Přejít na obsah Přejít na navigaci

Dotace města Ústí nad Orlicí pro rok 2017

1. Dotační programy do oblasti kultury, sportu, volnočasových aktivit a památkové péče:

1.1 Podpora kulturních aktivity (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v r. 2017

1.2 Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v r. 2017

1.3 Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v r. 2017

1.4 Rozvoj a údržba sportovišť v r. 2017

1.5 Podpora údržby nemovitostí (nikoliv kultur. památek) v městské památkové zóně Ústí nad Orlicí v r. 2017

1.6 Podpora sportovních organizací z prostředků získaných do rozpočtu města z hazardu a loterijních her v r. 2017

2. Individuální dotace do oblasti školství, kultury, sportu, volnočasových aktivit a památkové péče:

Dotace města Ústí nad Orlicí pro rok 2016

1. Dotační programy do oblasti kultury, sportu, volnočasových aktivit a památkové péče:

1.1 Podpora kulturních aktivity (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v r. 2016

1.2 Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v r. 2016

1.3 Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v r. 2016

1.4 Rozvoj a údržba sportovišť v r. 2016

1.5 Podpora údržby nemovitostí (nikoliv kultur. památek) v městské památkové zóně Ústí nad Orlicí v r. 2016

1.6 Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v r. 2016 II.

2. Individuální dotace do oblasti školství, kultury, sportu, volnočasových aktivit a památkové péče:

Informace o zpracování osobních údajů dle čl. 13 a čl. 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

Město Ústí nad Orlicí a jeho orgány zpracovávají osobní údaje občanů, klientů, návštěvníků, účastníků řízení, obchodních partnerů a dalších fyzických osob, s kterými vejde do styku v rámci své působnosti. Tato stránka Vám slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o způsobu zpracování osobních údajů.

1.       Kontaktní údaje správce:

Město Ústí nad Orlicí 

Sychrova 16

562 24 Ústí nad Orlicí

Telefon: +420 465 514 111

e-mail: podatelna@muuo.cz

ID datové schránky: bxcbwmg

 

2.       Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Zdeňka Nováková
telefon: + 420 465 514 323
e-mail: dpo@muuo.cz

 

3.       Účely zpracování a právní základ pro zpracování:

Město Ústí nad Orlicí zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními tituly stanovenými Nařízením EU č. 2016/679 (GDPR). Nejčastějším právním titulem pro zpracování osobních údajů je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci a pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů. Osobní údaje nejsou zpracovávány k jinému účelu, než ke kterému byly určeny. Podrobný popis účelu zpracování osobních údajů v rámci jednotlivých agend je uveden v Registru agend

4.         Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany:

Město Ústí nad Orlicí nezpracovává žádné osobní údaje občanů, klientů, návštěvníků, účastníků řízení, obchodních partnerů a dalších fyzických osob, jejichž použití by bylo odůvodněno pouze jeho oprávněným zájmem. 

5.       Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:

Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů předává město třetím subjektům výhradně v případech, kdy mu tak ukládá zákon, výjimkou je poskytnutí nebo zpřístupnění údajů na základě zpracovatelské smlouvy. Bez souhlasu fyzické osoby mohou být poskytnuty třetím subjektům osobní údaje, které vypovídají o veřejné nebo úřední činnosti osoby a o jeho funkčním nebo pracovním zařazení. V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu, jsou tyto údaje předávány výhradně v rozsahu tohoto souhlasu.

6.       Předávání osobních údajů do zahraničí:

Do zahraničí nejsou systematicky předávány žádné osobní údaje s výjimkou případů, kdy tak stanoví zákon, např. v rámci správy matričních agend.

7.       Doba uložení osobních údajů:

Veškeré dokumenty, které byly městu Ústí nad Orlicí doručeny nebo byly vytvořeny v souvislosti s jeho působností, jsou zpracovávány v souladu se zákonem o archivnictví a spisové službě. Doba uložení jednotlivých dokumentů se řídí tímto zákonem a vnitřním předpisem - Spisový a skartační plán Ústí nad Orlicí. 

Pozn.: dokumentem se rozumí každá písemná, obrazová, zvuková nebo jiná zaznamenaná informace, ať již v podobě analogové či digitální.

8.       Zdroj zpracovávaných osobních údajů:

Město Ústí nad Orlicí získává osobní údaje občanů, klientů, návštěvníků, účastníků řízení, obchodních partnerů a dalších fyzických osob, s kterými vejde do styku v rámci své působnosti, z následujících zdrojů:

a)       osobní údaje poskytne přímo fyzická osoba (např. v případě žádostí, stížností, podnětů, návrhů, sdělení a jiných obdobných podání),

b)       osobní údaje jsou získány od třetích osob nebo ze základních registrů v případech, kdy tak určí zvláštní právní předpis (např. v případech přestupkových řízení, matričních záležitostech, vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů atd.)

c)       z veřejných zdrojů v případech, kdy je město v rámci své působnosti povinno ověřit některé údaje (např. veřejný rejstřík, katastr nemovitostí, insolvenční rejstřík, rejstřík živnostenského oprávnění atd.)

d)       město Ústí nad Orlicí nezískává osobní údaje z žádných neoficiálních veřejných zdrojů, jako jsou např. sociální sítě (facebook, twiter).

