Přejít na obsah

Obrázek

Na projekt „Vypracování územního plánu Ústí nad Orlicí“ je poskytována finanční podpora z Evropské unie.

Projekt je zaměřen na vypracování nového územního plánu města Ústí nad Orlicí. Nový územní plán bude sloužit jako základní rozvojový dokument města a nahradí stávající územní plán. Cílem územního plánu je stanovit dlouhodobou koncepci rozvoje města, ochranu jeho historických, kulturních a přírodních hodnot, koncepci jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání přírodních a krajinných částí města. Dále stanovit koncepci dopravní i koncepci rozvoje inženýrských sítí, vymezit zastavěné území, vymezit nové lokality pro rozvoj bydlení, občanské vybavenosti, výroby a veřejné infrastruktury, navrhnout plochy, kde by stávající zástavba měla být zachována v původní podobě nebo změněna a plochy, kde by měla nebo mohla být realizovaná výstavba zcela nová.


Územní plán Ústí nad Orlicí

Dne 25.09.2017 byl Zastupitelstvem města Ústí nad Orlicí vydán Územní plán Ústí nad Orlicí, který nabyl účinnosti dne 18.10.2017. Územní plán je uložen na stavebním úřadu Městského úřadu Ústí nad Orlicí a na Krajském úřadu Pardubického kraje, oddělení územního plánování.

Textová část – výrok

Textová část – odůvodnění

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření

Výkres koncepce dopravy

Koordinační výkres

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu                                                          

Zásobování elektrickou energií, spoje                                                                                 

Zásobování plynem

Zásobování teplem    

Zásobování pitnou vodou                                                                                                         

Kanalizace a čištění odpadních vod


Schválené zadání územního plánu Ústí nad Orlicí

Zadání územního plánu Ústí nad Orlicí bylo projednáno dle § 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na základě výsledků projednání bylo upraveno a předloženo ke schválení Zastupitelstvu města Ústí nad Orlicí. Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 3. února 2014 pod číslem usnesení 584/21/ZM/2014 schválilo Zadání územnímu plánu Ústí nad Orlicí.

Zadání územního plánu Ústí nad Orlicí.


Obecně o územním plánu

Územní plán je z hlediska města nejdůležitějším nástrojem územního plánování, který zásadně určuje budoucí rozvoj a fungování města. Územní plán je závazný pro občany města, pro všechny podnikatele, kteří zde mají svá sídla a provozovny, pro vlastníky pozemků a staveb na území města, pro všechny dotčené orgány i pro orgány města. Územní plán je dokumentací, která stanoví dlouhodobou koncepci rozvoje města, ochrany jeho historických, kulturních a přírodních hodnot, koncepci jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání přírodních a krajinných částí města. Dále stanoví koncepci dopravní i koncepci rozvoje inženýrských sítí. Vymezí zastavěné území, navrhne plochy, kde by stávající zástavba měla být zachována v původní podobě nebo změněna a plochy, kde by měla nebo mohla být realizovaná výstavba zcela nová.