Přejít na obsah Přejít na navigaci

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace), Ověřování pravosti podpisu (legalizace)

03. Pojmenování (název) životní situace

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace), Ověřování pravosti podpisu (legalizace)

04. Základní informace k životní situaci

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (dále jen „vidimace“) a ověřování pravosti podpisu (dále jen „legalizace“) provádí ministerstva, krajské úřady, obecní úřady obce s rozšířenou působností, obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis, držitel poštovní licence, Hospodářská komora České republiky a újezdní úřady.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O provedení vidimace nebo legalizace může požádat fyzická nebo právnická osoba. Za právnickou osobu jedná fyzická osoba oprávněná jednat.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Vidimace a legalizace se provádí v úředních místnostech úřadu. Na jiném vhodném místě lze provést vidimaci a legalizaci jen ze závažných důvodů.

Vidimace se neprovede:

a)      je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,

b)      je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého (dle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů); to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,

c)      je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena viditelným zajišťovacím prvkem, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologramem; to neplatí, je-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,

d)     je-li předložená listina již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž ověřovací doložce je uveden údaj tj. údaj o tom, zda listina, ze které je vidimovaná listina pořízena, obsahuje viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologram, (dle ustanovení § 8 písm. f) zákona o ověřování),

e)      je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,

f)       jsou-li ve předložené listině, z níž je vidimovaná listina pořízena, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,

g)      jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s předloženou listinou, z níž byla pořízena,

h)      není-li z předložené listiny, z níž je vidimovaná listina pořízena, patrné, zda se jedná o

 1. prvopis,
 2. již ověřenou vidimovanou listinu,
 3. listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů (dle ustanovení § 22 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů),
 4. opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo
 5. stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.

Legalizace se neprovede:

a)      jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,

b)      je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy, nebo

c)      jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text,

d)     je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého,

e)      nemůže-li žadatel číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků. Jejich účast se k legalizaci nevyžaduje, má-li ten, kdo nemůže číst nebo psát, schopnost seznámit se s obsahem listiny s pomocí přístrojů nebo speciálních pomůcek nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou si zvolí a je schopen vlastnoručně listinu podepsat.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

K provedení vidimace a legalizace je třeba se dostavit osobně.

08. Na které instituci životní situaci řešit

K provedení vidimace nebo legalizace je třeba se dostavit osobně na příslušný úřad, který provádí vidimaci a legalizaci tj.: krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností, obecní úřady, jejichž seznam stanoví vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů, nebo újezdní úřady.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

V Ústí nad Orlicí je místem řešení této životní situace budově č. p. 7 na Mírovém náměstí v prvním poschodí, a to v pondělí až čtvrtek provádí pracovnice matriky
a v pátek Mgr. Pražáková, oddělení cestovního ruchu a propagace.

Nepřetržitá provozní   doba:

Pondělí

8:00 - 17:00

Úterý

8:00 - 15:00

Středa

8:00 - 17:00

Čtvrtek

8:00 - 15:00

Pátek

8:00 - 14:30

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žadatel o legalizaci, popřípadě svědci, jde-li o legalizaci v zákonem stanovených případech, předloží k prokázání své totožnosti

a)      platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky

b)      průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince,

c)      průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení mezinárodní ochrany,

d)     průkaz povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl, nebo průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany, jde-li o osobu požívající doplňkové ochrany,

e)      průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany, nebo

f)       průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.

Žadatel o vidimaci předloží:

a)      prvopis, nebo

b)      již ověřenou vidimovanou listinu, nebo

c)      opis nebo kopii pořízenou ze spisu, nebo

d)     stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.

Vidimovanou listinu pořizuje žadatel na své náklady.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • za ověření každého podpisu na listině (legalizace)   30,-Kč
 • za ověření opisu nebo kopie listiny (vidimace)         30,-Kč za každou i započatou stránku

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Nejsou stanoveny, ve většině případů se vidimace a legalizace provádí bezodkladně.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

---

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

---

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze využít.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č.21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, část čtvrtá

18. Jaké jsou související předpisy

 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky ze zákona nejsou stanoveny. Pokud správní orgán shledá, že nelze ověření provést, je povinen o tom na požádání písemně uvědomit dotčenou osobu a sdělit důvody, které k tomuto závěru vedly (ustanovení § 155 odst. 3 správního řádu). Dotčená osoba má právo obrátit se na správní orgán se stížností proti nevhodnému chování úředníka nebo proti postupu správního orgánu (ustanovení § 175 správního řádu).

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

---

21. Nejčastější dotazy

Kde je možné pořídit kopii listin? Pro získání kopií listin je možné využít služeb, které občanům nabízí Informační centrum Města Ústí nad Orlicí.

22. Další informace

---

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

---

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

---

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor kancelář tajemníka

26. Kontaktní osoba

 • Mgr. Zuzana Pražáková
 • Bc. Helena Menzelová
 • Ing. Jana Jiruchová

Telefonní čísla a emaily najdete v sekci Kontakty.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

28.03.2013

28. Popis byl naposledy aktualizován

28.03.2013

29. Datum konce platnosti popisu

---

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

---