Přejít na obsah Přejít na navigaci

Stavební povolení ke zřízení vodního díla

03. Pojmenování životní situace:

Stavební povolení ke zřízení vodního díla, které umožní nakládání s vodami a stavební povolení ke zřízení vodního díla citovaného v § 55 vodního zákona § 115 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění

04. Základní informace k životní situaci:

Stavební povolení ke zřízení vodního díla, které umožní nakládání s vodami a stavební povolení ke zřízení vodního díla citovaného v § 55 vodního zákona § 115 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění se vydává ve společném řízení.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Stavebník (právnická, nebo fyzická osoba) musí prokázat, že má k pozemku či stavbě vlastnické nebo jiné právo, které jej opravňuje zřídit na pozemku stavbu vodního díla, popř. provést stavební úpravy u stávajícího vodního díla. Jde-li o stavební úpravu na stavbě, může být stavebníkem právnická nebo fyzická osoba, která je nájemcem stavby, předloží-li o tom písemnou dohodu s vlastníkem stavby.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

--------

07. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Podáním žádosti o stavební povolení vodního díla spolu s předepsanou dokumentací a povinnými doklady. Dnem podání žádosti zpracované v rozsahu vyhlášky č. 432/2001/Sb.v platném znění je zahájeno vodoprávní řízení. 

08. Na které instituci životní situaci řešit:

Na Městském úřadě v Ústí nad Orlicí, v budově radnice, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí. 

09. Kde, s kým a kdy můžete životní situaci řešit:

Kde:    Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, 1. patro

S kým: Ing. Zdeňka Lindenthalová, tel: 465 514 259

             Božena Kubešová, tel. 465 514 216

Kdy:    v době úředních hodin, případně v jinou dobu, nejlépe  po telefonické domluvě. 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Doklady vyplývající z přílohy - Žádost o stavební povolení. 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Potřebné formuláře dle vyhlášky Ministerstva zemědělství České Republiky č. 432/2001 Sb. Vám předají referenti vodoprávního úřadu, popř. jsou k dispozici na stránkách Města Ústí nad Orlicí v sekci  úřad- odbory městského úřadu- odbor životního prostředí – tiskopisy.

12. Jaké jsou poplatky, popř. jak je lze uhradit:

Správní poplatek bude vyměřen při podání žádosti podle rozsahu a typu stavby a lze ho uhradit převodem nebo přímou platbou na pokladně MěÚ Ústí nad Orlicí.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Vodoprávní úřad je povinen rozhodnout ve věci nejdéle do 90 dnů, nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit odvolací orgán (Krajský úřad Pardubického kraje).

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení řešení) životní situace:

Účastníci vodoprávního řízení jsou stavebník, osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich, včetně osob, které mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich, a tato práva mohou být povolením přímo dotčena a další osoby, kterým zvláštní zákon toto postavení přiznává.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

-----------------

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Lze využít i elektronickou poštu, takové podání je třeba písemně doplnit nejpozději do tří dnů, nebo opatřit elektronickým podpisem.

17.  Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění 
  • Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění

18. Jaké jsou související předpisy:

  • Vyhláška č. 432/2001/Sb.,v platném znění
  • Vyhláška č. 526/2006 Sb.
  • Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla
  • Vyhláška č.499/2006 Sb. v platném znění o dokumentaci staveb 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Odvolání

Proti rozhodnutí v předmětné záležitosti může účastník řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Pardubického kraje, odvolání se podává u Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí, Sychrova 16, 562 23 Ústí nad Orlicí.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Právnické osobě a podnikající fyzické osobě se uloží za správní delikt sankce podle zák. č. 254/2001Sb., v platném znění. Občanům se ukládá za přestupek pokuta  podle zák. č. 254/2001 Sb., v platném znění.

21. Nejčastější dotazy:

----

22. Další informace:

Stavbu vodního díla, které souvisí s nakládáním s vodami se vydává  společně s povolením k nakládání s vodami. Potřené formuláře k žádosti o povolení k nakládání s vodami Vám předají referenti vodoprávního úřadu a dále jsou uvedeny na webových stránkách města. Pro stavby domovních studní a domovních čistíren odpadních vod lze využít formuláře, ve kterém se žádá o povolení k nakládání s vodami a stavbu na společných formulářích. 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

-----

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

V souvislosti s povolením ke zřízení vodního díla musí mít žadatel povoleno i nakládání s vodami dle charakteru vodního díla (např. odběr podzemní nebo povrchové vody, vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních).

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí

26. Kontaktní osoba:

Ing. Zdeňka Lindenthalová - telefon: 465 514 259, e-mail: lindent@muuo.cz

Božena Kubešová – telefon: 465 514 216, e-mail: kubesova 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

25.09.2013

28. Popis byl naposledy aktualizován:

25.09.2013 

29. Datum konce platnosti popisu:

Po dobu platnosti stávajících právních předpisů.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:

Bez upřesnění.