Přejít na obsah

MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2020

Přinášíme informace o místních poplatcích, které jsou v Ústí nad Orlicí vybírány v roce 2020. V tomto roce jsou účinné nové vyhlášky, díky kterým se změní některé sazby poplatků a také úlevy z jejich výše. Termíny splatnosti poplatků se nemění.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Tento místní poplatek byl zvýšen z 590 Kč na 690 Kč za osobu a rok. Poplatek musí platit všechny fyzické osoby přihlášené ve městě k trvalému pobytu a také fyzické osoby, které vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba.

Za více osob v domácnosti může poplatek platit jedna osoba. Za osoby nezletilé nebo nesvéprávné platí poplatky jejich zákonní zástupci nebo opatrovníci.

Město poskytuje úlevy z poplatkové povinnosti ve výši 50 % poplatníkům, kteří pobývají v zařízení pro přechodné ubytování nebo žijí větší část roku v jiném státě.

Další úlevu mohou získat poplatníci, kteří jsou zapojeni do systému třídění komunálního odpadu a shromažďují komunální odpad do sběrných pytlů v souladu s ustanovením Obecně závazné vyhlášky města o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a o stanovení systému nakládání se stavebním odpadem, a to ve výši 10 Kč za odevzdaný sběrný pytel. Úlevu lze uplatnit v následujícím kalendářním roce. Maximální výše úlevy z celkové výše poplatku je 200 Kč za osobu a rok.

Poplatek je splatný do konce měsíce května, pokud není vyšší než 3.000 Kč. Pokud je vyšší než 3.000 Kč, může být hrazen ve dvou splátkách, a to na konci května a na konci října.

Poplatek ze psů

Místní poplatek ze psů se platí za všechny psy starší 3 měsíců. Sazba poplatku se nemění. Její výše závisí na tom, kde má držitel psa trvalý pobyt a kdo je držitelem psa.

Novela veterinárního zákona zavádí od 01.01.2020 novinku spočívající v tom, že povinné očkování psa proti vzteklině bude platné pouze v případě, že pes bude označený mikročipem. V návaznosti na tuto skutečnost je od roku 2020 z vyhlášky vypuštěna úleva ve výši 50 %, kterou dosud mohl uplatňovat držitel psa, pokud byl jeho pes označen mikročipem.

Sazba poplatku v k. ú. Ústí nad Orlicí, k. ú. Hylváty (mimo ulice Sluneční stráň), k. ú. Kerhartice nad Orlicí, a v ulici Letohradská, Lanšperská, Polní, Bož. Němcové a Východní – všechny v k. ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí, je stanovena za kalendářní rok v následující výši:

výše sazby za prvního psa za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
  1. za psa v rodinném domě, vyjma písm. c)
600 Kč 1.500 Kč
  1. za psa v ostatních případech, vyjma písm. c)
1.000 Kč 1.500 Kč
  1. za psa, jehož držitelem osoba starší 65 let
   200 Kč 300 Kč

Sazba poplatku v k. ú. Knapovec, k. ú. Gerhartice, k. ú. Černovír u Ústí nad Orlicí, k. ú. Dolní Houžovec, k. ú. Horní Houžovec, ulice Sluneční stráň v k. ú. Hylváty, a Oldřichovice u Ústí nad Orlicí mimo ulic Letohradská, Lanšperská, Polní, Bož. Němcové, je stanovena za kalendářní rok v následující výši:

výše sazby za prvního psa za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
  1. za psa v rodinném domě, vyjma písm. c)
200 Kč 300 Kč
  1. za psa v ostatních případech, vyjma písm. c)
300 Kč 450 Kč
  1. za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let
200 Kč 300 Kč

Poplatek je splatný do konce měsíce května, pokud není vyšší než 1.000 Kč. Pokud je vyšší než 1.000 Kč, může být hrazen ve dvou splátkách, a to na konci května a na konci října.

Společná informace pro poplatek ze psů a poplatek za svoz komunálního odpadu

Poplatky lze platit hotově nebo platební kartou na pokladně městského úřadu a pokladně společnosti Tepvos (zákaznické centrum). Z provozních důvodů se poplatky hrazené v hotovosti budou vybírat až od pondělí 13.01.2020.

Při bezhotovostní platbě bude variabilní symbol sdělen na základě dotazu zaslaného na e-mail dolezalova@muuo.cz, telefon 465 514 210, nebo osobně na pokladně městského úřadu. Pokud byl variabilní symbol přidělen v minulých letech, zůstává beze změny.

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Platná obecně závazná vyhláška definuje veřejná prostranství ve městě i sazby za jednotlivé druhy užívání veřejných prostranství. Meziročně tato vyhláška významných změn nedostála, přesto doporučujeme, aby se s ní čtenáři seznámili.

Bližší informace k této vyhlášce poskytne pí Miroslava Seidlerová, e-mail seidlerova@muuo.cz , telefon 465 514 314.

Všechny zmíněné vyhlášky jsou zveřejněny na oficiálním webu města Ústí nad Orlicí https://www.ustinadorlici.cz/cs/urad/vyhlasky-a-narizeni

news list