Dne 21.9.2009 byl Zastupitelstvem obce Hrádek vydán Územní plán Hrádek, který nabyl účinnosti dne 8.10.2009. Územní plán je uložen na stavebním úřadu Městského úřadu Ústí nad Orlicí, na Obecním úřadu v Hrádku a na Krajském úřadě Pardubického kraje, oddělení územního plánování.

Textová část - opatření obecné povahy

Hlavní výkres

Koordinační výkres

Technická infrastruktura

Výkres základního členění území

Výkres širších vztahů

Zábory ZPF


Zpráva o uplatňování Územního plánu Hrádek

Dne 09. 08. 2016 byla Zastupitelstvem obce Hrádek schválena Zpráva o uplatňování Územního plánu Hrádek.