Přejít na obsah Přejít na navigaci

Odpadové hospodářství

KOMUNÁLNÍ ODPAD – Podnikající osoby

Systém nakládání s odpadem na území Města ústí nad Orlicí vymezuje Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o stanovení systému nakládání se stavebním odpadem. Tento systém je zaveden v souladu s §17 zákona č. 185/2001 Sb. (o odpadech). Na základě této vyhlášky se do systému mohou zapojit i podnikající osoby na základě smlouvy s Městem Ústí nad Orlicí.

Ceník

Úhrada je stanovena jako platba za výsyp nádoby na směsný komunální odpad s rozlišením jejího objemu a počtu svozů, a to následovně:

typ nádoby svoz 12x ročně svoz 26x ročně svoz 52x ročně
110 l / 120 l 750,- Kč 1.550,- Kč 3.100,- Kč
240 l 1.500,- Kč 3.100,- Kč 5.900,- Kč
1100 l 3.750,- Kč 7.550,- Kč 15.100,- Kč

Pro podnikající subjekty, jež z důvodu velmi malé produkce komunálních odpadů nemají vlastní firemní sběrnou nádobu (odpad odkládají do vlastních nádob pro fyzickou osobu – občana), je cena stanovena ve výši 590,- Kč (částka ekvivalentní platbě za jednoho poplatníka – fyzickou osobu pro rok 2016).

Uzavřením smlouvy získávají podnikatelé navíc možnost legálně odkládat tříděný odpad (papír, plasty, sklo) do zvláštních sběrných nádob umístěných na území města nebo možnost využít sběrný dvůr společnosti TEPVOS, spol. s r.o. v ulici Královéhradecká v Ústí nad Orlicí. Do sběrného dvora mohou podnikatelé odvézt bezplatně odpad v maximálním množstvím 1 tuny. Další odpad je možné ve sběrném dvoře uložit za úhradu a to ve výši 2.600 Kč vč. DPH za tunu odpadu. Úhrada bude provedena na místě.

Po uzavření smlouvy s městem a uhrazení ceny za službu jsou sběrné nádoby označeny příslušnou nálepkou a  pro potřeby prokázání ve sběrném dvoře obdrží smluvní partner města identifikační kartu.

Pro případné zájemce ještě jednou připomínáme, že k uzavírání smluv mezi Městem Ústí nad Orlicí a původci odpadů je kompetentní odbor životního prostředí. Obracejte se na paní Velínskou tel. 465 514 263, email: velinska@muuo.cz

Odkazy:

Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 1/2016 o stanovení systému

Obecně závazná vyhláška města o místním poplatku za provoz systému

Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech

GIS mapa kontejnerových stání v Ústí nad Orlicí

Třídění odpadu – často kladené otázky

Jak a proč třídit odpad

Elektronická evidence odpadu na sběrném dvoře

Od 1. 2. 2016 je na Sběrném dvoře v Ústí nad Orlicí elektronicky sledováno množství odevzdaného odpadu obyvateli města. Slouží k tomu systém Městská karta. Městskou kartu je možné si zdarma vyzvednout v Zákaznickém centru TEPVOS, které je vedle Sběrného dvora nebo v pokladně Městského úřadu v Sychrově ulici. Majitelé Městské karty, která jim slouží v současné době pro vstup do rekreačních a sportovních zařízení, si mohou v Zákaznickém centru TEPVOS přijít a zdarma aktivovat službu pro vstup do Sběrného dvora, druhou, novou kartu nepotřebují. Pro vydání karty je potřeba si přinést občanský průkaz k doložení totožnosti. Při aktivaci stávající Městské karty nebo čipu je potřeba přinést kartu nebo čip a také občanský průkaz. Karta se stane aktivní do dvou pracovních dnů. Zdarma vydanou kartu na Sběrný dvůr lze v budoucnu za poplatek aktivovat pro vstup do rekreačních zařízení.