Přejít na obsah Přejít na navigaci

MOŽNOST BYDLENÍ V MĚSTSKÝCH BYTECH

Město Ústí nad Orlicí je vlastníkem celkem 410 nájemních bytů. Tyto byty jsou podle svého charakteru rozděleny do následujících skupin.

  • určené k privatizaci – prodej jednotlivých bytů (M. R. Štefánika 251, Lukesova 1014 a Sokolská 64)
  • vyjmuté z privatizace,
  • vyjmuté z privatizace se speciálním režimem tzv. stabilizační – byty jsou určeny pro zaměstnance specializovaných orgánů státní správy, orgánů územní veřejné samosprávy, organizací jimi zřízených a založených, soudu, státního zastupitelství, se sídlem na území Města Ústí nad Orlicí, a dále s Nemocnicí Pardubického kraje, a. s. Orlickoústecká nemocnice (U Hřiště 1416 a Dukelská 300)
  • vyjmuté z privatizace se speciálním režimem tzv. byty zvláštního určení (byty v Domech s pečovatelskou službou – T. G. Masaryka 105, Na Pláni 1432, 1433 a 1434, Kladská 1501, 1502 a 1503)
  • vyjmuté z privatizace – se speciálním režimem – byty v objektech ZŠ, MŠ a hasičských sborů

Nakládání s těmito byty upravuje Směrnice pro nakládání s byty ve vlastnictví Města Ústí nad Orlicí, nebo ke kterým má Město Ústí nad Orlicí dispoziční právo. Tato směrnice a formuláře žádostí o byty jsou k dispozici na www.ustinadorlici.cz v sekci Úřad/Životní situace/Podmínky nájmu městských bytů.

Podmínky pro přijetí žádosti o běžný byt jsou: minimálně roční trvalý pobyt žadatele ve Městě Ústí nad Orlicí a bezdlužnost žadatele i spolubydlících osob vůči Městu Ústí nad Orlicí, nebo jím zřízených či založených subjektů.

Byty stabilizační jsou určeny pro zaměstnance specializovaných orgánů státní správy či územní veřejné správy apod. (viz Směrnice, čl. II, Skupina 4, odst. 1), které mají sídlo na území Města Ústí nad Orlicí. U bytů stabilizačních není nutný roční trvalý pobyt, ale rozhodující je, zda je žadatel zaměstnancem specializovaných orgánů státní správy či územní veřejné správy apod., které jsou vyjmenovány ve směrnici.

Byty zvláštního určení v DPS jsou určeny osobám se sníženou soběstačností v důsledku zdravotního postižení nebo v důsledku pokročilého věku.  

Výše nájmu v městských bytech se odvíjí od lokality, kde se byt nachází, kvality i typu bytu.

O přijetí žádosti do evidence a přidělení bytu konkrétnímu žadateli rozhoduje bytová komise Rady města Ústí nad Orlicí, která zasedá jedenkrát měsíčně.

Dotazy a žádosti ohledně bydlení v městských bytech směřujte na Odbor správy majetku města MěÚ, první patro budovy radnice (ul. Sychrova čp. 16), paní Bc. Alena Hudečková, tel. 465 514 220, 736 516 299, email: hudeckova@muuo.cz.