Kulturní vyspělost každé společnosti se dá hodnotit také podle toho, jak se stará o své občany, kteří se z důvodu věku, zdravotního stavu nebo jiného omezení, stávají závislými na pomoci druhých. Z tohoto  pohledu  má město Ústí nad Orlicí vybudován solidní základ pro péči o takové občany, především pro skupinu seniorů.

Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí zajišťuje pečovatelskou službu s cílem poskytnout pomoc a podporu seniorům a osobám se zdravotním postižením dle jejich individuálních potřeb přímo v jejich domácnostech nebo v bytech zvláštního určení ve vlastnictví města Ústí nad Orlicí (ulice Na Pláni čp. 1432, 1433 a 1434, ulice Kladská čp. 1501, 1502, 1503 a ul. T. G. Masaryka čp. 105). Pečovatelská služba je poskytována také klientům ubytovaným v budově Na Pláni čp. 1343. Jedná se o pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při hygieně, donášku nebo dovoz stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti a doprovod k lékaři a na úřady.

Od 1. 1. 2016 došlo ke sloučení Centra sociální péče města Ústí nad Orlicí se stacionářem, služby týdenní a denní stacionář jsou nadále poskytovány na adrese Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka čp. 123.

Součástí Centra sociální péče města Ústí nad Orlicí je Senior klub, jehož posláním je pomáhat seniorům, osobám v tíživé životní situaci a osobám osamělým s organizací volného času, v navazování kontaktů, začleňování do společnosti, umožněním jejich seberealizace účastí na kulturním životě, na výletech, zájezdech, besedách k různým tématům, účasti na výukách občanských vědomostí (finanční gramotnost, informační technologie, jazyky).

Domov důchodců Ústí nad Orlicí poskytuje v současné době tyto sociální služby:

Domov pro seniory:

Služba je poskytována v budově B nepřetržitě jako dlouhodobá pobytová služba sociální péče pro seniory od 65 let věku, případně mladší osoby, závislé na pomoci jiné osoby. Součástí služby je celodenní stravování a praní prádla.

Domov se zvláštním režimem:

Služba pro osoby od 45 let věku, které trpí Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence je poskytována v budově A nepřetržitě jako dlouhodobá pobytová služba sociální péče, součástí služby je celodenní stravování a praní prádla. Služba není určena osobám vyžadujícím specifický přístup personálu nebo technické vybavení, kterými Domov důchodců Ústí nad Orlicí nedisponuje.

Odlehčovací služba:

Služba je poskytována celoročně 24 hodin denně jako přechodná pobytová služba sociální péče v budově B seniorům od 65 let věku, případně mladším, kteří jsou závislí na pomoci jiné osoby, maximálně po dobu tří měsíců. Součástí služby je celodenní stravování a praní prádla.

Odborné poradenství:

Služba je určena rodinným příslušníkům, kteří se dlouhodobě starají o osoby s Alzheimerovou nemocí nebo jinou demencí (v domácím prostředí, nebo o své blízké umístěné v našem zařízení).


Domov důchodců Ústí nad Orlicí – poskytuje službu Domov pro seniory, Domov se zvláštním režime, Odlehčovací službu a Alzheimer poradnu.

Centrum sociální péče  Ústí nad Orlicí – zajišťuje Pečovatelskou službu, Senior klub a Stacionář.

Katalog sociálních a souvisejících služeb