Přejít na obsah Přejít na navigaci

Vydání občanského průkazu

03. Pojmenování (název) životní situace

Vydání občanského průkazu

04. Základní informace k životní situaci

Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Tuto povinnost  má i občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena.

Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

Občanský průkaz se vydává občanům ve věku od 0 do 15 let s dobou platnosti 5 let, občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let.

Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů, vydané do 31.12.2003, pozbývají platnosti nejpozději do 31.12.2008, s výjimkou občanských průkazů vydaných občanům narozeným před 1. lednem 1936, pokud není v těchto občanských průkazech doba ukončení platnosti vyznačena konkrétním datem a je v nich vyznačen údaj o státním občanství ČR.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává sám občan,  za občana mladšího 15 let  žádá o vydání OP jeho zákonný zástupce. který se musí dostavit spolu s občanem mladším 15 let. Při podání žádosti je žadatel povinen prokázat svou totožnost.

Vyhotovený občanský průkaz je občan povinen převzít osobně. Za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům přebírá občanský průkaz opatrovník, za občana, kterému byla omezena způsobilost k právním úkonům opatrovník přebírá občanský průkaz jen v případě, že o jeho vydání požádá. Občanský průkaz, o který požádal zákonný zástupce občana mladšího 15  let,  do doby dovršení 15 let převezme zákonný zástupce, po dovršení 15 let občan převezme osobně.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Při podání žádosti o vydání občanského průkazu  jsou údaje ověřeny v informačním systému, pokud je zjištěn rozpor mezi občanským průkazem a informačním systémem, je občan povinen údaje v žádosti prokázat.

K prokázání údajů v žádosti je nutno doložit :

- k prokázání místa narození, jména a rodného příjmení rodný list.

- k prokázání rozporů např. oddací list po svatbě, rozvodový rozsudek po rozvodu a pod.

- předkládá-li občan k doložení skutečností rozhodnutí soudu, musí toto být opatřeno doložkou právní moci.

- při sňatku mimo území ČR nutno požádat o vydání oddacího listu Magistrát města Brna - zvláštní matriku.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Občan se dostaví ke správnímu úřadu k podání žádosti. Při žádosti o občanský průkaz se strojově čitelnými údaji bude žádost vytištěna z informačního systému, při žádosti o OP bez strojově čitelných údajů občan žádost vypisuje a předkládá 2 fotografie.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Žádost o občanský průkaz se strojově čitelnými údaje lze podat u kteréhokoliv pověřeného úřadu s rozšířenou působností  v celé republice.

Občanský průkaz lze převzít na kterémkoliv úřadu s rozšířenou působností v celé ČR, pokud o to občan při podání žádosti požádá. 

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Pracoviště občanských průkazů správního oddělení odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend je umístěno na Mírovém nám. č.p.7, v přízemí v budově B MěÚ Ústí nad Orlicí.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • dosavadní občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu
  • nemá-li občanský průkaz nebo cestovní pas, předloží jiný doklad k prokázání totožnosti
  • nemá-li jiný doklad k prokázání totožnosti, prokáže totožnost svědecky - dostaví se s osobou, která platný doklad má a potvrdí jeho totožnost
  • případně další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do občanského průkazu nebo k odstranění rozporů v informačním systému (např. doklad o státním občanství, doklad o rodném čísle, rodný list, diplom, oddací list, rozsudek o rozvodu, rozhodnutí o ustanovení opatrovníkem, 
  • občan, který nemá trvalý pobyt na území České republiky, předkládá doklad o státním občanství ČR
  • občan, který žádá o vydání občanského průkazu bezprostředně po nabytí státního občanství, předkládá rodný list a doklad o státním občanství ČR
  • doklady potřebné k vydání občanského průkazu musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii. Předkládá-li občan rozhodnutí cizozemského soudu k předložení údajů zapisovaných do občanského průkazu, je povinen předložit spolu s takovým dokladem rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozhodnutí cizozemského soudu na území ČR, jestliže je toto uznání podle zvláštního předpisu potřebné. Předkládá-li občan k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu doklad vystavený orgánem cizího státu, je povinen předložit výpis z matriky Magistrátu města Brna

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vydání občanského průkazu - formuláře jsou k dispozici přímo na pracovišti občanských průkazů.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za vydání občanského průkazu z důvodu uplynutí doby, na kterou byl vydán a z důvodu změny povinných údajů, zapisovaných do občanského průkazu, se správní poplatek neplatí.

