Přejít na obsah Přejít na navigaci

Název projektu: MŠ POD LESEM ÚSTÍ NAD ORLICÍ – ZAHRADA V PŘÍRODNÍM STYLU

Stavba: 1.8.2020 – 30.11.2020

Cena: 819 258,70 Kč

Dotace: Státní fond životního prostředí - 499 999,99 Kč

Zhotovitel: RoČe stav s.r.o., IČ: 021 58 035

V rámci projektu se jednalo o dodávku a montáž technických a herních prvků, provedení sadových úprav a souvisejících stavebně-technických prací a oprav.

projekt ms pod lesem

Dotace města Ústí nad Orlicí za rok 2021
 

Město Ústí nad Orlicí připravilo a vyhlásilo pro své občany tři nové dotační tituly pro rok 2021, tentokrát v oblasti životního prostředí. Fyzické i právnické osoby mohou podávat přihlášky od 1.3.2021 do 30.6.2021 do programů:

1. Podpora instalace podzemních nádrží na zadržování dešťových vod na území města Ústí nad Orlicí v roce 2021 

2. Podpora instalace zelených fasád na území města Ústí nad Orlicí v roce 2021 

3. Podpora instalace zelených střech na území města Ústí nad Orlicí v roce 2021

Výše maximální podpory z uznatelných nákladů je 50 tis. Kč pro jedno přihlášení v každém z programů pro jednoho žadatele. Přihlášky s projekty a na základě nich vypracované dotační smlouvy budou v Radě města projednány do 31.8.2021. 


1. Podpora instalace podzemních nádrží na zadržování dešťových vod na území města Ústí nad Orlicí v roce 2021

 
2. Podpora instalace zelených fasád na území města Ústí nad Orlicí v roce 2021
 
 
3. Podpora instalace zelených střech na území města Ústí nad Orlicí v roce 2021
 

Navazující stavbou na Dům dětí a mládeže je úprava veřejného prostranství v jeho bezprostředním okolí. Ambicí města je v rámci této akce zajistit demolici objektu bývalé plicní ordinace a nově vzniklý prostor před Úřadem práce upravit a napojit na stávající pěší komunikaci. V tomto prostoru bude současná vzrostlá zeleň doplněna rozvolněnou výsadbou a trávníkovou plochou. Prostranství okolo Domu dětí a mládeže je v návrhu funkčně rozděleno na pěší promenádu pod korunami stromů, trávníkovou plochu kolem amfiteátru a otevřený prostor před vlastním objektem. Terénní převýšení je vyřešeno podestami, které vytvoří rovinu a umožní variabilní využití veřejné plochy.

Uvedené úpravy budou realizovány v průběhu příštího roku. Veřejný prostor za stávající jídelnou bude realizován až následně v návaznosti na výstavbu ateliérů střední uměleckoprůmyslové školy.

Kompletní dokumentace Veřejná prostranství Perla 01 ZDE

01
03
02
04
05

Cílem je realizovat dlouholetou vizi města, která byla v uplynulých téměř třiceti letech již vícekrát architektonicky řešena, ale dosud zůstávala nenaplněna. Park u divadla se s ohledem na nedávno dokončený park u kostela může stát součástí atraktivní městské trasy s významnými památkami a vysokou pobytovou hodnotou. Požadavkem města na architektonické řešení bylo zachování průchodu parkem mezi ulicemi Ježkova, Husova a Lukesova, propojení parku s objektem divadla a využití přirozené terénní nerovnosti pro letní kulturní aktivity.

Vstup z Lukesovy ulice je v současné době nevyhovující a nástup do parku z této strany je sevřený a prakticky neexistuje. Protože je objekt bývalého DDM již téměř deset let opuštěný a bez dalšího využití ze strany města, předpokládá architektonický návrh jeho demolici.

K předložené studii vydal Národní památkový ústav souhlasné konzultační stanovisko, které z celkově pěti předložených variant možného přímého propojení divadla s parkem upřednostnilo variantu, která je zde prezentována. Zároveň vznesl výtku vůči umělému navyšování předprostoru divadla, kde doporučuje přepracovat navržené terénní úpravy.

Rada města Ústí nad Orlicí schválila pokračování v projektové přípravě prostřednictvím autora návrhu Ing. arch. Vladimíra Šolce.      

Město Ústí nad Orlicí se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku https://www.ustinadorlici.cz/cs/

Stav souladu

Tato webová stránka je plně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 22.4.2020.

Toto prohlášení bylo vypracováno třetí stranou dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směřujte na níže uvedené kontakty.

Kontakt na správce obsahu

Městský úřad Ústí nad Orlicí

Sychrova ulice 16

562 24 Ústí nad Orlicí

465 514 111

podatelna@muuo.cz

Kontakt na technického provozovatele

OG Soft s.r.o.

M. R. Štefánika 264

552 01, Ústí nad Orlicí

+420 468 000 100

info@ogsoft.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Ministerstvo vnitra

odbor eGovernmentu

náměstí Hrdinů 1634/3

140 21 Praha 4

pristupnost@mvcr.cz