Přejít na obsah Přejít na navigaci

Vydání cestovního dokladu

03. Pojmenování (název) životní situace

Vydání cestovního dokladu

04. Základní informace k životní situaci

Cestovní pas se vydává:

 • ve lhůtě 30 dnů; je-li žádost podána u zastupitelského úřadu, ve lhůtě 120 dnů

 • ve lhůtě 6 pracovních dnů, pokud občan požádá o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě než 30 dnů

občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let (dobu platnosti cestovního pasu nelze prodloužit).

Vydávání cestovních pasů bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji – zrušeno.

S účinností od 1. ledna 2016 se ruší vydávání cestovních pasů bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji.

Občanovi, který potřebuje urychleně vycestovat do zahraničí, se vydá (za zvýšený správní poplatek) plnohodnotný cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s biometrickými údaji ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O vydání cestovního pasu může požádat:

 • občan starší 15 let, ale do doby zletilosti, tj. do 18 let, musí k žádosti přiložit písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem; podpis lze ověřit u orgánu, u něhož se žádost podává (souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou),

 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let; místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, anebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let; tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem (souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou),

 • soudem určený opatrovník za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti,

 • za občana staršího 15 let člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem,

 • Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, jde-li o osvojení občana mladšího 15 let do ciziny; jedná-li se o nezletilého občana staršího 15 let, dává tento úřad k žádosti souhlas.

Cestovní pas mohou převzít tyto osoby:

občan starší 15 let,

 • zákonný zástupce, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let, nebo Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí,

 • opatrovník občana, jehož svéprávnost je omezena, nebo člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem,

 • z důvodu zvláštního zřetele hodného zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem.

Vyžaduje se osobní převzetí cestovního pasu. 

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí. 

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Návštěvou a podáním žádosti u příslušného úřadu. 

08. Na které instituci životní situaci řešit

Žádost o vydání cestovního pasu se podává:

 • v České republice - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22,

 • v zahraničí - u zastupitelského úřadu České republiky, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem.

Žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů nelze podat u zastupitelského úřadu.

Převzetí cestovního pasu

 • Cestovní pas vydaný ve lhůtě 30 dnů lze převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého občan podal žádost o jeho vydání, nebo u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti.

 • Cestovní pas vydaný ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů lze převzít pouze u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého občan podal žádost o jeho vydání.

Cestovní pas vydaný ve lhůtě 120 dnů lze převzít u zastupitelského úřadu, u kterého občan podal žádost o jeho vydání, nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného k jeho vydání, pokud to občan uvedl v žádosti; zastupitelský úřad může předat cestovní pas občanovi rovněž prostřednictvím vedoucího honorárního konzulárního úřadu.

Občan, který převezme cestovní pas, může požádat o ověření správnosti údajů v něm uvedených a o ověření funkčnosti nosiče dat (čipu); v případě nesprávnosti údajů nebo nefunkčnosti nosiče dat má právo na vydání nového cestovního pasu. 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti o vydání cestovního pasu je třeba předložit:

 • doklady prokazující údaje zapisované do cestovního pasu (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo apod.), např. občanský průkaz (u občanů, kteří nemají občanský průkaz, jiné doklady, např. rodný nebo oddací list), doklad o státním občanství (doklad o státním občanství se vyžaduje při vydání prvního cestovního pasu občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky),

 • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana mladšího 15 let, např. rodný list nebo občanský průkaz rodiče, v němž je dítě mladší 15 let zapsáno,

 • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti pěstounem, osobou, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitelem zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují o občana mladšího 15 let, tj. příslušné rozhodnutí soudu,

 • doklad prokazující oprávněnost k podání žádosti opatrovníkem za občana, jehož svéprávnost byla omezena, tj. příslušné rozhodnutí soudu,

 • smlouvu o zastoupení schválenou soudem, podává-li za občana staršího 15 let žádost člen domácnosti,

 • odůvodnění žádosti o vydání cestovního pasu, pokud občan již držitelem platného cestovního pasu je a potřebuje další cestovní pas k cestám do zahraničí. 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Občan nepodává žádost o vydání cestovního pasu na vyplněném úředním tiskopisu, pouze předloží doklady potřebné k vydání cestovního pasu, např. občanský průkaz. Občan nepředkládá fotografii, protože fotografii pořizuje příslušný úřad při podání žádosti - proto se k němu občan musí osobně dostavit.

