Přejít na obsah Přejít na navigaci

Město Ústí nad Orlicí se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku https://www.ustinadorlici.cz/cs/

Stav souladu

Tato webová stránka je plně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 22.4.2020.

Toto prohlášení bylo vypracováno třetí stranou dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směřujte na níže uvedené kontakty.

Kontakt na správce obsahu

Městský úřad Ústí nad Orlicí

Sychrova ulice 16

562 24 Ústí nad Orlicí

465 514 111

podatelna@muuo.cz

Kontakt na technického provozovatele

OG Soft s.r.o.

M. R. Štefánika 264

552 01, Ústí nad Orlicí

+420 468 000 100

info@ogsoft.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Ministerstvo vnitra

odbor eGovernmentu

náměstí Hrdinů 1634/3

140 21 Praha 4

pristupnost@mvcr.cz

Vážení spoluobčané, přestože je vládou ČR vyhlášený nouzový stav, městská společnost TEPVOS nadále zajišťuje služby ve prospěch města. Čištění komunikací má přesně stanovený harmonogram, který byl dlouhodobě prezentován. S ohledem na další činnosti společnosti, jakákoliv změna způsobí komplikace v harmonogramu jarního úklidu. Prosíme tímto občany o přeparkování vlastního vozidla a umožnění řádného čištění komunikací. Odtahy vozidel se v tento čas neprovádějí, Městská policie nebude případné přestupky pokutovat. Záleží tedy jen na Vaší dobré vůli. Pokud zůstanou zaparkovaná auta v místech plánovaného čistění, bude místo vynecháno a do plánu čištění zařazeno na konec harmonogramu, tj. konec května 2020.

Děkujeme Vám za součinnost.

TEPVOS spol. s r. o.

Dne 22. 11. 2019 schválil pořizovatel (Odbor stavebního úřadu MěÚ Ústí nad Orlicí) možnost využití územní studie „Hylváty jih, u silnice I/14 – ZH11“ a podal návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti.

Textová část

Grafická část

Jednotný vizuální styl města Ústí nad Orlicí 

Jednotný vizuální styl města Ústí nad Orlicí vychází z původního názvu staré slovanské osady Oustí, která dala základ dnešní podobě města. Logotyp města je tvořen jednodu­chým spojením dvou liter „o,u” v dvojhlásku „-ou”.

Ve vizuálním stylu města je velmi důležité vytvořit život značky, která bude komunikovat s okolím. Inspirací vizuálního stylu nebylo jen pouhé spojení dvou písmen, ale především užívání slov místními obyvateli v hovorovém jazyce, kde je začátek slova pozměněn pomocí dvojhlásky „ou” – Oustí, Oustecké betlémy, Oustecký infoservis, Oustecké srdíčko, Oušťáci, aj. Mluvíme tedy o charakteristickém prvku, který je uchopitelný pro vizuální komunikaci a snadno může odlišovat město Ústí nad Orlicí od ostatních. Ze spojení užívaných v běžné komunikaci, které může evokovat litery o a u, lze také uvést příklad Orlickoústecko nebo okres Ústí nad Orlicí.

 

Dvojhláska „ou” je umístěna do hranatých závorek, jakožto symboly označující výslovnost, v tomto případě výslovnost písmena „U” ve slově Ústí (Oustí).

Poloha města také spadá pod českou nářeční skupinu do „severovýchodočeské pod­skupiny”, kde se koncovky 3. osoby množného čísla u sloves užívá mimo jiné také „ou” (např. kupujou, pochodujou, hrajou apod.). V aplikacích (vizuální styl – slogany) pak názorně můžeme vidět užití těchto slov, které primárně poukazují na samotné logo města, sekun­dárně pak město „mluví“ v 3. osobě množného čísla (např. komunikuj [ou] – čteme jako komunikuj! či komunikujou).

 

V neposlední řadě pak dvojhláska „ou“ nese ve vizuálním stylu města funkci citoslovců, které nejen působí pozitivně a hravě, ale díky nim, se logotyp stává více osobitějším nejen pro samotné obyvatele města.

Výrazným prvkem vizuálního stylu se stává barva. Využívá se jako silný odlišovací prvek, často spojovaný s negativní verzí logotypu či s piktogramy. Též piktogramům je přikládána silná komunikační schopnost jak ukázat obyvatelům či návštěvníkům široké spektrum činností, možností a zábavy, které město bezesporu nabízí.

 

Autoři grafického návrhu loga města Ústí nad Orlicí

MgA. Tomáš Brychta, MgA. Sára Bergmannová

ou mesto usti nad orlici

 

Preventivní činnost

Strážníci zabezpečují úkoly v oblasti prevence kriminality v rámci Městské policie Ústí nad Orlicí a také v součinnosti s Policií České republiky, odbory Městského úřadu Ústí nad Orlicí a jinými fyzickými a právnickými osobami. Strážníci soustřeďují informace, které pak vyhodnocují a získané poznatky využívají pro tvorbu a realizaci projektů a besed vztahujících se k prevenci kriminality.

Náplní práce strážníků je příprava a realizace programů a harmonogramů preventivních besed v mateřských, základních i středních školách. Na setkáních se seniory a širokou občanskou veřejností strážníci diskutují o bezpečnosti v našem městě a přispívají tak ke zvýšení pocitu bezpečí občanů.

 

Tábor pro děti s rizikovým chováním

Ve spolupráci s odborem sociálních služeb MěÚ (OSPOD) Ústí nad Orlicí realizujeme pětidenní zážitkový pobyt vytvářející volnočasové alternativy pro cílovou skupinu dětí s rizikovým způsobem chování a podporu zájmových činností pro problémové a sociálně znevýhodněné děti. Hlavním cílem projektu je všestranný rozvoj sociálních dovedností a kompetencí, smysluplné trávení volného času a předcházení socio-patologického jednání dětí. Projekt nabízí možnosti individuální práce s dětmi a následné lepší spolupráce s rodinou.

Výchovně-preventivní působení na děti a mládež směřující k prevenci a potlačení rizikového chování a trávení volného času. Dále jde především o navázání bližšího vzájemného kontaktu mezi pracovníky OSPOD a jejich klienty, s cílem rozpoznání chování klienta v kolektivu vrstevníků, v různých (zátěžových) situacích a přirozeném prostředí.

Děti ve věkovém rozmezí 6 – 15 let, které pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí nebo které mají výchovné či jiné problémy, především pak dětské klienty v evidenci OSPOD Ústí nad Orlicí.

 

Dopravní výchova zaměřená na bezpečnost silničního provozu

Společně s Domem dětí a mládeže a dopravními referenty zabezpečujeme dopravní výchovu na dětském dopravním hřišti.

Prioritou preventivní výchovné činnosti jsou nejzranitelnější účastníci provozu na pozemních komunikacích – děti. Společenská poptávka po jejich dopravní výchově je dána nejen zodpovědností rodičů, ale také snahou Ministerstva dopravy – BESIP, které usiluje o co největší zapojení škol a žáků 4. tříd do výuky dopravní výchovy a systematického výcviku mladých cyklistů na dětských dopravních hřištích. Na dopravním hřišti, stejně jako v provozu na pozemních komunikacích se návštěvníci řídí a chovají dle pravidel silničního provozu.