Přejít na obsah Přejít na navigaci

Pro občany a návštěvníky města jsme zpřístupnili nového Mapového průvodce města. Na interaktivní mapě najdete přes tři sta bodů seřazených ve 20 kategoriích. Umožní vám jednoduše a přehledně najít např. stravovací a ubytovací zařízení, bankomaty, úřady, lékárny, turistické cíle, sportoviště apod. Nejen, že se bod zobrazí v mapě, ale u každého bodu jsou uvedeny základní informace a případně krátký popis. Spuštění aplikace v mobilním zařízení vám navíc umožní navigaci k vyhledanému subjektu a zobrazení vzdálenosti od vaší polohy.

Mapového průvodce nalezenet na adrese: www.poznejustinadorlici.cz.

Od 1.9.2013 byl v rámci Programu prevence kriminality Města Ústí nad Orlicí zahájen projekt Asistent prevence kriminality. Asistenti jsou personálně začleněni do struktury městské policie jako civilní zaměstnanci.

Mezi hlavní činnosti APK patří:

 • spolupráce s hlídkami městské policie v terénu

 • na dožádání spolupráce s Policií ČR při odhalování trestné činnosti

 • spolupráce s Probační a mediační službou, součinnost s OSPOD – prevence kriminality

 • osvěta za podpory města ve vyloučených lokalitách

 • dohled na pořádek u ZŠ speciální (Lázeňská ul.)

 • řešení mezilidských vztahů romské komunity a ostatních občanů v těchto lokalitách trvale bydlících a to na základě místní znalosti a při navazování osobních kontaktů

 • dohled na dodržování pravidel občanského soužití, právních předpisů o ochraně veřejného pořádku, obecně závazných vyhlášek a nařízení obce

 • dohled nad úklidem společných prostor nájemníků domů ve vyloučených lokalitách a to včetně venkovních prostor a okolí vyloučených lokalit

 • přímý kontakt APK s vedením speciální základní školy na úseku docházky dětí z vyloučených lokalit navštěvujících školu (BESIP - dohled u školy před a po ukončení vyučování, vědomé záškoláctví a to jak ze strany dětí tak i jejich rodičů, šikana a násilí ve škole)

 • další aktivity APK při hlášení drobných závad a to přímo navazující na vyloučené lokality a jejich okolí

 • kontrola oprávněného užívání bytů v majetku města

Činnost APK, či jen jejich přítomnost na konkrétních místech nebo lokalitách, je hodnocena pozitivně a svým přístupem a odváděnou prací napomáhají asistenti ke zlepšení situace a snižování kriminality ve vyloučených lokalitách. Zejména lze uvést dobrou osobní a místní znalost asistentů a dále jejich angažovanost při žádané součinnosti. Velmi kladně lze hodnotit zejména znalost poměrů ve vytipovaných místech a to nejen ve vyloučených lokalitách nacházejících se na území města Ústí nad Orlicí. Neméně důležitou roli hrají i při již zmíněném předcházení páchání trestné či přestupkové činnosti a to jak ze strany dospělých tak i dětí, u kterých navíc mohou působit jakožto možný vzor žádoucího chování či vystupování.

Z jejich činnosti je již dnes nepřehlédnutelný počin v úklidu společných prostor nájemníky domů ve vyloučených lokalitách, dále přímý kontakt APK s vedením speciální základní školy na úseku docházky dětí z vyloučených lokalit navštěvujících školu (dohled u školy před a po ukončení vyučování, vědomé záškoláctví a to jak ze strany dětí tak i jejich rodičů, šikana a násilí ve škole), osvěta za podpory města ve vyloučených lokalitách. APK jsou i přínosem při řešení mezilidských vztahů romské komunity a ostatních občanů v těchto lokalitách trvale bydlících a to na základě místní znalosti. Za zmínku zcela jistě stojí i další aktivity APK při hlášení drobných závad a to přímo navazující na vyloučené lokality a okolí. Nelze přehlédnout ani fakt, že oba pracovníci APK si svou práci a roli na úseku prevence bezpečnosti občanů a ochraně veřejného pořádku považují a mohou být příkladem pro své romské spoluobčany ve vyloučených lokalitách.

Kancelář APK se nachází v ulici J.K.Tyla čp. 1092 a je tedy přímo v domě s převahou sociálně slabých osob. Asistenti mají k dispozici dvě kancelářské místnosti s kuchyňkou a sociálním zařízení.

Pracovníci APK:

Ernest Bandy

Štefan Šarközy

V roce 2004 byly ve městě Ústí nad Orlicí instalovány první 3 kamery z Městského kamerového dohlížecího systému. S nástupem nových technologií dochází průběžně k obměně starších komponentů a systém je neustále rozvíjen a kvalitativně zdokonalován. Město Ústí nad Orlicí plně podporuje tento bezpečnostní systém, k jehož rozvoji bude docházet i následujících letech. Do současné doby je instalováno již 34 kamer, které zajišťují dohled na frekventovaných místech ve městě. Na dalších 8 kamer, které jsou v majetku obce Libchavy, má Městská policie Ústí nad Orlicí možnost dohledu a vyhodnocování.

Rozmístění kamerových bodů

Ústí nad Orlicí 34 kamer

Avion (6 kamer)

Autobusové nádraží

České dráhy - nádraží (3 kamery)

Katastrální úřad (7 kamer)

Náměstí

Okružní

Park u kostela (6 kamer)

Perla

Kulturní dům

Rieter (křižovatka)

Štěpnice

Sychrova (2 kamery)

TGM (3 kamery)

Libchavy 8 kamer

(vizuální dohled)

INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU ÚSTÍ NAD ORLICÍ

O VOLBÁCH

V této sekci jsou průběžně zveřejňovány informace o volbách, které se konají na území České republiky v aktuálním roce.

 

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU


Prezident České republiky vyhlásil ve Sbírce zákonů č. 9/2019, datum rozeslání 17. ledna 2019, volby do Evropského parlamentu a stanovil dny jejich konání na pátek 24. května 2019 a sobotu 25. května 2019.


Všeobecné informace o volbách do Evropského parlamentu:


Právní předpisy upravující volby do Evropského parlamentu:

 • Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • Vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů


Odkazy na související volební informace:


Informace pro voliče:


Informace pro okrskové volební komise:

 • Školení předsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí se bude konat dne 15.05.2019, od 09:00 hod., ve velké zasedací místnosti v budově OSSZ, Smetanova 43, Ústí nad Orlicí.

 • Podrobnosti o distribuci volebních materiálů

Informace pro volební strany:


Kontakty na organizačně-technický tým zajišťující volby do Evropského parlamentu:

Kancelář tajemníka

Bc. Radomíra Hájková            +420 465 514 233

 

Oddělení správní (voličské průkazy)

Erika Smetanová                    +420 465 514 301

Jana Flídrová                         +420 465 514 303


Archiv voleb: