Přejít na obsah

Dne 21.9.2009 byl Zastupitelstvem obce Hrádek vydán Územní plán Hrádek, který nabyl účinnosti dne 8.10.2009. Územní plán je uložen na stavebním úřadu Městského úřadu Ústí nad Orlicí, na Obecním úřadu v Hrádku a na Krajském úřadě Pardubického kraje, oddělení územního plánování.

Textová část - opatření obecné povahy

Hlavní výkres

Koordinační výkres

Technická infrastruktura

Výkres základního členění území

Výkres širších vztahů

Zábory ZPF


Zpráva o uplatňování Územního plánu Hrádek

Dne 15. 09. 2020 byla Zastupitelstvem obce Hrádek schválena Zpráva o uplatňování Územního plánu Hrádek, obsahující pokyny pro pořízení změny č. 1 ÚP Hrádek.