Přejít na obsah

Územní plán včetně Změny č. 1 a úplného znění je uložen na stavebním úřadu Městského úřadu Ústí nad Orlicí, na Obecním úřadu v Orlickém Podhůří a na Krajském úřadu Pardubického kraje, oddělení územního plánování. 

Úplné znění Územního plánu Orlické Podhůří po vydání změny č. 1 

Toto vyhotovení územního plánu zahrnuje úplné znění k 31.12.2020. 

Textová část

Hlavní výkres 

Koordinační výkres

Výkres členění území

Technická infrastruktura

Výkres veřejně prospěšných staveb


Územní plán Orlické Podhůří

Textová část - opatření obecné povahy

Hlavní výkres 

Koordinační výkres 

Výkres veřejně prospěšných staveb

Technická infrastruktura

Výkres základního členění území 

Výkres širších vztahů

Zábory ZPF


Změna č. 1 Územního plánu Orlické Podhůří

Dne 4. 11. 2020 byla Zastupitelstvem obce Orlické Podhůří vydána Změna č. 1 Územního plánu Orlické Podhůří, která nabyla účinnosti dne 31.12.2020. 

Textová část - opatření obecné povahy

Hlavní výkres

Koordinační výkres

Výkres základního členění území