Přejít na obsah Přejít na navigaci

Pomoc při sociálním začlenění osobám při návratu z výkonu trestu odnětí svobody a ústavní nebo ochranné výchovy

01. Pojmenování (název) životní situace

Pomoc při sociálním začlenění osobám při návratu z výkonu trestu odnětí svobody a ústavní nebo ochranné výchovy

02. Základní informace k životní situaci

U osob propuštěných z výkonu trestu nebo ústavní a ochranné výchovy může dojít k ohrožení sociálním vyloučením. Tyto osoby mají možnost se obrátit dle svého trvalého bydliště na Městský úřad  v Ústí nad Orlicí, odbor sociálních služeb, ul. Dělnická 1405 a navštívit sociálního kurátora. Zde jim bude poskytnuto základní i odborné poradenství a pomoc při řešení jejich sociální situace (bydlení, finanční zabezpečení, zdravotní péče, doklady).

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Každý klient, který potřebuje pomoc.

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Každý klient by měl po návratu z výkonu trestu nebo ze zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy navštívit sociálního kurátora. Objasní mu svou životní situaci a domluví se  případně na spolupráci a postupu při řešení  konkrétních problémů. 

05. Na které instituci životní situaci řešit

Na odloučeném pracovišti Městského úřadu, Dělnické 1405, Ústí nad Orlicí

06. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Se sociálními kurátory, na odboru sociálních služeb, a to v provozní době v úřední dny, v neodkladných situacích v provozní době MěÚ

07. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • občanský průkaz,
  • doklad o propuštění z výkonu trestu,
  • doklad o evidenci na úřadu práce.

08. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Nejsou nutné žádné formuláře.

09. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Nehradí se žádné poplatky.

10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Práce s každým klientem je velmi individuální, nelze blíže určit lhůtu pro vyřízení. Finanční pomoc se snažíme řešit ve spolupráci s Úřadem práce bezodkladně.

11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Mohou to být rodinní příslušníci - rodiče, partneři, děti.

12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Postupuje se vždy individuálně dle potřeb klienta, ale klient se musí aktivně podílet na řešení svého problému a na svém začleňování do společnosti. Prvotním krokem je zajištění dokladů totožnosti v případě, že je klient nemá, popř. nejsou platné. Dále pokud nepracuje je nutné, aby se zaevidoval na úřadu práce a požádal o dávky pomoci v hmotné nouzi.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Vzhledem k citlivosti osobních údajů je lépe využít osobní kontakt s pracovníkem.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné  nouzi, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů.

     Jaké jsou související předpisy

  • vyhláška č. 504/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V případě, kdy si klient nevyřídí platný občanský průkaz nebo se nezaeviduje na úřadě práce, nemusí mu být finanční pomoc přiznána.

20. Nejčastější dotazy

Nejčastěji se klienti dotazují na finanční pomoc a možnost získat bydlení.

21. Další informace

Jsou k dispozici během provozní doby MěÚ na odboru sociální služeb.

22. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor sociálních služeb.

23. Kontaktní osoba

Romana Vašinová

Jana Vojtíšková

Telefonní čísla a emaily najdete v sekci -  viz odkaz na kontakty

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

31.03.2013

25. Popis byl naposledy aktualizován

31.03.2013

26. Datum konce platnosti popisu

Po dobu platnosti uvedených právních předpisů.

27. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace