Přejít na obsah Přejít na navigaci

Oznámení k veřejnému shromáždění

03. Pojmenování (název) životní situace

Oznámení k veřejnému shromáždění

04. Základní informace k životní situaci

Shromážděním se ve smyslu zákona rozumí shromáždění (svolané či spontánní) včetně pouličních průvodů a manifestací, pokud slouží k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společenských záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Svolavatelem shromáždění může být každá fyzická osoba starší 18, let, právnická osoba se sídlem na území České republiky nebo skupina osob (dále jen „svolavatel“).

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Oprávnění a povinnosti svolavatele shromáždění pořádaného na územním obvodu města Ústí nad Orlicí -  § 5, § 6 zákona:

 • splnit oznamovací povinnost a to písemnou formou (formulář ke stažení zde) tak, aby úřad písemnost obdržel alespoň 5 dnů předem. Úřad může oznámení přijmout i v kratší lhůtě, popřípadě i osobně od zmocněné osoby v  pracovních dnech mezi 08:00 až 15:00 hodinou. K oznámení shromáždění, které svolavatel podá dříve než 6 měsíců přede dnem konání shromáždění, se nepřihlíží,
 • svolavatel je oprávněn činit všechna opatření ke svolání shromáždění. Zejména je oprávněn v souladu s oznámeným účelem shromáždění osobně či písemně nebo jinak zvát k účasti na něm. Svolavatel má též právo, aby pozvání na shromáždění bylo ve vhodném čase vyhlášeno místním rozhlasem. Úřad podle svých možností a okolností poskytuje svolavateli pomoc. Toto oprávnění zaniká, pokud svolavatel řádně nesplnil oznamovací povinnost nebo pokud bylo shromáždění podle zákona zakázáno.

Náležitosti oznámení shromáždění:

a)      účel shromáždění, den a místo jeho konání a dobu zahájení; jde-li o shromáždění na veřejném prostranství, též předpokládanou dobu jeho ukončení,

b)      předpokládaný počet účastníků shromáždění,

c)      opatření, které provede, aby se shromáždění konalo v souladu se zákonem, zejména potřebný počet pořadatelů starších 18 let, které k organizaci shromáždění určí, a způsob jejich označení,

d)     má-li jít o pouliční průvod, výchozí místo, cestu a místo ukončení,

e)      jméno, příjmení a trvalý pobyt (doporučeno i tel. spojení) svolavatele, u právnické osoby její název a sídlo a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je zmocněn v této věci jednat jejím jménem

f)       jméno, příjmení a trvalý pobyt toho, kdo je zmocněn jednat v zastoupení svolavatele (pozn. – odst. e), odst. f) - musí se jednat o dvě odlišné fyzické osoby),

Pokud oznámení neobsahuje veškerá výše uvedená data, je úřad oprávněn žádat doplnění údajů, pokud k doplnění nedojde, nejedná se o platné oznámení.

Důvody, kdy lze shromáždění omezit, zakázat či rozpustit:

 • s ohledem na místní podmínky nebo na veřejný pořádek navrhnout svolavateli jiné místo a dobu konání shromáždění,
 • uložit svolavateli, aby shromáždění, konané ve večerních hodinách, ukončil tak, aby nedocházelo k nepřiměřenému rušení nočního klidu,
 • zakázat oznámené shromáždění, pokud by jeho účel směřoval k výzvě popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů:

