Přejít na obsah

Dne 14.9.2009 byl Zastupitelstvem obce Jehnědí vydán Územní plán Jehnědí, který nabyl účinnosti dne 1.10.2009. Územní plán je uložen na stavebním úřadu Městského úřadu Ústí nad Orlicí, na Obecním úřadu v Jehnědí a na Krajském úřadě Pardubického kraje, oddělení územního plánování. 

Textová část - opatření obecné povahy 

Hlavní výkres 

Koordinační výkres 

Technická infrastruktura 

Výkres základního členění území 

Výkres širších vztahů 

Zábory ZPF


 

Zpráva o uplatňování Územního plánu Jehnědí

Dne 09. 02. 2015 byla Zastupitelstvem obce Jehnědí schválena Zpráva o uplatňování Územního plánu Jehnědí.