Přejít na obsah Přejít na navigaci

S městem je spjato hned několik významných osobností. Mezi nejznámější patří houslový virtuos Jaroslav Kocian nebo hudebník Bohuš Heran. Jan Ludevít LukesJejich jména nesou mezinárodní soutěže mladých muzikantů konané v Ústí nad Orlicí pravidelně již několik desetiletí. Dalším vynikajícím hudebníkem byl například Alois Hnilička. Rodinné kořeny má v našem městě také zasloužilý národní pěvec Jan Ludevít Lukes uznávaný Jaroslav Kocianpro titulní roli Dalibora ve známé Smetanově opeře. Narodil se zde také sochař Quido Kocián, jehož vrcholné dílo „Mrtvý Ábel“ najdeme při procházce městem v zahradě Hernychovy vily. Dalším známým rodákem byl archeolog a historik umění Josef Cibulka, který se zabýval i studiem Korunovačních klenotů. Podílel se na jejich prvním vystavení v roce 1929 a před uložením po okupaci, posuzoval jejich pravost a stal se držitelem jednoho ze sedmi klíčů.Ústecký ochotnický spolek Vicena divadelníků nese své jméno po významném rodákovi Hynkovi Vicenovi.

Ústí nad Orlicí má mnoho význačných osobností i v oblasti sportu. Vůbec nejznámějším je bezesporu Václav Čevona, několikanásobný mistr republiky 

v  běhu na 1500 m. Jako soupeř Emila Zátopka dosáhl svého největšího úspěchu na olympijských hrách v Londýně v roce 1948, kde obsadil 4. místo. Zúčastnil se také dvou mistrovství Evropy a v roce 1951 se v Berlíně stal akademickým mistrem světa. Ve městě se ale daří i jiným sportům. Další náš významný rodák, olympionik Jaroslav Kulhavý, reprezentuje Českou republiku v cyklistice. Je juniorským mistrem Evropy a světa z roku 2003 a bronzovým medailistou z mistrovství světa v roce 2007 v kategorii do 23 let. Z letních olympijských her v Londýně v roce 2012 si přivezl zlatou medaili za vítězství v MTB – cross country.

 

S osobnostmi města jsou spojeny také některé historické domy.

Dům čp. 86 v ulici Mistra Jaroslava Kociana je řadová jednopatrová klasicistní budova s bohatou fasádou. V tomto domě bydlela za svého pobytu v Ústí nad Orlicí v letech 1818 – 1824 významná obrozenecká spisovatelka Magdalena Dobromila Rettigová. Dnes její pobyt připomíná pamětní deska.

V domě čp. 313 v ulici Lukesově se narodil 22. listopadu 1824 Jan Ludevít Lukes, zasloužilý národní pěvec.

Malé připomenutí si zaslouží Andresův dům. Původně dřevěnou chalupu čp. 23 a sousední dřevěný dům čp. 22 koupil v roce 1794 zámožný měšťan Josef Andres, faktor a obchodník s látkami, příslušník rodu. První zmínky o těchto stavbách jsou doloženy již z roku 1589. Andres v místě chalupy vybudoval dnešní dům. V roce 1802 se při zápisu domu do městských knih připomíná jako jeho součást ”theater odedřeva” [teátr odedřeva], kde se hrávalo výhradně česky. Od tohoto roku se zde konala česká divadelní představení i hudební a pěvecké koncerty.Bývala zde první lékárna ve městě, později výrobna likérů.

Pojmenování dnešní ulice Mistra Jaroslava Kociana vychází z pramenů, které dokládají, že v domě čp. 31 se narodil 22. února 1883 Mistr Jaroslav Kocian, houslový virtuos a jedna z nejvýznamnějších osobností města

Město Ústí nad Orlicí se rozkládá v podhůří Orlických hor při soutoku řek Tiché Orlice a Třebovky. Zde, poblíž vlévání jednoho toku do druhého, vznikla na přelomu 12. a 13. století nevelká osada – podle polohy nazývaná Oustí.

Vlastní počátky města Ústí nad Orlicí jsou spjaty s vrcholnou kolonizací ve 2. pol. 13. stol., kdy ji z pověření panovníků Václava I. a Přemysla Otakara II. prováděli páni z Drnholce. Nové sídliště bylo založeno na ostrohu nad původní osadou, což do dnešních dnů připomíná téměř pravidelné čtvercové náměstí a uspořádání městského centra. Poddanské městečko bylo pojmenováno po jednom z kolonizátorů, Vilémovi z Drnholce – německy Wilhelmswerd (Vilémův ostroh).

