Přejít na obsah

Územní plán Sopotnice je uložen na stavebním úřadu Městského úřadu Ústí nad Orlicí, na Obecním úřadu v Sopotnici a na Krajském úřadu Pardubického kraje, oddělení územního plánování. 


Územní plán Sopotnice

Dne 2.6.2020 byl Zastupitelstvem obce Sopotnice vydán Územní plán Sopotnice, který nabyl účinnosti dne 24.6.2020.

Textová část - opatření obecné povahy

Hlavní výkres

Koordinační výkres

Výkres VPS

Výkres základního členění území

Zábory ZPF

Širší vztahy