Přejít na obsah Přejít na navigaci

Souhlas vodoprávního úřadu podle § 17 zák. č. 254/2001 Sb.

03. Pojmenování životní situace:

Souhlas vodoprávního úřadu podle § 17 zák. č. 254/2001 Sb., v platném znění (vodní zákon) k zařízením nebo činnostem k nimž není třeba povolení podle vodního zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry

04. Základní informace k životní situaci:

Souhlasu vodoprávního úřadu podle § 17 zák. č. 254/2001 Sb., v platném znění (vodní zákon) je třeba:

 • ke stavbám a zařízení na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků nebo na pozemcích při nich, pokud ovlivní vodní poměry,
 • ke zřizování dálkových potrubí a stavbám umožňujícím podzemní skladování látek v zemních dutinách, jakož i ke skladům, skládkám, nádržím, které ohrozí jakost povrchových a podzemních vod,
 • ke stavbám k těžbě nerostů nebo terénním úpravám v záplavových územích,
 • ke stavbám ve vzdálenosti 15m od vzdušné paty ochranné hráze vodního toku,
 • ke stavbám v ochranném pásu vodních zdrojů,
 • k úložným místům pro nakládání s těžebním odpadem,
 • k vrtům pro využívání energetického potenciálu podzemních vod, z nichž se neodebírá nebo nečerpá podzemní voda.

Souhlas vodoprávního úřadu je vydáván formou závazného stanoviska, nebo rozhodnutím.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Právnická nebo fyzická osoba v jejichž prospěch má být souhlas vydán nebo zástupce na základě plné moci.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podání žádosti o vydání  souhlasu na odbor životního prostředí, včetně všech potřebných příloh.

07. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Podáním žádosti o souhlas k vodoprávnímu úřadu, zpracované v rozsahu vyhlášky č. 432/2001/Sb., v platném znění.

80. Na které instituci životní situaci řešit:

Na Městském úřadě v Ústí nad Orlicí, v budově radnice, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí.

09. Kde, s kým a kdy můžete životní situaci řešit:

Kde:    Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, 1. patro

S kým: Ing. Zdeňka Lindenthalová, tel: 465 514 259

             Božena Kubešová, tel. 465 514 216

Kdy:    v době úředních hodin, případně v jinou dobu, nejlépe  po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Náležitosti pro vydání souhlasu vodoprávního úřadu jsou uvedeny ve vzorovém formuláři – viz. příloha č. 10 vyhlášky č. 432/2001/Sb. v platném znění (mezi povinné doklady patří dokumentace stavby, kopie katastrální mapy a stanovisko správce povodí).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Potřebné formuláře dle vyhlášky Ministerstva zemědělství České Republiky č. 432/2001 Sb. Vám předají referenti vodoprávního úřadu, popř. jsou k dispozici na stránkách Města Ústí nad Orlicí v sekci  úřad- odbory městského úřadu- odbor životního prostředí – tiskopisy.

12. Jaké jsou poplatky, popř. jak je lze uhradit:

Souhlas vodoprávního úřadu se vydává bez poplatků.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Obecná lhůta pro vydání závazného stanoviska je 30 dnů  a pro rozhodnutí ve věci nejdéle do 90 dnů, nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit odvolací orgán (Krajský úřad Pardubického kraje).

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení řešení) životní situace:

Závazné stanovisko se nevydává ve správním řízení, proto se okruh účastníků nevymezuje. V případě správního řízení, které předchází vydání rozhodnutí  jsou účastníci řízení: žadatel a obec v jejichž obvodu může dojít k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí a další osoby, kterým zvláštní zákon toto postavení přiznává. Vodoprávní úřad může k vodoprávnímu řízení přizvat i jiné osoby, zejména projektanta nebo zpracovatele odborného posudku, ti však nejsou účastníky řízení.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

V případě neúplných podkladů pro vydání souhlasu bude žadatel vyzván k doplnění.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Lze využít i elektronickou poštu, takové podání je třeba písemně doplnit nejpozději do tří dnů, nebo opatřit elektronickým podpisem.

17.  Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění 
 • Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění

18. Jaké jsou související předpisy:

 • Vyhláška č. 432/2001/Sb.,v platném znění.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti závaznému stanovisku se nelze samostatně  odvolat. Nesouhlas se závazným stanoviskem  lze uplatnit u příslušného stavebního úřadu, který vydává  rozhodnutí ve věci.
Proti rozhodnutí vodoprávního úřadu má účastník řízení právo podat odvolání. Odvolání je třeba podat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu. 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Právnické osobě a podnikající fyzické osobě se uloží za správní delikt sankce podle zák. č. 254/2001 Sb., v platném znění. Občanům se ukládá za přestupek pokuta  podle zák. č. 254/2001 Sb., v platném znění. 

21. Nejčastější dotazy:

----

22. Další informace:

Souhlas vodoprávního úřadu ke stavbám musí být vydán ještě před vydáním stavebního povolení obecného stavebního úřadu.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

-----

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

-----

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí

26. Kontaktní osoba:

Ing. Zdeňka Lindenthalová - telefon: 465 514 259, e-mail: lindent@muuo.cz

Božena Kubešová – telefon: 465 514 216, e-mail: kubesova@muuo.cz 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

25.09.2013

28. Popis byl naposledy aktualizován:

25.09.2013

29. Datum konce platnosti popisu:

Po dobu platnosti stávajících právních předpisů.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:

Bez upřesnění.