Jeho další vývoj byl úzce spjat s nově vzniklým panstvím, jehož správním střediskem byl nedaleký hrad Lanšperk. Po dokončení kolonizace zdejšího kraje bylo panství navráceno zpět královské koruně. První písemná zmínka o Ústí nad Orlicí pochází z roku 1285, kdy král Václav II. postoupil panství svému otčímu Závišovi z Falkenštejna. Avšak po Závišově popravě daroval panovník v roce 1292 západní část lanšperského panství (okolí Ústí nad Orlicí a České Třebové) nově založenému cisterciáckému klášteru na Zbraslavi u Prahy. Z důvodu velké vzdálenosti, obtížné správě a častého napadání Lanšperska okolními loupeživými pány jej klášter v roce 1358 prodal nedalekému biskupství v Litomyšli. Během staletí panství změnilo několikrát majitele. Bylo to převážně z důvodů prodeje, sňatkové politiky nebo přesunem správního centra. Mezi majiteli se objevují Kostkové z Postupic, Pernštejnové, Bohdanečtí z Hodkova nebo Lichtenštejnové. Jednotliví panovníci udělili městu postupně různá privilegia, která přispěla k jeho rozvoji. Podpořeno bylo vaření piva (1499), rozvoj cechovní výroby, především plátenictví a soukenictví. Město zachvátily dva velké požáry (1498, 1705), jež zničily jak cenné historické listiny, tak původní dřevěnou zástavbu, kterou od 18. stol. nahradila zástavba zděná včetně nové radnice a měšťanských domů s podloubím. V letech 1851–1869 ve městě sídlil okresní úřad, který však byl zrušen a Ústí připadlo pod Okresní úřad v Lanškrouně.

V poslední čtvrtině 18. stol. byl veden spor mezi ústeckými měšťany a lanškrounskou vrchností o správu města. Ústí nad Orlicí bylo v roce 1795 ustanoveno municipálním ochranným městem, čímž měšťané získali větší samostatnost.

Velikou změnu v životě města přinesla mnichovská dohoda z konce září 1938, kdy bylo vnitrozemské Ústí ze dne na den obklopeno ze tří stran (kromě západu) novou hranicí. Následný poválečný politický a správní vývoj změnil zcela životní tep města. Ústí nad Orlicí opět získalo statut okresního města v roce 1960 a ukončen byl zánikem okresních úřadů v roce 2003. Město se nacházelo v nepříliš úrodné zemědělské oblasti, proto se zde rozvíjela především řemeslná výroba, hlavně domácí tkalcovství. Zásadní změnu přinesla výstavba železniční tratě Olomouc–Praha v letech 1843–45 a v roce 1874 byla dokončena trať do Kladska. Do města začala postupně pronikat tovární výroba, v níž začalo převládat bavlnářství. Právě železnice napomohla tomu, že se po zániku tradiční cechovní výroby začal ve městě rozvíjet textilní průmysl do té míry, že na počátku 20. stol. získalo Ústí nad Orlicí přízvisko „východočeský Manchester”. K tradičnímu textilnictví, které však od 90. Let 20. stol. zcela z města zmizelo, tehdy přibylo textilní strojírenství a výzkum.

Díky hospodářskému vzestupu města se od sklonku 19. stol. rozvíjí kulturní a spolkový život. I když jeho kořeny lze spatřovat již ve středověkém Literátském bratrstvu při místním kostele nebo v založení Cecilské hudební jednoty v roce 1803.

Vedle bohatého hudebního života nelze opomenout tradici ústeckých malovaných betlémů a činnost místních spolků. Dnes čítá město (s připojenými obcemi v okolí) necelých 15 tisíc obyvatel a je obcí s rozšířenou působností pro okolní region.

 
Roškotovo divadlo bylo prohlášeno NKP v červnu roku 2017

 

 č.p.

název památky

adresa

 

kostel Nanebevzetí P. Marie

Kostelní ul.

 

socha Nejsvětější Trojice

U kostela

 

socha sv. Václava

M.R.Štefánika

 

Socha sv.Floriána

Hakenova ul.

