Přejít na obsah

Ztráty a nálezy

Od 01.01.2014 nabyl účinnosti nový zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve kterém je mimo jiné upravena problematika ztrát a nálezů. 

Nález se týká věci, kterou někdo bez projevu vůle ztratil. 

Ztracenou věc je povinen vrátit nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného, pokud lze ze ztracené věci či z okolností poznat, komu má být věc vrácena – např. když je ve ztracené peněžence občanský či jiný identifikační průkaz, je možné celkem snadno určit, kdo peněženku ztratil. Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou (tj. v případě, kdy je možné z nastalé situace rozeznat vlastníkův úmysl věci se zbavit – např. když je věc odložená u kontejnerů na odpad apod.), oznámí nálezce bez zbytečného odkladu zpravidla do tří dnů nález obci, na jejímž území byla věc nalezena. Je-li věc nalezena ve veřejné budově nebo veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce věc provozovateli těchto zařízení.

Poté, co dojde k oznámení nálezu, město vyhlásí nález obvyklým způsobem, tj. zveřejněním na úřední desce Města Ústí nad Orlicí, Mírové náměstí čp. 7, Ústí nad Orlicí a webových stránkách města www.ustinadorlici.cz.

Věc nebo výtěžek za ni stržený vydá město (včetně plodů a užitků  po případném odečtení nákladů na úschovu a nálezného) tomu, kdo věc ztratil, nebo vlastníkovi, pokud se přihlásí do tří let od vyhlášení nálezu.

Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, nakládat s věcí jako poctivý držitel.

Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu, nabude nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženému.

Od 01.01.2014 městský úřad Ústí nad Orlicí při odevzdávání nálezu důsledně posuzuje, zda nalezená věc nespadá do kategorie předmětů, které nelze definovat a odevzdat jako nález, např.:

  • věci, které pro své poškození či zjevnou nefunkčnost nemohou sloužit k účelu, ke kterému sloužit mají
  • věci, které rychle podléhají zkáze – potraviny, krmivo, apod.,
  • věci silně znečištěné, zapáchající, vlhké či plesnivé,
  • nefunkční elektroniku

O nalezené věci je možné se přihlásit osobně, v pracovní dny, na majetkoprávním odboru Městského úřadu Ústí nad Orlicí, ul. Sychrova čp. 16 Ústí nad Orlicí. Tel. +420 465 514 262 nebo e-mail: urbanova@muuo.cz.

Upozorňujeme, že při vyzvednutí nalezené věci je nutné prokázat vlastnické nebo užívací právo k této věci (např. nabývacím dokladem, popisem věci, svědeckou výpovědí, čestným prohlášením, apod.) a předložit průkaz totožnosti. 

Seznam uložených věcí:

Popis nálezu Číslo nálezu Převzato Uloženo do
4/2023 dámské jízdní kolo 26.01.2023 27.01.2026
3/2023 2 ks klíčů s rozlišovačem 20.01.2023 20.01.2026
flas disk 2/2023 09.01.2023 11.01.2026
klíče nález 04.12.2022 47/2022 13.12.2022 14.12.2025
pouzdro s doklady 46/2022 13.12.2022 14.12.2025
hotovost z 22.11.2022 45/2022 22.11.2022 23.11.2025
baterie k elektrokolu 44/2022 22.11.2022 23.11.2025
hotovost z 27.10.2022 43/2022 03.11.2022 05.11.2025
klíče s modrým přívěškem 42/2022 03.11.2022 05.11.2025
klíč s hnědým přívěškem 40/2022 03.11.2022 05.11.2025
2 ks klíče s přívěškem 39/2022 24.10.2022 26.10.2025
trekingové kolo 38/2022 20.09.2022 21.09.2025
klíče s příveškem 37/2022 20.09.2022 21.09.2025
notebook 35/2022 08.09.2022 08.09.2025
klíče na karabině 34/2022 19.08.2022 20.08.2025
malá peněženka s hotovostí 33/2022 19.08.2022 20.08.2025
batoh 31/2022 15.08.2022 16.08.2025
elektrokolo 30/2022 11.08.2022 12.08.2025
pánská peněženka s doklady 29/2022 11.08.2022 12.08.2025
horské kolo 28/2022 11.08.2022 12.08.2025
klíče na modré šňůrce 27/2022 11.08.2022 12.08.2025
hotovost z 12.07.2022 26/2022 14.07.2022 15.07.2025
nález finanční hotovosti 25/2022 12.07.2022 13.07.2025
taška pro psy 24/2022 30.06.2022 30.06.2025
peněženka s logem a hotovostí 23/2022 30.06.2022 30.06.2025