Přejít na obsah Přejít na navigaci

Dělení a scelování pozemků na základě žádosti o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

K dělení a scelování pozemků a následnému zápisu tohoto dělení nebo scelování pozemků (s přiloženým geometrickým plánem) do evidence katastru nemovitostí je nutné mít toto opatření, resp. rozhodnutí, stavebního úřadu.


Oznámení záměru v území k vydání územního souhlasu

Územní souhlas postačí s odkazem na § 96 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. v případech:
a) staveb, jejich změn a zařízení, která nevyžadují stavební povolení ani ohlášení podle § 103 odst. 1 a 2,
b) ohlašovaných staveb, jejich změn a zařízení,
c) staveb pro reklamu,
d) staveb umisťovaných v uzavřených prostorech existujících staveb, nemění-li se vliv stavby na okolí,
e) úprav terénu, násypů a výkopů do 1,5 m výšky nebo hloubky, pokud nejsou větší než 300 m2 a nehraničí s veřejnými komunikacemi a veřejnými prostranstvími nebo nedochází-li k nakládání s odpady,
f) skladových, výstavních a manipulačních ploch do 200 m2 mimo vrakovišť a skládek odpadu,
g) změn druhu pozemku o výměře do 300m2,
h) změn staveb.


Územně plánovací informace

Krajský úřad, úřad územního plánování, obecní úřad pověřený pro výkon činnosti pořizovatele a stavební úřad poskytují v rámci své působnosti jako předběžné informace územně plánovací informace o:
a) podmínkách využívání území a změn jeho využití zejména na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace,
b) podmínkách vydání regulačního plánu, územního rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů,
c) podmínkách vydání územního souhlasu v případech, kdy je možno jím nahradit územní rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů,
d) podmínkách provedení jednoduchých staveb (§ 104 odst. 1) bez předchozího územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.


Územní rozhodnutí

Územním rozhodnutím je rozhodnutí o:
- umístění stavby nebo zařízení (dále jen „rozhodnutí o umístění stavby“),
- změně využití území,
- změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území,
- ochranném pásmu.


Rozhodnutí o umístění stavby vymezuje stavební pozemek, umisťuje navrhovanou stavbu, stanoví její druh a účel, podmínky pro její umístění, pro zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, pro ohlášení stavby a pro napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.
Rozhodnutí o změně využití území stanoví nový způsob užívání pozemku a podmínky jeho využití.
Rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území (dále jen „rozhodnutí o změně stavby“) stanoví podmínky pro požadovanou změnu stavby a její nové využití nebo podmínky upravující vliv na životní prostředí a nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.
Rozhodnutí o ochranném pásmu chrání stavbu, zařízení nebo pozemek před negativními vlivy okolí nebo chrání okolí stavby či zařízení nebo pozemku před jejich negativními účinky.

Životní situace je souhrnný popis praktických návodů na řešení některých Vašich problémů prostřednictvím našeho městského úřadu. Po jejich přečtení se dozvíte kam a za kým zajít a co budete pro vyřízení své záležitosti potřebovat.

Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend - řidičské průkazy 

Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend - registr vozidel

Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend - matrika

Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend - silniční hospodářství

Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend - matrika

Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend - evidence obyvatel

Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend - občanské průkazy a pasy

Odbor sociálních služeb

Odbor sociálních služeb - OSPOD

Odbor kancelář tajemníka

Odbor právní a obecního živnostenského úřadu

Odbor rozvoje města

Stavební úřad

Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace

Odbor životního prostředí - ZPF

Odbor životního prostředí - odpady

Odbor životního prostředí - vodní hospodářství

Slavnostní vítání nově narozených občánků města Ústí nad Orlicí

Vážení rodiče, 

Město Ústí nad Orlicí pořádá v obřadní síni radnice pro své nově narozené občánky slavnostní obřad „Vítání občánků“.

Pokud se budete chtít se svým děťátkem této slavnosti zúčastnit, prosíme Vás, abyste vyplnili níže uvedenou přihlášku a doručili na adresu Městského úřadu Ústí nad Orlicí, Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend – matrika, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí.

O termínu a konkrétním čase konání slavnostního obřadu budete informováni prostřednictvím pozvánky, která Vám bude zaslána Vámi uvedenou doručovací adresu cca 14 dní před konáním akce.

Vítání se mohou zúčastnit pouze děti, které mají trvalý pobyt v Ústí nad Orlicí.

V případě dotazů můžete kontaktovat matriku na tel. 465 514 231, e-mail pirklova@muuo.cz

Formulář - Přihlášky na vítání občánků

Obsah stránky se připravuje. Děkujeme za pochopení.

Podkategorie