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

poz. p. č. 83

 

křížová cesta

z ulice Jana Štyrsy kolmo na vrstevnice směrem na Andrlův chlum

 

boží muka

T. G. Masaryka, zahrada gymnasia

 

socha P. Marie

nám. Mírové

 

socha Bubnující legionář

v křižovatce ulic P. Jilemnického a T. G. Masaryka

 

socha Ikara

pův. hřbitov, 2006 - před budovou MěÚ

 

socha Matky

hřbitov

čp.4

měšťanský dům

nám. Mírové

čp.5

měšťanský dům

nám. Mírové

čp.6

měšťanský dům

nám. Mírové

čp.7

měšťanský dům-městský úřad

nám. Mírové

čp.8

měšťanský dům

nám. Mírové

čp.9

měšťanský dům

nám. Mírové

čp.12

městský dům

Sychrova ul.

Čp. 104

městský dům

Sychrova ul.

čp.16

radnice

Sychrova ul.

čp.18

Stará škola – městská policie

Kostelní ul.

čp.19

děkanství

Kostelní ul.

čp.20

měšťanský dům

nám. Mírové

čp.21

měšťanský dům

nám. Mírové

čp.22

měšťanský dům

nám. Mírové

čp.23

měšťanský dům-Andresův dům

nám. Mírové

čp.53

sbor bratrský

M.J.Kociana

čp.72

vila Hernychova

Ul. 17. listopadu

čp.84

měšťanský dům

M. J. Kociana

čp.85

měšťanský dům

M. J. Kociana

čp.86

měšťanský dům

M. J. Kociana

čp.101

střední škola - gymnasium

T. G. Masaryka

čp.156

činžovní dům – stará pošta

Komenského ul.

čp.313

venkovský dům-rodný dům Lukese

Lukesova

čp.314

venkovský dům

Lukesova

čp.321

venkovský dům

Zahradní

čp.322

venkovský dům

Zahradní

čp.435

železniční stanice - zastávka Město

Svatopluka Čecha

čp.597

vila Hartmanova

Ul. 17. listopadu

čp.1062

divadlo

Ul. Husova

 

čp.684

budova žel.stanice Ústí n.O.

 

 

socha sv.Jana Nepomuckého -Při silnici k Ústí n.O., Černovír

 

socha Nejsvětější Trojice

U letiště, Černovír

 

kostel Navštívení Panny Marie

H.Houžovec

 

socha Nejsvětější Trojice

H.Houžovec

 

kostel sv.Anny

Hylváty, ul.Třebovská

 

krucifix

Hylváty, před kostelem sv.Anny

 

kaple Povíšení sv.Kříže

Kerhartice, hřbitov

 

krucifix

Kerhartice, u čp.55,ul.Sokolská

 

kostel sv.Petra a Pavla

Knapovec

 

kaple hřbitovní

Zmrtvýchvstání Páně

Knapovec, hřbitov

 

socha sv.Jana Nepomuckého

Knapovec, u kostela

 

socha Bičování Krista

Oldřichovice, oproti čp.1

 

Vila Kociánova

Oldřichovice, Na Tiché Orlici

logo CzechPOINTOd ledna 2008 bylo na Městském úřadě Ústí nad Orlicí, na  odboru právním a obecního živnostenského úřadu, Informačním centru zprovozněno kontaktní místo veřejné správy  "CZECH POINT" a od ledna 2010 provozujeme interní pracoviště s "CZECH POINT@office".
Kontaktní místo veřejné správy na základě vyhlášky č. 364/2009 Sb. slouží ke komunikaci občana s veřejnou správou a získání výpisů z registrů veřejné správy.

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál neboli CZECH POINT je projekt, který žadateli umožní na jediném místě, během několika minut, zařídit to, co by jinak trvalo i několik hodin. Evidenci a rozličné registry totiž zajišťují různé úřady a ty vždy nesídlí na stejném místě. O některé výpisy, ale můžete požádat dokonce i z domova, prostřednictvím internetu. Stačí využít e-shopu - Czech POINT E-SHOP . Jednotlivé výpisy, ověření podpisu i ohlášení živnosti získáte za pár minut.

Celý článek je zde:  Czech POINT v našem městě

integrovany operacni program