Přejít na obsah

Dne 3.10.2018 byl Zastupitelstvem obce Orlické Podhůří vydán Územní plán Orlické Podhůří, který nabyl účinnosti dne 24.10.2018. Územní plán je uložen na stavebním úřadu Městského úřadu Ústí nad Orlicí, na Obecním úřadu v Orlickém Podhůří a na Krajském úřadě Pardubického kraje, oddělení územního plánování. 

Textová část - opatření obecné povahy

Hlavní výkres 

Koordinační výkres 

Výkres veřejně prospěšných staveb

Technická infrastruktura

Výkres základního členění území 

Výkres širších vztahů

Zábory ZPF