Přejít na obsah Přejít na navigaci

Dne 7. ledna 2012 vznikl Nadační fond ZELENÉ OUSTÍ, IČ 28827007, se sídlem Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí. Jeho zakladatelem je Město Ústí nad Orlicí.


Účelem fondu je finanční podpora ochrany, údržby a rozvoje veřejné zeleně na území města Ústí nad Orlicí.

deklarace nf zelene ousti

Do správní rady nadačního fondu zakladatel zvolil pana doc. Ing. Václava Kličku, CSc., Ph.D.  (předseda správní rady), paní Mgr. Helenu Křížovou (člen správní rady) a pana Ing. Václav Procházka (člen správní rady).

Se svými dotazy a podněty se každý může obracet na Městský úřad Ústí nad Orlicí, Odbor životního prostředí, konkrétně na vedoucího odboru Mgr. Tomáše Kopeckého (777 736 330, kopecky@muuo.cz)


Informace pro dárce a žadatele

  • účet NFZO pro zasílání darů je veden u Komerční banky a.s., pobočka Ústí nad Orlicí, číslo účtu 107-1785350207/0100
  • žádosti o čerpání podpory z nadačního fondu adresujte na odbor životního prostředí Městského úřadu Ústí nad Orlicí. Před projednáním ve správní radě NFZO ověřuje žádosti Odbor životního prostředí, aby byly v souladu s dalšími závaznými dokumenty zřizovatel

Dokumenty:

Statut Nadačního fondu Zelené Oustí

Darovací smlouva

Žádost o nadační příspěvek

Pravidla poskytnutí nadačního příspěvku

 

http://www.zeleneousti.cz/

V této rubrice jsou průběžně uveřejňovány informace o nalezených psech v katastru města Ústí nad Orlicí. Psi jsou umístěni v útulku, který se nachází na výjezdu z města (směr na Českou Třebovou) za samoobslužnou čerpací stanicí. Bližší informace Vám sdělí městská policie, telefon: 465 514 265.

Výčet organizací, poskytujících sociální služby na  území města Ústí nad Orlicí, by nebyl kompletní bez neziskových organizací, které na území města působí a poskytují služby, některé stejné (pečovatelská služba, kluby seniorů), některé doplňující (mateřské a rodinné centrum, osobní asistence apod.). Jejich úplný seznam je  zveřejněn  v  Katalogu sociálních a souvisejících služeb Ústí nad Orlicí a okolí, který je  zájemcům  k  dispozici  v  Informačním  centru  MěÚ  Ústí  nad  Orlicí (tištěná forma).

Vyřešením potřebné péče pro další skupiny osob, která v současné době  na území města není k dispozici, se zabývá Komunitní plánování sociálních služeb.

 

CEDR Pardubice o.p.s.

Centrum pro zdrav. postižené

Linka důvěry

Oblastní charita Ústí nad Orlicí

 

Městská policie je jedním z orgánů obce. Základní úkoly, oprávnění a povinnosti stanoví zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Hlavním úkolem je zabezpečování místních záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce. Městská policie dále plní i jiné úkoly stanovené příslušnými zákony. 

  • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku

  • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití

  • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce

  • podílí se na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích

  • podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění činí opatření k jeho obnovení

  • podílí se na prevenci kriminality v obci

  • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích5 v obci

  • odhaluje přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce


Korespondenční adresa:

Městská policie

Kostelní 18

56201 Ústí nad Orlicí

Tel.: 465 514 265

 

Tísňová linka: 156

 

Fakturační adresa:

Město Ústí nad Orlicí

Sychrova 16

56224 Ústí nad Orlicí

IČ: 00279676

Datová schránka: bxcbwmg


Kontakty:


