Dne 14.9.2009 byl Zastupitelstvem obce Jehnědí vydán Územní plán Jehnědí, který nabyl účinnosti dne 1.10.2009. Územní plán je uložen na stavebním úřadu Městského úřadu Ústí nad Orlicí, na Obecním úřadu v Jehnědí a na Krajském úřadě Pardubického kraje, oddělení územního plánování. 

Textová část - opatření obecné povahy 

Hlavní výkres 

Koordinační výkres 

Technická infrastruktura 

Výkres základního členění území 

Výkres širších vztahů 

Zábory ZPF


 

Zpráva o uplatňování Územního plánu Jehnědí

Dne 09. 02. 2015 byla Zastupitelstvem obce Jehnědí schválena Zpráva o uplatňování Územního plánu Jehnědí.