Údaje v předložených dokladech se ověří v informačním systému evidence obyvatel a v registru obyvatel.

Jestliže se ověří správnost těchto údajů a není-li důvod pro odepření vydání cestovního pasu, pořídí se biometrické údaje, to znamená fotografie a otisky prstů rukou občanů starších 12 let.

Po pořízení biometrických údajů se žádost vytiskne a předloží občanovi k podpisu. Podpis se poté digitalizuje a přenese do cestovního pasu. Dalším podpisem občan, popř. jeho zákonný zástupce, potvrdí správnost a úplnost žádosti, dá souhlas ke zpracování biometrických údajů do nosiče dat cestovního pasu a potvrdí, že byl informován o vedení biometrických údajů po dobu 60 dnů od předání vyrobeného cestovního pasu výrobcem Ministerstvu vnitra v informačním systému cestovních dokladů.

Podání žádosti je ukončeno elektronickým odesláním dat výrobci za účelem jejich dalšího zpracování při výrobě cestovního pasu.  

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vydání cestovního pasu - 600 Kč

  občanům mladším 15 let - 100 Kč

Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě - 4 000 Kč

  občanům mladším 15 let - 2 000 Kč

Tyto správní poplatky se platí při podání žádosti.

Převzetí cestovního pasu

Za převzetí cestovního pasu se platí správní poplatek 100 Kč, pokud občan převezme cestovní pas vydaný ve lhůtě 30 dnů u jiného úřadu, než u kterého podal žádost o jeho vydání.

Tento správní poplatek se platí před převzetím cestovního pasu. 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Cestovní pas se vydává:

ve lhůtě 30 dnů; je-li žádost podána u zastupitelského úřadu, ve lhůtě 120 dnů,

ve lhůtě 6 pracovních dnů, pokud občan požádá o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě než 30 dnů. 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni. 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny. 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou. 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu, ve znění pozdějších předpisů  

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů  

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Cestovní doklady se vydávají ve správním řízení, vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Proti rozhodnutím ve věcech cestovních dokladů (např. proti rozhodnutí odepření vydání cestovního dokladu) lze podat odvolání k úřadu, který napadené rozhodnutí vydal.

Návod, jak postupovat, pokud fyzická osoba zjistí nebo se domnívá, že Ministerstvo vnitra, jako správce osobních údajů, nebo zpracovatel provádí zpracování jejích osobních údajů nekorektně, naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokud občan nesplní povinnost nebo poruší zákaz stanovený zákonem č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, může být takové jednání posouzeno jako přestupek; přestupky na úseku cestovních dokladů jsou upraveny v § 34a zákona o cestovních dokladech.

Přestupkem může být například porušení povinnosti chránit cestovní doklad před ztrátou, poškozením, zničením nebo zneužitím, odevzdat neplatný cestovní doklad.

Za přestupek lze uložit pokutu do 10 000 Kč, jedná-li se o neoprávněné zpracovávání údajů v nosiči dat s biometrickými údaji do 1 000 000 Kč. 

22. Další informace

Můžete se obrátit na Ministerstvo vnitra - odbor správních činností

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo zahraničních věcí  

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

--- 

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend 

26. Kontaktní osoba

• Marcela Štrupová

• Ing. Marta Pirklová

• Jana Flídrová

• Erika Smetanová

Telefonní čísla a emaily najdete v sekci Kontakty

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2017  

28. Popis byl naposledy aktualizován

01.01.2017  

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení. 

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

---