Přejít na obsah

Dne 7.6.2010 byl Zastupitelstvem obce Dlouhá Třebová vydán Územní plán Dlouhá Třebová, který nabyl účinnosti dne 24.6.2010. Územní plán je uložen na stavebním úřadu Městského úřadu Ústí nad Orlicí, na Obecním úřadu v Dlouhé Třebové a na Krajském úřadu Pardubického kraje, oddělení územního plánování.

Textová část - opatření obecné povahy

Hlavní výkres

Koordinační výkres

Technická infrastruktura

Výkres VPS

Výkres základního členění území

Výkres širších vztahů

Zábory ZPF

 

Zpráva o uplatňování Územního plánu Dlouhá Třebová

Dne 28. 05. 2018 byla Zastupitelstvem obce Dlouhá Třebová schválena Zpráva o uplatňování Územního plánu Dlouhá Třebová.