustřeďují informace, které pak vyhodnocují a získané poznatky využívají pro tvorbu a realizaci projektů a besed vztahujících se k prevenci kriminality.

Náplní práce strážníků je příprava a realizace programů a harmonogramů preventivních besed v mateřských, základních i středních školách. Na setkáních se seniory a širokou občanskou veřejností strážníci diskutují o bezpečnosti v našem městě a přispívají tak ke zvýšení pocitu bezpečí občanů.

 

Tábor pro děti s rizikovým chováním

Ve spolupráci s odborem sociálních služeb MěÚ (OSPOD) Ústí nad Orlicí realizujeme pětidenní zážitkový pobyt vytvářející volnočasové alternativy pro cílovou skupinu dětí s rizikovým způsobem chování a podporu zájmových činností pro problémové a sociálně znevýhodněné děti. Hlavním cílem projektu je všestranný rozvoj sociálních dovedností a kompetencí, smysluplné trávení volného času a předcházení socio-patologického jednání dětí. Projekt nabízí možnosti individuální práce s dětmi a následné lepší spolupráce s rodinou.

Výchovně-preventivní působení na děti a mládež směřující k prevenci a potlačení rizikového chování a trávení volného času. Dále jde především o navázání bližšího vzájemného kontaktu mezi pracovníky OSPOD a jejich klienty, s cílem rozpoznání chování klienta v kolektivu vrstevníků, v různých (zátěžových) situacích a přirozeném prostředí.

Děti ve věkovém rozmezí 6 – 15 let, které pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí nebo které mají výchovné či jiné problémy, především pak dětské klienty v evidenci OSPOD Ústí nad Orlicí.

 

Dopravní výchova zaměřená na bezpečnost silničního provozu

Společně s Domem dětí a mládeže a dopravními referenty zabezpečujeme dopravní výchovu na dětském dopravním hřišti.

Prioritou preventivní výchovné činnosti jsou nejzranitelnější účastníci provozu na pozemních komunikacích – děti. Společenská poptávka po jejich dopravní výchově je dána nejen zodpovědností rodičů, ale také snahou Ministerstva dopravy – BESIP, které usiluje o co největší zapojení škol a žáků 4. tříd do výuky dopravní výchovy a systematického výcviku mladých cyklistů na dětských dopravních hřištích. Na dopravním hřišti, stejně jako v provozu na pozemních komunikacích se návštěvníci řídí a chovají dle pravidel silničního provozu.

Dne 22. 11. 2019 schválil pořizovatel (Odbor stavebního úřadu MěÚ Ústí nad Orlicí) možnost využití územní studie „Hylváty jih, u silnice I/14 – ZH11“ a podal návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti.

Textová část

Grafická část

Na webové prezentaci Města Ústí nad Orlicí jsou informace související s výkonem veřejné správy zveřejňovány tak, aby se s nimi v nezbytném rozsahu mohly seznámit i osoby se zdravotním postižením. Webová prezentace vyhovuje ve vysoké míře požadavkům kladeným Vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě zveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti).


Informace o podmíněně povinných pravidlech vyhlášky o přístupnosti

 • Pravidlo č. 3

  Stránky využívají doplňků Java Script a CSS. I bez těchto doplňků jsou stránky standardně ovladatelné a plně použitelné. V případě reklamy nebo upoutávky může být použita technologie Adobe Flash. V případě diskuzního fóra jsou pro správnou funkci z důvodu charakteru stránky použité cookies.

 • Pravidlo č. 9

  Na webových stránkách mohou být zveřejněny informace i v jiných, než webových formátech. Důvodem je skutečnost, že tyto dokumenty buď obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML 4.01 Transitional nepodporuje nebo jsou příliš velké a je vhodné jejich stažení. Pro zobrazení těchto dokumentů lze použít např. bezplatné prohlížeče, které lze stáhnout z internetu:

 • Pravidlo č. 17

  Všechny stránky webové prezentace jsou vybavené orientační nabídkou, která mimo jiné obsahuje odkazy umožňující přeskočení jednotlivých hlavních bloků. Tyto odkazy jsou doplňkem CSS skryté, avšak zobrazí se při procházení orientační nabídky prostřednictvím klávesnice.

 • Pravidlo č. 20

  Součástí orientační nabídky je také odkaz na mapu webu. Většina stránek je vybavena navíc vyhledávacím formulářem.


Podporované prohlížeče

Podporovány jsou následující prohlížeče vždy nejméně v aktuální a předcházející verzi:

 • IE od verze 9
 • MS Edge
 • Firefox
 • Google Chrome
 • Safari

Usnadnění

 • V Orientační nabídce je kromě jiného umístěn odkaz "Vypnout / Zapnout grafiku". Odkaz se může hodit při pomalém připojení nebo u některého méně běžného zařízení s nedostatečnou podporou CSS. V případě podpory cookies se zachová informace o naposledy zvoleném stavu.

 • Při tisku stránek se na výstupní zařízení posílá verze bez zbytečných barev a zdobné grafiky z velké části využívající základního formátování vestavěného v prohlížečích, mírně upraveného do konečné podoby doplňkem CSS. Pomocí CSS jsou také po volbě odkazu "Vytisknout" v orientační nabídce volitelně z tisku vyloučeny ty části stránek, které nemají v tiskové verzi smysl (menu, formuláře, atd.). Volitelnost vyžaduje podporu Java Skriptu, v opačném případě se nevolitelně tiskne pouze smysluplný obsah.


Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.

Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.

Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokračujte zde.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Město Ústí nad Orlicí.

Zpracovatelem je společnost OG Soft s.r.o.


Prohlášení o použití cookies

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Jaké cookies používáme?

Používáme cookies například pro zachování přepnutí zobrazení z mobilních zařízení do PC verze webu, pro kontrolu hlasování v anketách a další pro zachování vašich preferencí při prohlížení těchto webových stránek. Podrobnější informace získáte na níže uvedeném kontaktu na správce webu.

Dále používáme cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

Prohlášení k užití Google Translate

Pokud je k překladu stránek použit překladač Google, řídí se jeho užití podmínkami Google Inc.: Viz http://www.google.com/intl/cs/policies.

Kontakt na správce webu

Máte-li k uvedeným informacím dotaz, obraťte se na správce těchto webových stránek nebo na společnost OG Soft s.r.o., která je dodavatelem těchto webových stránek. OG Soft s.r.o., M. R. Štefánika 264, 562 01 Ústí nad Orlicí, www.ogsoft.cz.

Zodpovídá: Lukáš Prokeš