DOPRAVNĚ URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ ULIC BŘÍ ČAPKŮ, POLSKÁ, NÁM. SVOBODY A ČÁSTI ULICE LETOHRADSKÁ

Město Ústí nad Orlicí zpracovává projektovou dokumentaci k úpravám ulice Bří. Čapků, Polská, nám. Svobody a části ulice Letohradská. Záměrem města je realizovat stavební úpravy na uvedených komunikacích ve třech etapách v návaznosti na projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a ústeckou veřejností. Realizace bude záviset na finančních možnostech města a schválených prioritách pro období let 2018-2022.

Předpokládaný harmonogram realizace:

1. etapakvěten až srpen 2019 – ul. Bří. Čapků včetně křižovatky ul. Chodská a ul. Polská

První etapa řeší požadavky základní školy (krátkodobé parkování jako výstupní a nástupní místo) a požadavky Konzumu (úprava vjezdu a výjezdu na parkoviště). Řešení těchto požadavků považuje Dopravní inspektorát Policie ČR za prioritní. Návrh zohledňuje pohyb pěších, zejména dětí a občanů přecházejících v prostoru Nové Louže.

2. etaparok 2020 – nám. Svobody a část ul. Letohradská

Druhá etapa upravuje stávající dopravně nepřehlednou křižovatku nám. Svobody z tvaru Y na křižovatku okružní. Zároveň řeší část Letohradské ulice navazující na křižovatku nám. Svobody.

3. etaparok 2021 nebo 2020 – ul. Polská

Třetí etapa navrhuje nové dopravní řešení s obousměrným provozem v celé délce. Komunikace obsahuje zvýšené křižovatky a přechody pro chodce, které vytvářejí přirozené zbrzďovací retardéry. Osa komunikace je neprůběžná, tedy vychýlena. Tím je komunikace zklidněna. Návrh je zpracován ve třech variantách a řeší možné úpravy parkovacích ploch nejen v samotné ulici, ale také v prostoru krytého bazénu. Zvolené uzpůsobení parkovacích míst (podélné nebo příčné) má dopad na zásah do stávající zeleně, a proto případná realizace bude obsahovat výsadbu nové. Varianta 3 využívá pro rozšíření parkování návštěvníků krytého bazénu městský pozemek p.č. 3044. Obousměrný systém navazuje na ul. Popradskou a zlepšuje dopravní obslužnost oblasti při zachování zklidněného charakteru dopravy.

Harmonogram může být upraven v návaznost na diskusi, tedy 3. etapa upřednostněna před 2. etapou.

Výběr zpracovatele projektové dokumentace byl proveden na základě poptávkového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, jedná se o zakázku malého rozsahu. Zpracovatel dokumentace jako první stupeň dokumentace vypracoval dopravně urbanistickou studii ve dvou variantách. Návrh související s úpravou Polské ulice je zpracován ještě ve třetí variantě, a to na základě požadavku rady města a odboru životního prostředí MěÚ Ústí nad Orlicí, který se negativně vyjádřil k prvním dvěma variantám. Třetí varianta pro ul. Polskou není dokončena a nyní je prezentována s ohledem na výzvu občanů.

Přípravou a koordinací projektu byl pověřen neuvolněný místostarosta města a předseda Dopravní komise Ing. Michal Kokula. První dvě varianty byly projednány na pracovních schůzkách se zástupci Konzumu, ZŠ Bří. Čapků, Tepvosu, DI Policie ČR a v Dopravní komisi. O výsledku jednání byla informována rada města.

Na základě projednání a jednoznačné shody nad úpravou ul. Bří. Čapků byla uzavřena smlouva o dílo na vypracování dalších stupňů projektové dokumentace s tím, že realizace dokumentace související s 1. etapou má termínovou prioritu.

V současné době město dokončuje koncepci cyklodopravy a v návaznosti na tuto dokumentaci také posouzení vlivu cyklodopravy na dopravu v klidu (parkování). S ohledem na tuto skutečnost nebylo v radě města ukončeno jednání nad úpravou Polské ulice a nebyla s ústeckou veřejností zahájena otevřená diskuse.

Na základě výzvy občanů ze dne 20. června 2018, kteří vyzvali vedení města a zastupitele města Ústí nad Orlicí k otevřenosti při projednávání plánovaných změn v Polské ulici a v okolí krytého plaveckého bazénu, jsou veřejnosti předloženy všechny navržené varianty možného řešení.

Jedná se o situace:

Po dopracování třetí varianty ul. Polské a po dokončení koncepce cyklodopravy včetně posouzení vlivu cyklodopravy na dopravu v klidu budou všechny návrhy prezentovány na setkání s veřejností v Malé scéně. K účasti budou přizváni všichni dotčení zástupci organizací a firem a zástupce DI Policie ČR. O termínu budou občané včas informováni prostřednictvím Ústeckých listů, webových stránek a facebookového profilu města. Předpokládaným termínem je první polovina září 2018.

Petr Hájek

starosta města