Dne 25.5.2012 byl Zastupitelstvem obce Voděrady vydán Územní plán Voděrady, který nabyl účinnosti dne 15.6.2012. Územní plán je uložen na stavebním úřadu Městského úřadu Ústí nad Orlicí, na Obecním úřadu ve Voděradech a na Krajském úřadu Pardubického kraje, oddělení územního plánování.

Textová část - opatření obecné povahy

Hlavní výkres

Koordinační výkres

Technická infrastruktura

Výkres základního členění území

Výkres širších vztahů

Zábory ZPF

 

Zpráva o uplatňování Územního plánu Voděrady

Dne 09. 12. 2016 byla Zastupitelstvem obce Voděrady schválena Zpráva o uplatňování Územního plánu Voděrady.