Upozornění pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně Městského úřadu Ústí nad Orlicí

Adresa trvalého pobytu na ohlašovně Městského úřadu je úřední adresou a občanovi byla přidělena zpravidla ve správním řízení. Občan se na úřední adrese nezdržuje a nelze mu na tuto adresu doručovat, neboť na úřední adrese fyzicky nebydlí a  není na budově zřízena poštovní schránka na jméno, ze které by si bylo možno poštu vyzvedávat. 

Městský úřad není oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob, ale umožní doručovatelům písemností zanechat ve svém sídle výzvu k převzetí zásilky a poučení. Je v zájmu občanů, kteří mají evidovaný údaj o místu trvalého pobytu v sídle ohlašovny, aby sledovali doručování na danou adresu.

Jestliže si adresát zásilku nevyzvedne ve lhůtě uvedené na oznámení ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.

Obyčejné listovní zásilky budou doručovatelem vráceny odesílateli. 

Občan, který má evidenční adresu trvalého pobytu uvedenou na ohlašovně Městského úřadu, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí, má možnost: 

  1. Zajistit si na ohlašovně Městské úřadu Ústí nad Orlicí adresu pro doručování úředních písemností.

    Adresa je na základě písemné žádosti občana zavedena do informačního systému evidence obyvatel,

  2. Správnímu úřadu, soudu apod. je nutné v každém konkrétním správním či soudním řízení nahlásit, na jakou adresu chce v tomto řízení doručovat písemnosti,

  3. Zřídit si datovou schránku a orgán veřejné moci je povinen ji pro doručení písemnosti použít,

  4. Zajistit si doručování pošty na adresu, kterou České poště, s.p., oznámí (placená služba),

  5. Zajistit si u České pošty, s.p, P.O.BOX (placená služba),

  6. Požádat o změnu ukládací pošty a v případě, že si adresát zásilku nemůže vyzvedávat na ukládací poště, může požádat o uložení zásilky na jiné dostupnější poště (bezplatná služba)

Žádáme občany s trvalým pobytem na ohlašovně Městského úřadu Ústí nad Orlicí, aby si změnu doručování pošty zajistili nejpozději do 31.1 2020.