V elektronickém Registru smluv jsou zveřejňovány následující smlouvy:
 
  1. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, přesáhne-li dotace nebo návratná finanční výpomoc v kalendářním roce částku 50 000 Kč. Týká se i smluv, kdy dotace nebo návratná výpomoc v kalendářním roce bude zvýšena nad 50 000 Kč až uzavřením dodatku ke smlouvě.
  2. Smlouvy uzavřené na veřejnou zakázku včetně jejich změn a dodatků, přesáhne-li cena veřejné zakázky 500 000 Kč bez DPH.