Přejít na obsah Přejít na navigaci

Zkvalitnění výkonu sociální práce Města Ústí nad Orlicí

eu socialni fond

Tento projekt je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky

 

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000819

Odbor sociálních služeb MěÚ Ústí nad Orlicí již více 8 měsíců realizuje projekt Zkvalitnění výkonu sociální práce Města Ústí nad Orlicí, jehož cílem je udržitelnost kvalitního a efektivního výkonu standardizované sociální práce ve veřejné správě. Svých stanovených cílů dosahuje realizačním tým projektu prostřednictvím jednotlivých klíčových aktivit zaměřených na profesní vzdělávání a rozvoj sociálních pracovníků a dále zajištění výkonu sociální práce pod odbornou supervizí, která poskytuje reflexi odvedené práce jak z hlediska její kvality, tak kvantity. Profesní podpora a rozvoj sociálních pracovníků je v souladu se standardy sociální práce zacílena především na osvojování si inovativních metod sociální práce v oblasti vedení motivačních rozhovorů s klienty či v oblasti zvládání náročných konfliktních situací v rodinách klientů. Společným průsečíkem různých alternativ výkonu přímé sociální práce je vždy snaha o zkompetentnění klienta a jeho aktivizace, často prostřednictvím motivačních rozhovorů s cílem zajištění participace, tedy spolurozhodování klienta při řešení vlastních sociálních těžkostí. Ať už se jedná o dospělé či dětské klienty a mládež, přímá sociální práce s každou z jmenovaných skupin vyžaduje specifické znalosti a dovednosti, které respektují jejich fyzické možnosti a rozumové schopnosti. Zaměstnanci veřejné správy věnující se rodinné a sociální problematice proto zaměřili svoji pozornost při výběru akreditovaného vzdělávaní na nácvik nových metod sociální práce a to prostřednictvím kurzů Zvládání náročných situací v komunikaci a Koučovací přístup v praxi sociální práce.Klíčovou aktivitou profesního rozvoje bylo celkem dosud podpořeno 12 zaměstnanců.

V rámci výkonu supervize bylo za první období realizace projektu uskutečněno již 41hodin přímé supervizní podpory v podobě týmových supervizních setkání. Dosud se dále uskutečnilo první setkání u kulatého stolu zaměřené zejména na podporu spolupráce odboru sociálních věcí se sociálními službami a neziskovým sektorem, školskými zařízeními a dalšími pomáhajícími subjekty v regionu Třebíčska.

zpracoval: realizační tým projektu