Školství v Ústí nad Orlicí představuje poměrně rozsáhlou a velmi významnou oblast v životě města.  Je tu zastoupeno široké spektrum škol a školských zařízení zřizovaných dílem samotným městem, dílem Pardubickým krajem.  V osmi městských mateřských školách  je umístěno na 540 dětí, ve čtyřech základních školách města pak více než 1200 žáků.

Střední školství je zastoupeno gymnáziem, zdravotnickou, automobilní a umělecko průmyslovou školou.  O umělecky talentované děti pečuje základní umělecká škola nesoucí jméno slavného houslového virtuosa a ústeckého rodáka Jaroslava Kociana,  zájmové vzdělávání a volný čas pro své mladé klienty zabezpečuje dům dětí a mládeže.

Z dalších školských institucí ve městě je třeba ještě jmenovat  pedagogicko psychologickou poradnu, základní školu speciální či základní a mateřskou školu při nemocnici, která se věnuje  vzdělávání hospitalizovaných dětí.

Ve spádové oblasti Ústí nad Orlicí jako města s rozšířenou působností je celkem 28 mateřských a základních škol s celkovým počtem cca 1000 dětí v mateřských školách a okolo 2 200 dětí ve školách základních.


Zápisy dětí do 1. tříd ústeckých základních škol pro školní rok 2019/2020

Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332

Zápis dětí do 1 . třídy ZŠ Bratří Čapků se uskuteční v pátek 26.dubna 2019 od 14.00 do 17.00 hod a v sobotu 27.dubna 2019 od 9.00 do 11.00 hod 

Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11

Zápis dětí do 1. třídy ZŠ Komenského se uskuteční v úterý 23. dubna 2019 od 14.00 – 17.00 hod a ve středu 24. dubna 2019 od 14.00 – 17.00 hod. 

Základní škola Ústí nad Orlicí, Třebovská 147

Zápis dětí do 1. třídy ZŠ Třebovská se uskuteční ve čtvrtek 25. dubna 2019 od 14.00 – 17.00 hod. 

Základní škola Ústí nad Orlicí, Školní 75

Zápis dětí do 1 . třídy ZŠ Ústí nad Orlicí, Školní se uskuteční ve čtvrtek dne 4. dubna 2019 v době od 14.00 -17.30 hod. 

Doklady nutné k zápisu dítěte:

  • registrace dítěte na stránkách školy ve webové aplikaci (případně registrace přímo na místě)

  • občanský průkaz zákonného zástupce

  • rodný list zapisovaného dítěte

Informace k případným odkladům

Na základě novely školského zákona a vyhlášky o základních školách upozorňujeme rodiče budoucích prvňáčků, kteří budou žádat o odklad nástupu svého dítěte do první třídy, že je nutné přinést sebou k zápisu již zprávu z pedagogicko-psychologické poradny včetně vyjádření dětského lékaře o doporučení odkladu pro zapisované dítě. Pokud zákonný zástupce v termínu zápisu tyto doklady nedoloží, nebude možné odklad vyřídit.


Zápisy dětí do ústeckých mateřských škol pro školní rok 2019/2020 proběhne v pondělí 6.5.2019

od 10.00 do 16.00 hod - MŠ Klubíčko, MŠ Na Výsluní, MŠ u skřítka Jasánka

od 14.00 do 16.00 hodin - MŠ Lentilka , MŠ Černovír, MŠ Kerhartice, MŠ Knapovec,

od 14.30 do 17.00 hod - MŠ Pod Lesem  

Rodiče, kteří mají zájem v uvedeném školním roce o umístění svého dítěte v mateřské škole, přijdou v tomto termínu k zápisu.

Z důvodu uzákoněné povinné předškolní docházky (viz novela školského zákona č. 178/2016 Sb. §34),  musí přijít k zápisu rodiče všech dětí, které dosáhnou od 1.9.2019 do 31.8.2020 šestého roku věku a které ještě nenavštěvují žádnou mateřskou školu.

Doklady nutné k zápisu dítěte:

  • rodný list dítěte

  • občanský průkaz zákonného zástupce

  • vyplněnou žádost k zápisu (přihlášku), která je součástí přijímacího řízení (zde je nutné lékařské potvrzení)

Žádosti k zápisu si vyzvedněte od 1.4.2019 v příslušné mateřské škole nebo si vytiskněte z webových stránek školy. V případě dalších informací se obraťte na ředitelku mateřské školy. 


Zápis dětí do 1.třídy základní školy, základní školy speciální a  přípravného stupně základní školy speciální

se  koná v pondělí dne 29.4.2019 od 12,00  do 15,30 hodin

ve Speciální základní škole, mateřské škole a praktické škole Ústí nad Orlicí

Rodiče dětí přinesou k zápisu rodný list a doporučení  školského poradenského zařízení.


Více informací na https://www.zapisdoprvnitridy.cz/


Dokumenty

 

Pravidla pro poskytování bezplatného pronájmu

Spádové obvody mateřských škol

Spádové obvody základních škol 

prazdniny ms 2019


Organizace školního roku 2018/2019 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích