Přejít na obsah Přejít na navigaci

Získání souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady

03. Pojmenování (název) životní situace

Získání souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady

04. Základní informace k životní situaci

Netýká se občanů.

Právnická osoba (PO) nebo fyzická osoba (FO) oprávněná k podnikání, při jejichž činnosti vznikají nebo mohou vzniknout nebezpečné odpady, může nakládat s  odpady kategorie nebezpečné (N) pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy, pokud na tuto činnost již nemá souhlas k provozování zařízení podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech.

Odpady se dělí do dvou kategorií, a to „ostatní“ a „nebezpečné“ Nebezpečný odpad má jednu nebo více nebezpečných vlastností pro lidi, zvířata nebo životní prostředí, např.  výbušnost, oxidační schopnosti, hořlavost, dráždivost, toxicitu, karcinogenitu, žíravost, infekčnost aj.

 Zařízením se rozumí objekt, který má povolení od příslušného krajského úřadu a dalších správních orgánů k přebírání odpadů od původců a k dalšímu nakládání s nimi, např. k jejich sběru a výkupu, využívání nebo odstraňování.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává fyzická osoba oprávněná k podnikatelské činnosti nebo  jednatel právnické osoby, případně osoba oprávněná zastupovat žadatele na základě  plné moci přiložené k žádosti.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Náležitosti jsou stanoveny § 2 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., který požaduje uvést do žádosti:

a) obchodní firmu nebo název, právní formu a sídlo, je-li žadatel právnickou osobou; jméno a příjmení, obchodní firmu, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, je-li žadatel fyzickou osobou,

b) identifikační číslo žadatele, bylo-li přiděleno,

c) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu nebo pobytu fyzické osoby nebo fyzických osob oprávněných jednat jménem žadatele,

d) kopii podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii zřizovací listiny žadatele,

e) jméno a příjmení odpadového hospodáře a doklady o jeho odborné způsobilosti podle § 15 odst. 6 zákona, pokud žadatel má podle § 15 zákona povinnost určit odpadového hospodáře,

f) seznam nebezpečných odpadů podle Katalogu odpadů, se kterými bude nakládáno, odhad jejich množství za rok a místa a způsoby nakládání s nimi.

Katalogem odpadů s rozumí vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Žádost s předepsanými náležitostmi zaslat na správní úřad věcně a místně příslušný k jejímu vyřízení, viz. bod 8.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Podle celkového množství roční produkce nebezpečných odpadů vzniklých při činnosti žadatele. Pokud součet produkcí nebezpečných odpadů všech provozoven téhož IČ překročí 100 tun za rok, je příslušným správním úřadem krajský úřad, pokud je roční produkce žadatele nižší než 100 tun, bude žádost vyřizovat obecní úřad obce s rozšířenou působností. 

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kde: Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí, budova Sychrova 16, 562 24  Ústí nad Orlicí, 2. patro

S kým:  Lenka Velínská, tel. 465 514 263

Kdy:    v době úředních hodin nebo v ostatních dnech po předchozí dohodě

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady s náležitostmi dle bodu 6.

V případě, že provozovna, pro kterou je souhlas požadován není ve vlastnictví žadatele, doklad prokazující souhlas vlastníka objektu s pronájmem, případně s provozováním činnosti žadatele při které mohou nebezpečné odpady vzniknout. 

V případě, že žadatel se nechá ve věci zastupovat, dodá k žádosti podepsanou plnou moc k vyřízení žádosti, případně převzetí písemností a rozhodnutí.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není stanovena závazná forma formuláře. Závazný je obsah žádosti a přílohy (viz. body 6 a 10).Žadatel může využít formulář uvedený na stránkách města - Žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

30 dnů, ve složitějších případech 60 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Žadatel je jediným účastníkem.

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Případné dotazy elektronickou poštou lze činit e-mailem na adresu: podatelna@muuo.cz.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (§ 2) a č. 381/2001 Sb. („katalog odpadů“), zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravným prostředkem je odvolání, které žadatel zašle orgánu, který vydal rozhodnutí. Ten je spolu se spisem předá krajskému úřadu k vyřízení.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokuta za porušení povinnosti původce odpadů stanovená § 16 odst. 3 zákona o odpadech.

21. Nejčastější dotazy

Je obec původcem nebezpečných odpadů?

Obec se stává původcem odpadů (kategorie ostatní i kategorie nebezpečné), předaných fyzickými osobami (občany) na místa určená pro jednotlivé druhy odpadů*. Obec se dále stává původcem odpadů, které byly odloženy na místa ve vlastnictví obce, neurčená k odkládání odpadu, když není známa osoba, která odpady odložila (tzv. černá skládka). Obci mohou vzniknout nebezpečné odpady např. při svépomocí prováděné údržbě majetku (např. barvy, zářivky apod.), nebo pokud na základě smlouvy o dílo zůstávají odpady vzniklé při činnosti, kterou pro obec vykoná smluvní partner v majetku obce. Obec je původcem odpadu předaného občany při mobilním svozu, pokud nemá ve smlouvě o provedení mobilního svozu  uvedeno, že se vlastníkem odpadu stává oprávněná osoba (zařízení dle § 14 odst. 1) při jeho předání do nákladního prostoru dopravního prostředku (pak odpad eviduje jako původce firma realizující mobilní svoz). Dopravci, který není oprávněnou osobou, nesmí obec odpad předat do jeho vlastnictví (§ 12 odst. 3 a § 16 odst. 4 zákona o odpadech).

* Obec může stanovit obecně závaznou vyhláškou (OZV) systém nakládání s odpady na jejím území, v němž určí jaké odpady, kam a kdy občané předávají.

22. Další informace

Nejsou.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

V právních předpisech uvedených v bodech 17 a 18.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Nejsou stanoveny.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí

26. Kontaktní osoba

Lenka Velínská, tel. 465514263, e-mail: velinska@muuo.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 8. 2013

28. Popis byl naposledy aktualizován

1. 8. 2013

29. Datum konce platnosti popisu

Po dobu platnosti stávajících právních předpisů