Ing. Bc. Martin Faltus, velitel městské policie, faltus@muuo.cz

Bohuslav Voleský, zástupce velitele, volesky@muuo.cz

Josef Blažek, strážník, blazek@muuo.cz

Petr Vodstrčil, strážník, vodstrcil@muuo.cz

Jaroslav Šklíba, strážník, skliba@muuo.cz

Tomáš Janda, janda@muuo.cz 

Zdeněk Zima Vepřek, veprek@muuo.cz 

Martina Žďárská, strážník, zdarska@muuo.cz

Martin Kuchta, strážník, kuchta@muuo.cz

Ondřej Doktor, strážník, doktor@muuo.cz

Bc. Jiřina Vacková, strážník, vackova@muuo.cz

Roman Fryč, strážník, fryc@muuo.cz

Bc. Milan Kalous, strážník, kalous@muuo.cz

Petr Janouch, strážník, janouch@muuo.cz

Josef Lešinger, strážník, lesinger@muuo.cz

Jiří Horáček, strážník, horacek@muuo.cz

Kulturní vyspělost každé společnosti se dá hodnotit také podle toho, jak se stará o své občany, kteří se z důvodu věku, zdravotního stavu nebo jiného omezení, stávají závislými na pomoci druhých. Z tohoto  pohledu  má město Ústí nad Orlicí vybudován solidní základ pro péči o takové občany, především pro skupinu seniorů.


Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí poskytuje v současné době tyto sociální služby:

Pečovatelská služba

Posláním je podporou a pomocí klientům zvládat nepříznivé životní situace, při setrvání v jejich domácím prostředí, bez narušení vazeb na jejich blízké a vrstevníky. Cílovou skupinou jsou osoby s chronickým onemocněním, které potřebují v průběhu své rekonvalescence pomoc další osoby k zajištění svých potřeb; osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi a senioři. Služba je poskytována na území města Ústí nad Orlicí a ve spádové oblasti Ústí nad Orlicí.

Týdenní stacionář

Určen pro osoby s mentálním postižením, event. s přidruženou smyslovou nebo tělesnou vadou, od 16 do 64 let věku, převážně z okresu Ústí nad Orlicí. Při nenaplněné kapacitě lze přijímat uživatele i z jiných obcí, mimo okres Ústí nad Orlicí, v rámci především Pardubického kraje. Zařízení přijímá osoby s mentálním postižením, osoby se zaléčenou a dále léčenou psychiatrickou diagnózou, které jsou schopny dodržovat stanovená pravidla týdenního stacionáře.

Týdenní stacionář je od 1.1 . 2020 na nové adrese – Čs. armády 262, Ústí nad Orlicí (pod nemocnicí).

Seniorklub

Organizačně spadá pod CSP také Seniorklub, který sdružuje občany – seniory města Ústí nad Orlicí za účelem podpory aktivit vedoucích ke zkvalitňování života a integraci především osamělých občanů – seniorů, s cílem zapojení do veřejného života.


Domov důchodců Ústí nad Orlicí poskytuje v současné době tyto sociální služby:

Domov pro seniory:

Služba je poskytována v budově B nepřetržitě jako dlouhodobá pobytová služba sociální péče pro seniory od 65 let věku, případně mladší osoby, závislé na pomoci jiné osoby. Součástí služby je celodenní stravování a praní prádla.

Domov se zvláštním režimem:

Služba pro osoby od 45 let věku, které trpí Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence je poskytována v budově A nepřetržitě jako dlouhodobá pobytová služba sociální péče, součástí služby je celodenní stravování a praní prádla. Služba není určena osobám vyžadujícím specifický přístup personálu nebo technické vybavení, kterými Domov důchodců Ústí nad Orlicí nedisponuje.

Odlehčovací služba:

Služba je poskytována celoročně 24 hodin denně jako přechodná pobytová služba sociální péče v budově B seniorům od 65 let věku, případně mladším, kteří jsou závislí na pomoci jiné osoby, maximálně po dobu tří měsíců. Součástí služby je celodenní stravování a praní prádla.

Odborné poradenství:

Služba je určena rodinným příslušníkům, kteří se dlouhodobě starají o osoby s Alzheimerovou nemocí nebo jinou demencí (v domácím prostředí, nebo o své blízké umístěné v našem zařízení).


Domov důchodců Ústí nad Orlicí – poskytuje službu Domov pro seniory, Domov se zvláštním režime, Odlehčovací službu a Alzheimer poradnu.

Centrum sociální péče  Ústí nad Orlicí – zajišťuje Pečovatelskou službu, Senior klub a Stacionář.

Katalog sociálních a souvisejících služeb

Podkategorie