Přejít na obsah Přejít na navigaci

Cílem je realizovat dlouholetou vizi města, která byla v uplynulých téměř třiceti letech již vícekrát architektonicky řešena, ale dosud zůstávala nenaplněna. Park u divadla se s ohledem na nedávno dokončený park u kostela může stát součástí atraktivní městské trasy s významnými památkami a vysokou pobytovou hodnotou. Požadavkem města na architektonické řešení bylo zachování průchodu parkem mezi ulicemi Ježkova, Husova a Lukesova, propojení parku s objektem divadla a využití přirozené terénní nerovnosti pro letní kulturní aktivity.

Vstup z Lukesovy ulice je v současné době nevyhovující a nástup do parku z této strany je sevřený a prakticky neexistuje. Protože je objekt bývalého DDM již téměř deset let opuštěný a bez dalšího využití ze strany města, předpokládá architektonický návrh jeho demolici.

K předložené studii vydal Národní památkový ústav souhlasné konzultační stanovisko, které z celkově pěti předložených variant možného přímého propojení divadla s parkem upřednostnilo variantu, která je zde prezentována. Zároveň vznesl výtku vůči umělému navyšování předprostoru divadla, kde doporučuje přepracovat navržené terénní úpravy.

Rada města Ústí nad Orlicí schválila pokračování v projektové přípravě prostřednictvím autora návrhu Ing. arch. Vladimíra Šolce.      

Kompletní architektonická studie Park u Roškotava divadla ZDE (80 MB)

02
01
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Navazující stavbou na Dům dětí a mládeže je úprava veřejného prostranství v jeho bezprostředním okolí. Ambicí města je v rámci této akce zajistit demolici objektu bývalé plicní ordinace a nově vzniklý prostor před Úřadem práce upravit a napojit na stávající pěší komunikaci. V tomto prostoru bude současná vzrostlá zeleň doplněna rozvolněnou výsadbou a trávníkovou plochou. Prostranství okolo Domu dětí a mládeže je v návrhu funkčně rozděleno na pěší promenádu pod korunami stromů, trávníkovou plochu kolem amfiteátru a otevřený prostor před vlastním objektem. Terénní převýšení je vyřešeno podestami, které vytvoří rovinu a umožní variabilní využití veřejné plochy.

Uvedené úpravy budou realizovány v průběhu příštího roku. Veřejný prostor za stávající jídelnou bude realizován až následně v návaznosti na výstavbu ateliérů střední uměleckoprůmyslové školy.

Kompletní dokumentace Veřejná prostranství Perla 01 ZDE

01
03
02
04
05

Vážení spoluobčané, přestože je vládou ČR vyhlášený nouzový stav, městská společnost TEPVOS nadále zajišťuje služby ve prospěch města. Čištění komunikací má přesně stanovený harmonogram, který byl dlouhodobě prezentován. S ohledem na další činnosti společnosti, jakákoliv změna způsobí komplikace v harmonogramu jarního úklidu. Prosíme tímto občany o přeparkování vlastního vozidla a umožnění řádného čištění komunikací. Odtahy vozidel se v tento čas neprovádějí, Městská policie nebude případné přestupky pokutovat. Záleží tedy jen na Vaší dobré vůli. Pokud zůstanou zaparkovaná auta v místech plánovaného čistění, bude místo vynecháno a do plánu čištění zařazeno na konec harmonogramu, tj. konec května 2020.

Děkujeme Vám za součinnost.

TEPVOS spol. s r. o.

Město Ústí nad Orlicí se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku https://www.ustinadorlici.cz/cs/

Stav souladu

Tato webová stránka je plně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 22.4.2020.

Toto prohlášení bylo vypracováno třetí stranou dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směřujte na níže uvedené kontakty.

Kontakt na správce obsahu

Městský úřad Ústí nad Orlicí

Sychrova ulice 16

562 24 Ústí nad Orlicí

465 514 111

podatelna@muuo.cz

Kontakt na technického provozovatele

OG Soft s.r.o.

M. R. Štefánika 264

552 01, Ústí nad Orlicí

+420 468 000 100

info@ogsoft.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Ministerstvo vnitra

odbor eGovernmentu

náměstí Hrdinů 1634/3

140 21 Praha 4

pristupnost@mvcr.cz

Jednotný vizuální styl města Ústí nad Orlicí 

Jednotný vizuální styl města Ústí nad Orlicí vychází z původního názvu staré slovanské osady Oustí, která dala základ dnešní podobě města. Logotyp města je tvořen jednodu­chým spojením dvou liter „o,u” v dvojhlásku „-ou”.

Ve vizuálním stylu města je velmi důležité vytvořit život značky, která bude komunikovat s okolím. Inspirací vizuálního stylu nebylo jen pouhé spojení dvou písmen, ale především užívání slov místními obyvateli v hovorovém jazyce, kde je začátek slova pozměněn pomocí dvojhlásky „ou” – Oustí, Oustecké betlémy, Oustecký infoservis, Oustecké srdíčko, Oušťáci, aj. Mluvíme tedy o charakteristickém prvku, který je uchopitelný pro vizuální komunikaci a snadno může odlišovat město Ústí nad Orlicí od ostatních. Ze spojení užívaných v běžné komunikaci, které může evokovat litery o a u, lze také uvést příklad Orlickoústecko nebo okres Ústí nad Orlicí.

 

Dvojhláska „ou” je umístěna do hranatých závorek, jakožto symboly označující výslovnost, v tomto případě výslovnost písmena „U” ve slově Ústí (Oustí).

Poloha města také spadá pod českou nářeční skupinu do „severovýchodočeské pod­skupiny”, kde se koncovky 3. osoby množného čísla u sloves užívá mimo jiné také „ou” (např. kupujou, pochodujou, hrajou apod.). V aplikacích (vizuální styl – slogany) pak názorně můžeme vidět užití těchto slov, které primárně poukazují na samotné logo města, sekun­dárně pak město „mluví“ v 3. osobě množného čísla (např. komunikuj [ou] – čteme jako komunikuj! či komunikujou).

 

V neposlední řadě pak dvojhláska „ou“ nese ve vizuálním stylu města funkci citoslovců, které nejen působí pozitivně a hravě, ale díky nim, se logotyp stává více osobitějším nejen pro samotné obyvatele města.

Výrazným prvkem vizuálního stylu se stává barva. Využívá se jako silný odlišovací prvek, často spojovaný s negativní verzí logotypu či s piktogramy. Též piktogramům je přikládána silná komunikační schopnost jak ukázat obyvatelům či návštěvníkům široké spektrum činností, možností a zábavy, které město bezesporu nabízí.

 

Autoři grafického návrhu loga města Ústí nad Orlicí

MgA. Tomáš Brychta, MgA. Sára Bergmannová

ou mesto usti nad orlici