Přejít na obsah

Dne 11. 04. 2012 byl Zastupitelstvem obce Řetůvka vydán Územní plán Řetůvka, který nabyl účinnosti dne 9.5.2012. Územní plán je uložen na stavebním úřadu Městského úřadu Ústí nad Orlicí, na Obecním úřadu v Řetůvce a na Krajském úřadu Pardubického kraje, oddělení územního plánování.

Textová část - opatření obecné povahy

Hlavní výkres

Koordinační výkres

Výkres VPS

Výkres základního členění území

Výkres širších vztahů

Zábory ZPF

 

Zpráva o uplatňování Územního plánu Řetůvka

Dne 16. 06. 2021 byla Zastupitelstvem obce Řetůvka schválena Zpráva o uplatňování Územního plánu Řetůvka.