Přejít na obsah

Registr smluv je veřejně přístupný rejstřík na adrese https://smlouvy.gov.cz/, který byl zřízen k naplnění zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

Zákon nabyl účinnosti dne 1. 7. 2016 a stanoví okruh smluv, které podléhají povinnosti zveřejnění v tomto registru. Smlouvy, které tak splňují tuto zákonnou povinnost, je nutné v registru smluv uveřejnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejich uzavření.