Přejít na obsah Přejít na navigaci

Vítejte na platebním portále města Ústí nad Orlicí. Na tomto portále můžete provést on-line platbu místního či správního poplatku, pokuty, nájemného apod. prostřednictvím platební brány GoPay.

On-line platby prostřednictvím platební brány GoPay (tj. on-line platba platební kartou) probíhají po přesměrování na zabezpečené servery poskytovatele platební brány. Při platbě platební kartou opíšete údaje z karty a ty potvrdíte. Městu Ústí nad Orlicí nejsou předávána žádná citlivá data týkající se prováděné platby (číslo karty, CVV kód), kromě informace o úspěšnosti či neúspěšnosti přijetí platby.

Pokud poplatník bude mít neuhrazené poplatky za komunální odpad/psy i za předchozí roky, tak jakákoliv přijatá platba od tohoto poplatníka uhrazená městu prostřednictvím tohoto portálu v daném roce bude použita přednostně na úhradu jeho dluhů z minulých let, byť poplatník označil, že chce hradit platbu za jiné období. Pořadí úhrad stanovuje ust. § 152 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů.

 

Identifikační údaje

Město Ústí nad Orlicí

Sychrova 16
562 24 Ústí nad Orlicí
IČ: 00279676
podatelna@muuo.cz
465 514 111

07. 07. 2021 - Činnost městské policie v červnu 2021

16. 06. 2021 Strážníci hasili hořící vůz

04. 06. 2021 - Činnost městské policie v květnu 2021

03. 06. 2021 - Dramatická záchrana života

Dotace města Ústí nad Orlicí za rok 2021
 

Město Ústí nad Orlicí připravilo a vyhlásilo pro své občany tři nové dotační tituly pro rok 2021, tentokrát v oblasti životního prostředí. Fyzické i právnické osoby mohou podávat přihlášky od 1.3.2021 do 30.6.2021 do programů:

1. Podpora instalace podzemních nádrží na zadržování dešťových vod na území města Ústí nad Orlicí v roce 2021 

2. Podpora instalace zelených fasád na území města Ústí nad Orlicí v roce 2021 

3. Podpora instalace zelených střech na území města Ústí nad Orlicí v roce 2021

Výše maximální podpory z uznatelných nákladů je 50 tis. Kč pro jedno přihlášení v každém z programů pro jednoho žadatele. Přihlášky s projekty a na základě nich vypracované dotační smlouvy budou v Radě města projednány do 31.8.2021. 


1. Podpora instalace podzemních nádrží na zadržování dešťových vod na území města Ústí nad Orlicí v roce 2021

 
2. Podpora instalace zelených fasád na území města Ústí nad Orlicí v roce 2021
 
 
3. Podpora instalace zelených střech na území města Ústí nad Orlicí v roce 2021
 

Název projektu: MŠ POD LESEM ÚSTÍ NAD ORLICÍ – ZAHRADA V PŘÍRODNÍM STYLU

Stavba: 1.8.2020 – 30.11.2020

Cena: 819 258,70 Kč

Dotace: Státní fond životního prostředí - 499 999,99 Kč

Zhotovitel: RoČe stav s.r.o., IČ: 021 58 035

V rámci projektu se jednalo o dodávku a montáž technických a herních prvků, provedení sadových úprav a souvisejících stavebně-technických prací a oprav.

projekt ms pod lesem

Cílem je realizovat dlouholetou vizi města, která byla v uplynulých třiceti letech již vícekrát architektonicky řešena, ale dosud zůstávala nenaplněna. Park u divadla se s ohledem na nový park u kostela může stát součástí atraktivní městské trasy s významnými památkami a vysokou pobytovou hodnotou. Požadavkem města na architektonické řešení bylo zachování průchodu parkem mezi ulicemi Ježkova, Husova a Lukesova, propojení parku s objektem divadla a využití přirozené terénní nerovnosti pro letní kulturní aktivity.

Park se má stát místem pro setkávání, relaxaci, ale i pořádání výstav nebo posezení ve stínu vzrostlé zeleně. Strukturován bude na různé plochy: pobytové, určené k posezení, ke hrám či cvičení. Doplněny budou různými prvky, například víceúčelovým pódiem se zelenou střechou, krytou pergolou nebo vodním prvkem. Myslelo se i na rodiny s dětmi, které v parku najdou herní prvky pro různé věkové kategorie. Nová koncepce pracuje s myšlenkou obnovit provoz kavárny pod divadlem, která by byla s parkem propojena venkovní terasou. 

Vstup z Lukesovy ulice je v současné době nevyhovující a nástup do parku z této strany je sevřený a prakticky neexistuje. Protože je objekt bývalého DDM již deset let opuštěný a bez dalšího využití ze strany města, předpokládá architektonický návrh jeho demolici.

Rada města Ústí nad Orlicí schválila pokračování v projektové přípravě prostřednictvím autora návrhu Ing. arch. Vladimíra Šolce.