a)      dopouštět se násilí nebo hrubé neslušnosti,

b)      jinak porušovat ústavu a zákony,

 • zakázat shromáždění, jestliže se má konat na místě, kde by účastníkům hrozilo závažné nebezpečí pro jejich zdraví,
 • zakázat shromáždění, jestliže na stejném místě ve stejnou dobu se má podle dříve doručeného oznámení konat jiné shromáždění a mezi svolavateli nedošlo k dohodě o úpravě doby jeho konání, nelze-li určit, které oznámení bylo doručeno dříve – rozhodne se pak za účasti zástupců svolavatelů losováním,
 • zakázat shromáždění, jestliže má být konáno v místě, kde by nutné omezení dopravy a zásobování bylo v závažném rozporu se zájmem obyvatelstva, lze-li bez nepřiměřených obtíží konat shromáždění jinde, aniž by se tím zmařil oznámený účel shromáždění,
 • rozpuštění již konaného shromáždění rozhodne pověřený zaměstnanec úřadu, v jeho nepřítomnosti příslušník Policie ČR zejména z důvodů páchání trestné činnosti nebo již uloženého zákazu shromáždění nebo závažné odchylky od účelu svolání shromáždění, které odůvodňují zákaz shromáždění podle zákona.

Některé přestupky proti právu shromažďovacímu (ustanovení § 14 zákona) :

 • svolání nebo pořádání shromáždění bez splnění oznamovací povinnosti nebo proti zákazu shromáždění,
 • neuposlechnutí pořádkových opatření svolavatele a určených pořadatelů,
 • neoprávněné bránění či ztěžování přístupu na shromáždění účastníkům,
 • držení střelné zbraně nebo výbušniny popřípadě jiných předmětů, jimiž lze ublížit na zdraví a lze-li z okolností odůvodněně vyvodit, že budou použity k násilí či pohrůžkám násilí,
 • zakrývání obličeje účastníka - účastníků způsobem, který znemožňuje nebo ztěžuje jejich identifikaci,
 • neoprávněné vniknutí na shromáždění,
 • bránění účastníkům v pokojném rozchodu ze shromáždění,
 • neoprávněné úmyslné bránění jinému v podstatném rozsahu ve výkonu práva shromažďovacího.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním oznámení zejména v písemné formě, a to na předtisku formuláře (ke stažení zde).

08. Na které instituci životní situaci řešit

Oznámení o konání shromáždění ve městě Ústí nad Orlicí je možné podat:

poštou na adresu: 

Městský úřad Ústí nad Orlicí

Odbor kancelář tajemníka

Sychrova 16

562 24 Ústí nad Orlicí

e-mailem:                                podatelna@muuo.cz

datovou schránkou:                bxcbwmg

osobně v písemné formě (bez využití poštovních služeb):

podatelna Městského úřadu Ústí nad Orlicí

Sychrova 16 - přízemí

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na Městském úřadě Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, odbor kancelář tajemníka, odborný referent: Josef Řehůřek.

Oznámení v písemné formě je nezbytné doručit alespoň 5 dnů před konáním shromáždění. Oznámení může být předloženo též osobně v pracovní den v době mezi osmou a patnáctou hodinou. K oznámení, které svolavatel podá dříve než 6 měsíců přede dnem konání shromáždění, se nepřihlíží.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Má-li se shromáždění konat pod širým nebem mimo veřejná prostranství, je svolavatel povinen k oznámení přiložit souhlas toho, kdo je vlastníkem, případně uživatelem pozemku.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Potřebný formulář naleznete v sekci Tiskopisy MěÚ –Kancelář tajemníka.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Nehradí se žádné poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

O zákazu shromáždění nebo době jeho ukončení rozhodne příslušný správní úřad bezodkladně, nejpozději však do 3 dnů od okamžiku, kdy obdržel platné oznámení. Vyvěšením na úřední desce je rozhodnutí oznámeno a svolavateli doručeno. Není-li v této lhůtě vyvěšeno na úřední desce příslušného úřadu písemné vyhotovení rozhodnutí o zákazu shromáždění, může jej svolavatel uspořádat.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Majetkoprávní odbor města Ústí nad Orlicí

