Dne 8.8.2019 byl Zastupitelstvem obce Hnátnice vydán Územní plán Hnátnice, který nabývá účinnosti dne 4.9.2019. Územní plán je uložen na stavebním úřadu Městského úřadu Ústí nad Orlicí, na Obecním úřadu v Hnátnici a na Krajském úřadě Pardubického kraje, oddělení územního plánování. 

Textová část - opatření obecné povahy

Hlavní výkres 

Koordinační výkres 

Technická infrastruktura

Výkres základního členění území 

Výkres širších vztahů

Zábory ZPF