 

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Pozn.: subjektem údajů se rozumí fyzická osoba, které se týkají zpracovávané osobní údaje. 

Nařízení EU č. 2016/679 (GDPR) přiznává fyzickým osobám, subjektům osobních údajů, následující práva v oblasti ochrany osobních údajů:

Právo na informace:

Subjekt údajů má právo na to být informován o zpracování svých osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů, tak aby byla především naplněna zásada transparentnosti zpracování. Jde zejména o informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů. V tomto případě jde o pasivní právo, jelikož aktivitu musí vůči subjektu údajů vyvinout správce, aby požadované informace stanovené v obecném nařízení subjektu údajů poskytl, resp. zpřístupnil.

Právo na přístup k osobním údajům:

Přístupem k osobním údajům se rozumí oprávnění subjektu údajů na základě jeho aktivní žádosti získat od správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány a pokud jsou zpracovávány, má subjekt údajů právo tyto osobní údaje získat a zároveň má právo získat následující informace:

-    účely zpracování,

-    kategorie dotčených osobních údajů,

-    příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,

-    plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy,

-    existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, právo vznést námitku,

-    právo podat stížnost u dozorového úřadu,

-    veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,

-    skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Pokud správce o fyzické osobě žádné údaje nezpracovává, poskytuje se informace, že osobní údaje tazatele nejsou předmětem zpracování osobních údajů ze strany správce.

Právo na opravu a doplnění:

Subjekt údajů má právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají. Toto právo vyplývá ze zásady přesnosti. Neznamená to povinnost správce aktivně vyhledávat nepřesné údaje (avšak nic mu v tom ani nebrání), ani to neznamená povinnost správce např. každoročně požadovat po subjektu údajů aktualizaci jeho údajů. Pokud se subjekt údajů domnívá, že správce zpracovává jeho nepřesné údaje, upozorní jej na to. Je povinností správce, pokud mu subjekt údajů oznámí, že požaduje opravu jeho osobních údajů, zabývat se jeho žádostí.

Právo na výmaz (právo být zapomenut):

Právo na výmaz (být zapomenut) představuje v obecném nařízení jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna podmínka:

-    osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,

-    subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,

-    subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,

-    osobní údaje byly zpracovány protiprávně,

-    osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,

-     osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 obecného nařízení.

Právo na výmaz se tedy uplatní jen ve vyčtených bodech, tj. když nastane daná okolnost.

Právo na výmaz není absolutní právo, které by subjektu údajů dávalo možnost žádat kdykoli a za jakékoli situace o vymazání osobních údajů. Nelze např. v rámci práva být zapomenut žádat likvidaci všech osobních údajů např. při ukončení zaměstnání či poskytování finančních služeb, jelikož na správce se vztahují povinnosti o dalším uchování některých osobních údajů.

Důležité: Město Ústí nad Orlicí zpracovává osobní údaje výhradně po dobu stanovenou Spisovým a skartačním řádem. Nezpracovává tedy žádné údaje, které již nejsou potřeba. 

Právo na omezení zpracování:

Právo na omezení zpracování dává subjektu údajů možnost požádat správce, aby omezil zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pokud je splněna alespoň jedna podmínka:

 -   subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

-   zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

-   subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Právo na přenositelnost údajů:

Právo na přenositelnost je zcela nové právo subjektu údajů, jehož podstatou je možnost za určitých podmínek získat osobní údaje, které se ho týkají a jež správci poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu původní správce bránil. Zároveň má subjekt údajů, pokud požádá, i právo na to, aby správce předal jeho osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu jinému správce, je-li to technicky proveditelné.

Společné podmínky k aplikaci práva na přenositelnost:

-    musí jít o zpracování založené na právním důvodu souhlasu nebo jako naplnění smlouvy,

-    zpracování se provádí automatizovaně.

Výkonem práva na přenositelnost nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Důležité: Právo na přenositelnost údajů se netýká zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

Právo vznést námitku:

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě právních důvodů:

-    zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen,

-    zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.

Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Námitku lze vznést i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo profilování. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování:

Toto právo zajišťuje subjektu údajů, že nebude předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. Jinými slovy, jde o zajištění, aby se o právních účincích nerozhodovalo automatizovanými postupy bez lidské ingerence, kromě možných výjimek.

Automatizované rozhodování je přípustné v případě, kdy je nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem, pokud je povoleno právem EU nebo členským státem nebo pokud je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

Nelze tak například automatizovaně pokutovat řidiče překračující rychlost, aniž by pokutu nepřezkoumal člověk.

Důležité: Město Ústí nad Orlicí neprovádí žádné automatizované zpracování ani profilování.

Právo podat stížnost:

Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, má každý subjekt údajů právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno toto nařízení.


