Přejít na obsah Přejít na navigaci

Výchovné problémy nezletilých dětí a mládeže

03. Pojmenování (název) životní situace

Výchovné problémy nezletilých dětí a mládeže

04. Základní informace k životní situaci

V případě, že dochází k výchovným problémům či páchání trestné činnosti na straně dítěte, je možné kontaktovat sociální pracovníky OSPOD, popřípadě Policii ČR nebo Městskou policii, která oznámí tuto skutečnost sociálnímu pracovníkovi na jeho služební telefon (sociální pracovníci pro bezodkladné případy drží pohotovost 24h denně).

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Každý občan, který zjistí, že se dítě či mladiství dopouští trestné činnosti, popřípadě má výchovné problémy. V případě, že sociální pracovník vyhodnotí situaci tak, že je skutečně nutné okamžitě zasáhnout, podá návrh k soudu na vydání předběžného opatření a pak záleží na soudci, který má službu, zda vydá předběžné opatření. V případě vydání předběžného opatření je sociální pracovník nápomocný při umístění dítěte do zařízení, která jsou k tomu určeno. Sociální pracovník může také situaci vyhodnotit tak, že u dítěte či mladistvého a jeho rodičů zvolí nejprve domluvu, popřípadě uloží výchovné opatření nebo podá k okresnímu soudu návrh na výchovné opatření.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Viz bod č. 5.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Viz bod č. 4, tedy oznámení občanem na výše uvedené instituce a pak je to v kompetenci sociálního pracovníka a soudce.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Odbor sociálních služeb, Městský úřad Ústí nad Orlicí. OSPOD sídlí na ulici Dělnická, č.p. 1405, 562 24 Ústí nad Orlicí.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

S kurátorem pro děti a mládež během pracovní doby, dále pak se sociálními pracovníky Odboru sociálních služeb, Oddělení sociálně právní ochrany dětí a to kdykoliv prostřednictvím Policie ČR nebo městské policie (sociální pracovníci pro bezodkladné případy drží pohotovost 24h denně).

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Není nutné mít žádné doklady.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Nejsou nutné žádné formuláře.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Nehradí se žádné poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

V případě předběžného opatření je řešení nutné realizovat do 24 hodin od podání návrhu k okresnímu soudu.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Okresní soud, diagnostické ústavy, pěstouni na přechodnou dobu, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

V následující dny je potřeba ve spolupráci se sociálními pracovníky  Oddělení sociálně-právní ochrany dětí dořešit situaci dítěte tak, aby se zvýšila pravděpodobnost jeho návratu do své rodiny, případná další součinnost se sociálními pracovníky.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Je možné se dotazovat tímto komunikačním kanálem na další informace. Vzhledem k citlivosti problémů, akutnosti situace a ochraně osobních údajů rodičů a dětí však doporučujeme osobní konzultaci. Vhodné pro smluvení osobní schůzky.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • Zákon č. 59/2012 Sb., občanský zákoník
  • Zákon č. 30/2000 Sb., občanský soudí řád, v platném znění
  • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění
  • Zákon č. 218/2003 Sb., o  soudnictví ve věcech mládeže, v platném znění

18. Jaké jsou související předpisy

  • Zákon č. 110/2006 Sb., o životním minimu, v platném znění
  • Zákon č. 111/2006 Sb., o hmotné nouzi, v platném znění
  • Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění
  • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy, v platném znění

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti usnesení nebo rozsudku okresního soudu.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

---

21. Nejčastější dotazy

Kam se dítě v takové situaci umísťuje?
Vždy záleží na okolnostech a zvážení sociálního pracovníka jak situaci řešit. V závažných situacích je volen diagnostický ústav.

22. Další informace

Jsou k dispozici telefonicky či osobně během pracovní doby u sociálních pracovníků Oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Jde o specifický výkon agendy a metodický pokyn k této činnosti vydalo MPSV ČR o postupu orgánů při řešení těchto situací.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Akutní ohrožení života nebo zdraví nezletilých dětí, řešení právního postavení dítěte apod.  Volat instituce uvedené v bodu č. 4.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor sociálních služeb - Oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

26. Kontaktní osoba

Bc. Chládek Jiří

Mgr. Tomáš Lukes

Telefonní čísla a emaily najdete v sekci Kontakty.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

29.3.2013

28. Popis byl naposledy aktualizován

29.3.2013

29. Datum konce platnosti popisu

Po dobu platnosti uvedených právních předpisů.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Jde o velmi citlivou problematiku a proto je lepší telefonicky nebo osobně řešit věci přímo se sociálním pracovníkem prostřednictvím institucí uvedeným v bodě 4. Právní postavení dítěte může být řešeno i předběžným opatřením, které vydá soud na návrh sociálního pracovníka do 7 dnů.