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

---

16. Elektronická služba, kterou lze využít

---

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

18. Jaké jsou související předpisy

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí úřadu o zákazu shromáždění nebo době jeho ukončení může svolavatel do 15 dnů od doručení podat opravný prostředek u soudu, k němuž přiloží písemné vyhotovení rozhodnutí. Pro řízení platí obdobně ustanovení občanského soudního řádu o přezkoumávání rozhodnutí jiných orgánů. Opravný prostředek nemá odkladný účinek. Soud rozhodne do tří dnů. Rozhodnutí zruší, jestliže nebyly dány důvody k zákazu shromáždění. Svolavatel je pak oprávněn shromáždění uspořádat podle původního oznámení nebo později tak, aby shromáždění bylo uskutečněno do 30 dnů od právní moci rozhodnutí soudu. Jestliže shromáždění uspořádá v pozdější době, vyrozumí o tom úřad nejpozději 1 den před konáním shromáždění.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

(1) Tomu, kdo svolává nebo pořádá shromáždění, aniž splnil oznamovací povinnost, nebo pořádá shromáždění, které bylo zakázáno, anebo poruší povinnost stanovenou v § 6 odst. 4 a 6 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, může být uložena pokuta do 5 000 Kč.

(2) Přestupku se dále dopustí ten, kdo

a)      neuposlechne pořádkových opatření svolavatele anebo určených pořadatelů shromáždění nebo těmto osobám brání v plnění jejich povinnosti;

b)      neoprávněně ztěžuje účastníkům shromáždění přístup na shromáždění nebo jim v tom brání;

c)      jako účastník shromáždění má u sebe střelnou zbraň nebo výbušninu anebo jiné předměty, jimiž lze ublížit na zdraví, a lze-li z okolností nebo z jeho chování usuzovat, že mají být užity k násilí nebo pohrůžce násilím;

d)     jako účastník shromáždění má obličej zakrytý způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím jeho identifikaci,

e)      neoprávněně vnikne do shromáždění;

f)       nepřístojným chováním brání účastníkům ve splnění účelu shromáždění;

g)      brání účastníkům, aby se pokojně rozešli,

h)      neoprávněně úmyslně zabrání jinému v podstatném rozsahu ve výkonu práva shromažďovacího.

(3) Za přestupek podle odstavce 2 písm. a) a b) lze uložit pokutu do 5 000 Kč, za přestupek podle odstavce 2 písm. c) a d) lze uložit pokutu do 10 000 Kč a za přestupek podle odstavce 2 písm. e) až g) pokutu do 7 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy

---

22. Další informace

Poskytne níže uvedená kontaktní osoba odboru kancelář tajemníka telefonicky či osobně. V  případě osobní konzultace je vhodné se předem telefonicky ohlásit, neboť nelze zajistit přítomnost tohoto zaměstnance trvale z důvodu plnění pracovních úkolů i mimo budovu.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

---

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor kancelář tajemníka

26. Kontaktní osoba

 • Josef Řehůřek

Telefonní čísla a emaily najdete v sekci Kontakty – Telefonní seznam – Kancelář tajemníka.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

28.03.2013

28. Popis byl naposledy aktualizován

28.03.2013

29. Datum konce platnosti popisu

---

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Není povinnost oznamovat:

 • shromáždění pořádaná právnickými osobami, která jsou přístupná pouze jejich členům nebo pracovníkům a jmenovitě pozvaným hostům,
 • shromáždění pořádaná církvemi nebo náboženskými společnostmi v kostele nebo v jiné modlitebně, procesí, poutí a jiné průvody a shromáždění sloužící k projevům náboženského vyznání,
 • shromáždění konaná v obydlích občanů,
 • shromáždění jmenovitě pozvaných osob v uzavřených prostorách.

Veřejným shromážděním nejsou:

 • shromáždění osob související s činností státních orgánů upravená jinými právními předpisy,
 • shromáždění související s poskytováním služeb (průvodcovská, pohostinská, reklamní a podobně),
 • jiná shromáždění nesloužící výše uvedenému účelu (např. kulturní, zábavní, sportovní atd.). 

Datum poslední aktualizace: 29.03.2013

Naposledy aktualizoval:  Josef Řehůřek