Přejít na obsah Přejít na navigaci

Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady

3. Pojmenování životní situace:

Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady

4. Základní informace k životní situaci:

Původci odpadů (fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby) a oprávněné osoby v případě, že produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, jsou povinni zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (ORP) příslušnému podle místa provozovny (ustanovení § 39 odst. 2 a § 82 odst. 3 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Dále je nutno respektovat zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (dále jen zákon o IRZ), zejména § 17 odst. 3 a § 18.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Původce odpadu nebo oprávněná osoba – fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo statutární zástupce právnické osoby, případně osoba, které byla udělena plná moc pro zastupování v této věci (plnou moc je třeba doložit).

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Původci odpadů a oprávněné osoby, na které se vztahuje ohlašovací povinnost, zasílají každoročně do 15. února hlášení o druzích a množství odpadů a způsobech nakládání s nimi podle vzoru formuláře „Hlášení o roční produkci a nakládání s odpady“ za uplynulý rok uvedeného v příloze č.20 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Provozovatelé čistíren odpadních vod k ročnímu hlášení připojí údaje o složení kalů předávaných k jejich využití na zemědělské půdě na listě č. 3 přílohy č. 20.

Osoby oprávněné ke sběru a zpracování autovraků zasílají roční hlášení o sběru a zpracování autovraků, hlášení o produkci odpadů vzniklých zpracováním autovraků a způsobu nakládání s těmito odpady a hlášení o produkci a nakládání s odpady jinými, než jsou autovraky, za uplynulý kalendářní rok podle přílohy č. 4 vyhlášky MŽP č. 352/2008 Sb.

Způsob ohlašování stanoví prováděcí právní předpis, kterým je vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (§ 22 a § 23) a zákon o IRZ.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Subjekty vedou průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi za odpady vlastní a za odpady převzaté zvlášť za každou samostatnou provozovnu a každý druh odpadu podle předepsaných náležitostí ve vyhlášce MŽP č. 383/2001 Sb. Na základě této evidence zjistí, zda  produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok. Pokud splňují některý uvedený množstevní limit, vypracují a podají roční hlášení o produkci a nakládání s odpady.

Ohlašování evidence odpadů se provádí zvlášť za každou samostatnou provozovnu, činnost, mobilní zařízení a za každý druh odpadu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností místně příslušnému podle místa nakládání s odpadem. Výjimkou jsou mobilní zařízení ke sběru odpadů, za které se ohlašování provádí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle sídla oprávněné osoby nebo provozovny, která jejich provoz zajišťuje. Pokud původce nebo oprávněná osoba provozuje činnost, při níž vznikají odpady, nebo nakládá s odpady na území správních obvodů různých obcí s rozšířenou působností a nemá zde stanovené samostatné provozovny, zasílá každému z těchto úřadů jedno souhrnné roční hlášení za všechny činnosti realizované v jeho správním obvodu.

Termín pro ohlašovací povinnost je 15. února následujícího roku.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Ohlašovací povinnost v oblasti odpadového hospodářství se plní prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) podle zákona o IRZ. To znamená, že hlášení se zasílá elektronickou cestou na ISPOP a systém zprostředkuje elektronickou výměnu dat mezi ohlašovateli, ověřovateli (ORP) a institucemi veřejné správy (více na www.ispop.cz ).

Prostřednictvím ISPOP hlásí od roku 2012:

  • všichni původci odpadů, oprávněné osoby a provozovatelé zařízení (za rok 2011 a následující), kterým vznikla povinnost podle zákona o odpadech.

9. Kde, s kým a kdy můžete životní situaci řešit:

Kde:    Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, 2. patro

S kým: Lenka Velínská, tel: 465 514 263

Kdy:    v době úředních hodin, případně v jinou dobu po telefonické domluvě

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Žádné doklady nejsou požadovány.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Původci odpadů a všechny oprávněné osoby, kteří splňují zákonem daný limit dle bodu č. 4, podávají hlášení pouze prostřednictvím integrovaného systému ohlašovacích povinností ISPOP, kde jsou k dispozici i webové (elektronické) formuláře, které obsahují funkce pro přímé (on-line) odeslání hlášení do ISPOP. Více na www.ispop.cz

12. Jaké jsou poplatky, popř. jak je lze uhradit:

Nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Hlášení o produkci a nakládání s odpady za uplynulý rok musí být podáno a autorizováno do 15. února roku následujícího.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení řešení) životní situace:

Další účastníci nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Povinnosti a oprávnění původců odpadů jsou uvedeny v § 16, obcí jsou uvedeny v § 16 a 17,  povinnosti oprávněné osoby jsou uvedeny v § 18 (sběr a výkup odpadů), § 19 (využívání odpadů), § 20 (odstraňování odpadů), dále v § 36 a § 37e (autovraky) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Evidence a ohlašování odpadů a zařízení je uvedeno pro původce, obce i oprávněné osoby v § 39 odst. 2 a § 82 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronická adresa:  podatelna@muuo.cz    pro dotazy, nikoli pro podání hlášení. 

17.  Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

18. Jaké jsou související předpisy:

Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky), nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Žádné opravné prostředky nejsou stanoveny, nejedná se o rozhodnutí ve správním řízení.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Podle ust. § 66, odst. 2, písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, uloží příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo Česká inspekce životního prostředí pokutu až do výše 1.000.000,- Kč právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která nesplní ve stanoveném rozsahu ohlašovací povinnost (ust. § 39 odst. 2 zákona o odpadech).

21. Nejčastější dotazy:

Jaký je příslušný úřad pro přijímání ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady?
Pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí je příslušným úřadem je Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí, a to podle skutečného umístění provozovny, kde se odpad produkuje nebo se s ním nakládá, nikoliv podle sídla firmy původce nebo oprávněné osoby.

Pouze ohlašování odpadů za mobilní zařízení ke sběru odpadů se provádí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle sídla oprávněné osoby nebo provozovny, která jejich provoz zajišťuje.

22. Další informace:

Nejsou.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

www.ispop.cz,   www.cenia.cz,   www.inisoft.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Nejsou uvedeny.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí

26. Kontaktní osoba:

Lenka Velínská - telelefon: 465 514 263, e-mail: velinska@muuo.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

1.5.2013

28. Popis byl naposledy aktualizován:

1.5.2013

29. Datum konce platnosti popisu:

Bez omezení, případně změnou zákona o odpadech nebo o IRZ.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:

Bez upřesnění.