Formuláře ke stažení:

Právo na přístup k osobním údajům

Právo na opravu osobních údajů

Právo na výmaz osobních údajů

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Právo vznést námitku


Pozn.:

Na město Ústí nad Orlicí je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID bxcbwmg, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem na adrese: podatelna@muuo.cz nebo dpo@muuo.cz, prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem na adrese Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, nebo osobně s platným průkazem totožnosti na adrese Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na město Ústí nad Orlicí obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, na opravu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, na omezení zpracování osobních údajů, vznést námitku proti zpracování osobních údajů, na přenositelnost údajů a za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu.

 

 

 

eu socialni fond

Tento projekt je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky

 

Zkvalitnění výkonu sociální práce Města Ústí nad Orlicí

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000819

V průběhu druhého období realizace projektu Zkvalitnění výkonu sociální práce Města Ústí nad Orlicí, který je zaměřen na podporu, rozvoj a udržitelnost kvalitního a efektivního výkonu standardizované sociální práce ve veřejné správě byly nadále průběžně naplňovány klíčové aktivity prostřednictvím profesního vzdělávání, výkonem sociální práce pod odbornou supervizí a rozvojem multidisciplinární spolupráce.

Profesní podpora je aktuálně zaměřena na porozumění výchovným stylům a jejich důsledkům pro vývoj dítěte a vztahů v rodině a na proces povzbuzování při práci s rodinou prostřednictvím pochopení chybných přesvědčení rodiče a rodičovských postojů, které brání změně v rámci rodinného systému. Pracovníci si osvojují dovednost pracovat s interpretacemi rodinného systému v duchu adlerovského přístupu, které jsou východisky pro posouzení dalších možností pro práci s rodinou, případně pro sanaci rodiny prostřednictvím funkčních postupů (např. podpora a dodávání odvahy, preventivní strategie). Dalším tématem, kterému se osoby z CS projektu, zaměstnanci veřejné správy věnující se rodinné a sociální problematice, věnují při profesní podpoře, je manipulace. V rámci vzdělávání se soc. pracovníci dozvědí, jak konkrétně manipulativní jednání vypadá, jak zapadá do kontextu dalších typů jednání a jaké jsou psychologické důsledky manipulativního jednání. Dále jak rozeznat osobu manipulátora a jaké techniky manipulátoři používají. Součástí je i nácvik dovedností obrany proti manipulativnímu jednání, pomocí něhož zvýší své kompetence v reakcích na konkrétní situace z vlastní praxe, a to jak v kontaktu s klientem, tak při řešení pracovních situací s kolegy či dalšími zainteresovanými stranami.

zpracoval: realizační tým projektu

Tento projekt je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky

eu socialni fond

Tento projekt je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky

 

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000819

Odbor sociálních služeb MěÚ Ústí nad Orlicí již více 8 měsíců realizuje projekt Zkvalitnění výkonu sociální práce Města Ústí nad Orlicí, jehož cílem je udržitelnost kvalitního a efektivního výkonu standardizované sociální práce ve veřejné správě. Svých stanovených cílů dosahuje realizačním tým projektu prostřednictvím jednotlivých klíčových aktivit zaměřených na profesní vzdělávání a rozvoj sociálních pracovníků a dále zajištění výkonu sociální práce pod odbornou supervizí, která poskytuje reflexi odvedené práce jak z hlediska její kvality, tak kvantity. Profesní podpora a rozvoj sociálních pracovníků je v souladu se standardy sociální práce zacílena především na osvojování si inovativních metod sociální práce v oblasti vedení motivačních rozhovorů s klienty či v oblasti zvládání náročných konfliktních situací v rodinách klientů. Společným průsečíkem různých alternativ výkonu přímé sociální práce je vždy snaha o zkompetentnění klienta a jeho aktivizace, často prostřednictvím motivačních rozhovorů s cílem zajištění participace, tedy spolurozhodování klienta při řešení vlastních sociálních těžkostí. Ať už se jedná o dospělé či dětské klienty a mládež, přímá sociální práce s každou z jmenovaných skupin vyžaduje specifické znalosti a dovednosti, které respektují jejich fyzické možnosti a rozumové schopnosti. Zaměstnanci veřejné správy věnující se rodinné a sociální problematice proto zaměřili svoji pozornost při výběru akreditovaného vzdělávaní na nácvik nových metod sociální práce a to prostřednictvím kurzů Zvládání náročných situací v komunikaci a Koučovací přístup v praxi sociální práce.Klíčovou aktivitou profesního rozvoje bylo celkem dosud podpořeno 12 zaměstnanců.

V rámci výkonu supervize bylo za první období realizace projektu uskutečněno již 41hodin přímé supervizní podpory v podobě týmových supervizních setkání. Dosud se dále uskutečnilo první setkání u kulatého stolu zaměřené zejména na podporu spolupráce odboru sociálních věcí se sociálními službami a neziskovým sektorem, školskými zařízeními a dalšími pomáhajícími subjekty v regionu Třebíčska.

zpracoval: realizační tým projektu