Komunitní plánování

Komunitní plánování sociálních služeb je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného života na úrovni  obce i kraje, a která výrazně posiluje principy zastupitelské demokracie. Slovo komunitní znamená, že celé plánování sociálních služeb probíhá za účasti komunity – zadavatelů, poskytovatelů, uživatelů služeb a veřejnosti. Podstata spočívá ve vzájemné a aktivní spolupráci těchto účastníků.

Při komunitním plánování dochází k mapování sociálních služeb na daném území (viz Katalog sociálních a souvisejících služeb), ale také k aktivnímu zjišťování poptávky po těchto službách. Celý proces v Ústí nad Orlicí směřuje k zajištění takové sociální sítě, která bude reagovat na potřeby občanů, bude dostupná, kvalitní, efektivní a hospodárná.

Jedním z výstupů KPSS je zpracovaný strategický dokument tzv. komunitní plán, který je konsenzem mezi tím, co je možné a tím, co bylo v procesu komunitního plánování označeno jako potřebné či prioritní. Akční plán je prováděcím dokumentem komunitního plánu na daný rok.

Přínos KPSS:

  • Zvyšuje dostupnost a kvalitu sociálních služeb, rozšiřuje jejich nabídku, zajímá se o to, aby sociální služeb odpovídaly zjištěným potřebám a je schopen průběžně reagovat na změny.

  • Zajišťuje efektivitu investovaných finančních prostředků, protože jsou vynakládány jen na takové služby, které jsou opravdu potřebné.

  • Zprůhlední postup při rozhodování o sociálních službách.

 


Kontaktní osobou je koordinátorka KPSS, Bc. Anna Škopová, pracovnice odboru sociálních služeb. Tel.: 777 736 329, e-mail:  


DOKUMENTY

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ A OKOLÍ PRO ROKY 2020 - 2023

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ A OKOLÍ NA ROK 2020

 


Katalog sociálních a souvisejících služeb

Katalog sociálních a souvisejících služeb Ústí nad Orlicí a okolí