Správní poplatky se vybírají v těchto případech: (položka 8 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) a) vydání OP bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce ... 100,- Kč b) vydání OP občanu mladšímu 15 let ... 50,- Kč c) vydání OP občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území ČR ... 100,- Kč d) odblokování elektronické identifikace OP ... 100,-Kč 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji se vyhotoví do 30 dnů ode dne předložení všech dokladů potřebných pro jeho vydání příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností mohou vydávat  ve lhůtě do 15 dnů občanské průkazy bez strojově čitelných údajů : - s dobou platnosti 6 měsíců, jestliže a) došlo k technické závadě na zařízení zabezpečujícím zpracování a přenos dat nebo na výrobní technologii trvající déle než 7 kalendářních dnů, nebo b) v důsledku katastrofy nebo jiné mimořádné události  nelze vydávat občanské průkazy se strojově čitelnými údaji. - s dobou platnosti tři měsíce

 v případě, kdy občan požádá o vydání OP bezprostředně po nabytí státního občanství. Tento občanský průkaz se do doby vydání OP se strojově čitelnými údaji nevydává opakovaně.

- s dobou platnosti 1 měsíc

v případě, kdy občan žádá o vydání OP v souvislosti s výkonem volebního práva. Žádost o vydání OP bez strojově čitelných údajů se podává současně se žádostí o vydání OP se strojově čitelnými údaji místně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.  Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů se do doby vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji nevydává opakovaně.

 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

---

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Při zjištění rozporů v údajích  v občanském průkazu s údaji v evidenci obyvatel budete vyzván k jejich odstranění (předložení dokladů prokazujících uvedenou skutečnost, které by jinak nemusely být předkládány)

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Při podání žádosti o občanský průkaz není elektronická služba přípustná.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění
  • Vyhláška MV č. 642/2004 Sb., v platném znění
  • Směrnice MV č.j. MV-108001-48/SC-2011

18. Jaké jsou související předpisy

  • Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech č. 133/2000 Sb. v platném znění
  • Zákon o správních poplatcích č. 634/2004 Sb. v platném znění

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

---

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Přestupku se dopustí ten, kdo:

a) poruší povinnost mít občanský průkaz podle § 2 odst. 3)

b) poruší povinnost chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením poškozením, zničení nebo zneužitím,

c) nepožádá o vydání nového občanského průkazu v případech uvedených v § 14 odst. 1 písm. c),

d) ani po opakované výzvě nepřevezme osobně občanský průkaz,

e) neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití občanského průkazu,

f) poruší zákaz provádět zápisy, změny nebo opravy v občanském průkazu, v potvrzení o občanském průkazu, v potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo v potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu,

g) ani po opakované výzvě nedoloží údaje uváděné v žádosti,

h) v zákonem stanovené lhůtě nesplní povinnost provést výměnu svého občanského průkazu bez strojově čitelných údajů (§ 24 odst. 2),

i) úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu,

j) požaduje nebo přijme občanský průkaz jako zástavu nebo odebere občanský průkaz při vstupu do objektu nebo na pozemek,

k) pořídí kopii občanského průkazu a neprokáže souhlas občana podle § 2 odst. 5,

l) nepožádá o vydání prvního občanského průkazu do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let.

m) neoprávněně požádá o vydání občanského průkazu pro jinou osobu

n) prokazuje údaje občanským průkazem, jehož ztrátu, odcizení nebo zničení ohlásil

o) neoprávněně pozmění, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně zpracovává údaje vedené v kontaktním elektronickém čipu

Za přestupek podle odstavce 1písm. a) a n) lze uložit pokutu do 15 000 Kč., za předstupek podle odstavce b) až m) lze uložit pokutu do 10 000,- Kč a za přestupek podle odst. l písm. o) lze uložit pokutu do 100.000 Kč.

21. Nejčastější dotazy

Občanský průkaz po provedení změny pobytu nebo po provedení změny stavu sňatkem (s ustřiženým rožkem) je platný spolu s vydaným potvrzením o této změně.

Občanu je uložena povinnost požádat o nový občanský průkaz do 15 pracovních dnů od provedení změny trvalého pobytu nebo obdržení oddacího listu nebo rozvodového rozsudku, pokud má údaj o rodinném stavu v občanském průkazu uvedeno.

22. Další informace

Další informace najdete na jakémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností a na webových stránkách Ministerstva vnitra (www.mvcr.cz). V kolonce neplatné doklady naleznete i rychlou kontrolu, zda Váš OP prochází evidencí neplatných dokladů - skončení platnosti z důvodu, že obsahuje nesprávný údaj po změně stavu, pobytu apod.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

---

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Ztráta nebo odcizení osobního dokladu.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor dopravy silničního hospodářství a správních agend, Oddělení správní.

26. Kontaktní osoba

  • Erika Smetanová
  • Ing. Marta Pirklová
  • Jana Flídrová

Telefonní čísla a emaily najdete v sekci Kontakty.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.7.2018

28. Popis byl naposledy aktualizován

9.8.2018

29. Datum konce platnosti popisu

Závislé na změně právních předpisů na úseku občanských průkazů.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

---