Přejít na obsah

 

Kulturní vyspělost každé společnosti se dá hodnotit také podle toho, jak se stará o své občany, kteří se z důvodu věku, zdravotního stavu nebo jiného omezení, stávají závislými na pomoci druhých. Z tohoto  pohledu  má město Ústí nad Orlicí vybudován solidní základ pro péči o takové občany, především pro skupinu seniorů.


Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí poskytuje v současné době tyto sociální služby:

Pečovatelská služba

Posláním je podporou a pomocí klientům zvládat nepříznivé životní situace, při setrvání v jejich domácím prostředí, bez narušení vazeb na jejich blízké a vrstevníky. Cílovou skupinou jsou osoby s chronickým onemocněním, které potřebují v průběhu své rekonvalescence pomoc další osoby k zajištění svých potřeb; osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi a senioři. Služba je poskytována na území města Ústí nad Orlicí a ve spádové oblasti Ústí nad Orlicí.

Týdenní stacionář

Určen pro osoby s mentálním postižením, event. s přidruženou smyslovou nebo tělesnou vadou, od 16 do 64 let věku, převážně z okresu Ústí nad Orlicí. Při nenaplněné kapacitě lze přijímat uživatele i z jiných obcí, mimo okres Ústí nad Orlicí, v rámci především Pardubického kraje. Zařízení přijímá osoby s mentálním postižením, osoby se zaléčenou a dále léčenou psychiatrickou diagnózou, které jsou schopny dodržovat stanovená pravidla týdenního stacionáře.

Týdenní stacionář je od 1.1 . 2020 na nové adrese – Čs. armády 262, Ústí nad Orlicí (pod nemocnicí).

Seniorklub

Organizačně spadá pod CSP také Seniorklub, který sdružuje občany – seniory města Ústí nad Orlicí za účelem podpory aktivit vedoucích ke zkvalitňování života a integraci především osamělých občanů – seniorů, s cílem zapojení do veřejného života.


 

Domov důchodců Ústí nad Orlicí poskytuje v současné době tyto sociální služby:

Domov pro seniory:

Služba je poskytována v budově B nepřetržitě jako dlouhodobá pobytová služba sociální péče pro seniory od 65 let věku, případně mladší osoby, závislé na pomoci jiné osoby. Součástí služby je celodenní stravování a praní prádla.

Domov se zvláštním režimem:

Služba pro osoby od 45 let věku, které trpí Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence je poskytována v budově A nepřetržitě jako dlouhodobá pobytová služba sociální péče, součástí služby je celodenní stravování a praní prádla. Služba není určena osobám vyžadujícím specifický přístup personálu nebo technické vybavení, kterými Domov důchodců Ústí nad Orlicí nedisponuje.

Odlehčovací služba:

Služba je poskytována celoročně 24 hodin denně jako přechodná pobytová služba sociální péče v budově B seniorům od 65 let věku, případně mladším, kteří jsou závislí na pomoci jiné osoby, maximálně po dobu tří měsíců. Součástí služby je celodenní stravování a praní prádla.

Odborné poradenství:

Služba je určena rodinným příslušníkům, kteří se dlouhodobě starají o osoby s Alzheimerovou nemocí nebo jinou demencí (v domácím prostředí, nebo o své blízké umístěné v našem zařízení).


Domov důchodců Ústí nad Orlicí – poskytuje službu Domov pro seniory, Domov se zvláštním režime, Odlehčovací službu a Alzheimer poradnu.

Centrum sociální péče  Ústí nad Orlicí – zajišťuje Pečovatelskou službu, Senior klub a Stacionář.