Ztráty a nálezy

Od 01.01.2014 nabyl účinnosti nový zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve kterém je mimo jiné upravena problematika ztrát a nálezů. 

Nález se týká věci, kterou někdo bez projevu vůle ztratil. 

Ztracenou věc je povinen vrátit nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného, pokud lze ze ztracené věci či z okolností poznat, komu má být věc vrácena – např. když je ve ztracené peněžence občanský či jiný identifikační průkaz, je možné celkem snadno určit, kdo peněženku ztratil. Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou (tj. v případě, kdy je možné z nastalé situace rozeznat vlastníkův úmysl věci se zbavit – např. když je věc odložená u kontejnerů na odpad apod.), oznámí nálezce bez zbytečného odkladu zpravidla do tří dnů nález obci, na jejímž území byla věc nalezena. Je-li věc nalezena ve veřejné budově nebo veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce věc provozovateli těchto zařízení.

Poté, co dojde k oznámení nálezu, město vyhlásí nález obvyklým způsobem, tj. zveřejněním na úřední desce Města Ústí nad Orlicí, Mírové náměstí čp. 7, Ústí nad Orlicí a webových stránkách města www.ustinadorlici.cz.

Věc nebo výtěžek za ni stržený vydá město (včetně plodů a užitků  po případném odečtení nákladů na úschovu a nálezného) tomu, kdo věc ztratil, nebo vlastníkovi, pokud se přihlásí do tří let od vyhlášení nálezu.

Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, nakládat s věcí jako poctivý držitel.

Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu, nabude nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženému.

Od 01.01.2014 městský úřad Ústí nad Orlicí při odevzdávání nálezu důsledně posuzuje, zda nalezená věc nespadá do kategorie předmětů, které nelze definovat a odevzdat jako nález, např.:

  • věci, které pro své poškození či zjevnou nefunkčnost nemohou sloužit k účelu, ke kterému sloužit mají
  • věci, které rychle podléhají zkáze – potraviny, krmivo, apod.,
  • věci silně znečištěné, zapáchající, vlhké či plesnivé,
  • nefunkční elektroniku

O nalezené věci je možné se přihlásit osobně, v pracovní dny, na majetkoprávním odboru Městského úřadu Ústí nad Orlicí, ul. Sychrova čp. 16 Ústí nad Orlicí. Tel. +420 465 514 262 nebo e-mail: .

Upozorňujeme, že při vyzvednutí nalezené věci je nutné prokázat vlastnické nebo užívací právo k této věci (např. nabývacím dokladem, popisem věci, svědeckou výpovědí, čestným prohlášením, apod.) a předložit průkaz totožnosti. 

Seznam uložených věcí:

Popis nálezu Číslo nálezu Převzato Uloženo do
Jízdní kolo zn. RETA 05/2014 25.03.2014 26.04.2015
klíč od auta ŠKODA 04/2014 04.02.2014 04.02.2015
LED svítilna na kolo 03/2014 04.02.2014 04.02.2015
svazek 6 klíčů na karabině .../2014 29.01.2014 30.01.2015
tapeta 1 ks - role 02/2014 13.01.2014 14.01.2015
bunda červené barvy 01/2014 09.01.2014 14.01.2015
Dámské hodinky 58/2013 13.11.2013 13.05.2014
dioptr. brýle 57/2013 12.11.2013 12.05.2014
svazek klíčů 56/2013 12.11.2013 12.05.2014
Pánské kolo. 55/2013 05.11.2013 05.05.2014
klíč od auta WV, 2 klíče FAB a 3 klíče na kroužku 54/2013 04.11.2013 04.05.2014
Pánské hodinky. 53/2013 04.11.2013 04.05.2014
Hnědá peněženka 52/2013 30.10.2013 30.04.2014
Plastová pistole - hračka 51/2013 30.10.2013 30.04.2014
kolo 41/2013 20.09.2013 20.03.2014
kárka 42/2013 25.09.2013 25.03.2014
černá peněženka 43/2013 26.09.2013 26.03.2014
1 klíč s přívěškem 47/2013 18.10.2013 18.04.2014
Mobilní telefon 49/2013 18.10.2013 18.04.2014
Černá šusť. bunda + klíče 39/2013 18.09.2013 18.03.2014
Svazek 6 klíčů na kroužku. 38/2013 10.09.2013 10.03.2014
2 klíče na kroužku nalezeny na cyklostezce 37/2013 03.09.2013 03.03.2014
Pánské kolo 35/2013 27.08.2013 27.02.2014
Finanční hotovost 32/2013 16.08.2013 16.02.2014