Přejít na obsah

Preventivní činnost

Strážníci zabezpečují úkoly v oblasti prevence kriminality v rámci Městské policie Ústí nad Orlicí a také v součinnosti s Policií České republiky, odbory Městského úřadu Ústí nad Orlicí a jinými fyzickými a právnickými osobami. Strážníci soustřeďují informace, které pak vyhodnocují a získané poznatky využívají pro tvorbu a realizaci projektů a besed vztahujících se k prevenci kriminality.

Náplní práce strážníků je příprava a realizace programů a harmonogramů preventivních besed v mateřských, základních i středních školách. Na setkáních se seniory a širokou občanskou veřejností strážníci diskutují o bezpečnosti v našem městě a přispívají tak ke zvýšení pocitu bezpečí občanů.

 

Tábor pro děti s rizikovým chováním

Ve spolupráci s odborem sociálních služeb MěÚ (OSPOD) Ústí nad Orlicí realizujeme pětidenní zážitkový pobyt vytvářející volnočasové alternativy pro cílovou skupinu dětí s rizikovým způsobem chování a podporu zájmových činností pro problémové a sociálně znevýhodněné děti. Hlavním cílem projektu je všestranný rozvoj sociálních dovedností a kompetencí, smysluplné trávení volného času a předcházení socio-patologického jednání dětí. Projekt nabízí možnosti individuální práce s dětmi a následné lepší spolupráce s rodinou.

Výchovně-preventivní působení na děti a mládež směřující k prevenci a potlačení rizikového chování a trávení volného času. Dále jde především o navázání bližšího vzájemného kontaktu mezi pracovníky OSPOD a jejich klienty, s cílem rozpoznání chování klienta v kolektivu vrstevníků, v různých (zátěžových) situacích a přirozeném prostředí.

Děti ve věkovém rozmezí 6 – 15 let, které pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí nebo které mají výchovné či jiné problémy, především pak dětské klienty v evidenci OSPOD Ústí nad Orlicí.

 

Dopravní výchova zaměřená na bezpečnost silničního provozu

Společně s Domem dětí a mládeže a dopravními referenty zabezpečujeme dopravní výchovu na dětském dopravním hřišti.

Prioritou preventivní výchovné činnosti jsou nejzranitelnější účastníci provozu na pozemních komunikacích – děti. Společenská poptávka po jejich dopravní výchově je dána nejen zodpovědností rodičů, ale také snahou Ministerstva dopravy – BESIP, které usiluje o co největší zapojení škol a žáků 4. tříd do výuky dopravní výchovy a systematického výcviku mladých cyklistů na dětských dopravních hřištích. Na dopravním hřišti, stejně jako v provozu na pozemních komunikacích se návštěvníci řídí a chovají dle pravidel silničního provozu.