Přejít na obsah

Obrázek

Formuláře Odboru doprava, silničního hospodářství a správních agend

Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu
Potvrzení o odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu
Evidenční karta řidiče
Žádost o schválení technické způsobilosti
Žádost o povolení výroby jednotlivého vozidla, o povolení přestavby vozidla
Žádost o uznání testování silničního vozidla
Žádost o zápis změn údajů z registru silničních vozidel
Žádost o vydání tabulky s registrační značkou
Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz
Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou
Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla
Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla
Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel
Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel
Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu

 

Formuláře Stavebního úřadu

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
Žádost o vydání společného povolení
Oznámení záměru
Ohlášení stavby
Žádost o stavební povolení
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
Žádost o povolení předčasného užívání stavby
Oznámení změny v užívání stavby
Ohlášení odstranění
Společné oznámení záměru

 

Formuláře Odboru životní prostředí

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu
Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchních nebo o jeho změnu
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho
Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu
Žádost o stavební povolení k vodním dílům
Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemn
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu
Žádost o udělení souhlasu
Žádost o vyjádření
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla
Ohlášení
Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni n
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavebn
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební
Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel
Žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu
Žádost o stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu
Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu
Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky přI použití závadných látek nebo jeho zm
Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla
Žádost o vydání loveckého lístku
Žádost o vydání rybářského lístku
Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení
Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod

 

Než začnete vyplňovat elektronický formulář:
 
1. Pro vyplnění formuláře budete potřebovat počítač s operačním systémem Windows
2. Před samotným otevřením elektronického formuláře se ujistěte, že máte nainstalovaný program Form Filler od společnosti Software602. Stáhnout si jej můžete zdarma přímo ze stránek výrobce https://www.602.cz/formfiller
3. Před vyplněním žádosti si vždy stáhněte aktuální verzi elektronického formuláře žádosti k příslušného odkazu formuláře na této stránce. Klikněte na odkaz formuláře "název formuláře" a soubor uložte do počítače nebo povolte jeho automatické spuštění ve Form Filleru.

 

V případě problémů s elektronickým formulářem kontaktujte technickou podporu na emailu podatelna@muuo.cz.

Obrázek