Přejít na obsah Přejít na navigaci

Ztráta nebo odcizení osobního dokladu

03. Pojmenování (název) životní situace

Ztráta nebo odcizení osobního dokladu

04. Základní informace k životní situaci

Občan je povinen chránit občanský průkaz a cestovní pas před ztrátou, odcizením poškozením nebo zneužitím (§ 14 odst. 1a z.č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech, § 32/1a z.č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Ztrátu nebo odcizení občanského průkazu hlásí osobně držitel občanského průkazu, ztrátu cestovního pasu hlásí držitel cestovního pasu, za držitele mladšího 15 let hlásí ztrátu nebo odcizení zákonný zástupce.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Ztrátu nebo odcizení občanského průkazu nebo cestovního pasu je povinen držitel ohlásit neprodleně. U občanského průkazu i cestovního pasu končí platnost ztraceného nebo odcizeného dokladu ohlášením ztráty nebo odcizení. U občanského průkazu je občan povinen do 15 pracovních dnů od ohlášení ztráty nebo odcizení občanského průkazu požádat o vydání nového občanského průkazu.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Ohlášením ztráty nebo odcizení (vyplněním příslušného tiskopisu nebo sepsáním zápisu) na příslušném úřadu.

Ztrátu nebo odcizení občanského průkazu hlásí držitel neprodleně kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričního úřadu, v případě odcizení občanského průkazu je možno ohlásit tuto skutečnost též policii. Tyto orgány přijmou ohlášení ztráty a vystaví Potvrzení o občanském průkazu.

Držitel cestovního dokladu je povinen ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení cestovního dokladu anebo jeho nález orgánu příslušnému k jeho vydání, popřípadě matričního úřadu nebo nejbližšímu útvaru policie. Tyto orgány mu vystaví potvrzení o ztrátě nebo odcizení cestovního dokladu.

Držitel cestovního dokladu, nacházející se v cizině, je povinen ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení cestovního dokladu nebo jeho nález nejbližšímu zastupitelskému úřadu. Po návratu do ČR je občan povinen ohlásit ztrátu nebo odcizení cestovního dokladu také orgánu příslušnému k jeho vydání

08. Na které instituci životní situaci řešit

Oznámení lze učinit u kteréhokoliv pověřeného úřadu s rozšířenou působností nebo matričního úřadu v celé republice, odtud bude odesláno k vyřízení příslušnému úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Pracoviště občanských průkazů a cestovních dokladů správního oddělení odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend je umístěno na Mírovém nám. č.p.7, v přízemí v budově B MěÚ Ústí nad Orlicí.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Doklady potřebné k prokázání totožnosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Oznámení o ztrátě občanského průkazu a oznámení o ztrátě cestovního pasu - formuláře jsou k dispozici přímo na odboru vnitřních věcí.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatky za oznámení ztráty občanského průkazu nebo cestovního pasu se nevybírají.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Držitel oznamuje ztrátu nebo odcizení neprodleně.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

V případě ztráty nebo odcizení občanského průkazu je uložena povinnost požádat do 15 pracovních dnů o vydání nového občanského průkazu

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronická služba dosud není přípustná.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění
  • Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v platném znění

18. Jaké jsou související předpisy

  • Zákon č. 251/2016 Sb., o přestupcích, v platném znění

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Při ohlášení ztráty nebo odcizení dokladů není vydáváno rozhodnutí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Porušením povinnosti chránit občanský průkaz  a cestovní doklad před ztrátou, odcizením, poškozením a zneužitím se dopustí přestupku podle  § 16a) odst. 1b), zákona č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech  a 34a/1a zákona 329/1999 Sb. o cestovních dokladech, v obou případech lze uložit pokutu do výše 10 000,- Kč.

Nesplní-li občan povinnost neprodleně ohlásit ztrátu, odcizení, poškození, zničení nebo zneužití občanského průkazu nebo cestovního pasu nebo nedodrží-li 15ti denní lhůtu k podání žádosti o vydání občanského průkazu po ztrátě, odcizení, poškození, zničení občanského průkazu, skončení platnosti občanského průkazu nebo změny některého z povinných údajů zapisovaných do občanského průkazu, dopustí se tím přestupku podle § 16a zákona č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech nebo § 34a zákona č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech a může mu být udělena pokuta do výše 10 000,- Kč.

21. Nejčastější dotazy

---

22. Další informace

Poskytnou přímo pracovníci oddělení správního odboru dopravy silničního hospodářství a správních agend - pracoviště občanských průkazů a cestovních dokladů.

Další informace najdete na těchto www stránkách: Ministerstvo vnitra (www.mvcr.cz)

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

---

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Vyřízení občanského průkazu Vyřízení cestovního pasu.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor dopravy silničního hospodářství a správních agend, Oddělení správní.

26. Kontaktní osoba

  • Erika Smetanová
  • Marcela Štrupová
  • Ing. Marta Pirklová
  • Jana Flídrová

Telefonní čísla a emaily najdete v sekci Kontakty.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.7.2018

28. Popis byl naposledy aktualizován

9.8.2018

29. Datum konce platnosti popisu

Závislé na změně právních předpisů na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

---