Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
9. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 5.2.2024

OŠKCP/1 - Individuální dotace dané rozpočtem města Ústí nad Orlicí v roce 2024 - TJ Jiskra Ústí nad Orlicí
I. Zastupitelstvo města schvaluje

na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční neinvestiční individuální dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí pro rok 2024 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této individuální dotace dle příloh k usnesení ZM žadateli:

Tělovýchovná jednota Jiskra Ústí nad Orlicí, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Zborovská 213, IČO 15028658, na projekt Rozvoj a údržba sportovišť TJ Jiskra Ústí nad Orlicí ve výši 1.400.000 Kč, včetně požadované výjimky na mzdy a OON.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční neinvestiční individuální dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí pro rok 2024 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této individuální dotace dle příloh k usnesení ZM žadateli:

Tělovýchovná jednota Jiskra Ústí nad Orlicí, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Zborovská 213, IČO 15028658, na projekt Dotace na mzdu pomocníka správce sportovního areálu TJ Jiskra Ústí nad Orlicí ve výši 450.000 Kč, včetně požadované výjimky na mzdy a OON.

III. Zastupitelstvo města ukládá

1. Ing. Lucii Felgrové
1.1.

vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, zajistit poskytnutí individuálních dotací včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. a II. tohoto usnesení.

Termín: 29.2.2024

Předkladatel:Ing. Lucie Felgrová
Zpracovatel:Ing. Lucie Felgrová, Město Ústí nad Orlicí
Materiál projednán:v Radě města Ústí nad Orlicí dne 15.1.2024
ve finančním výboru dne 31.1.2024
Vyjádření:

rada města doporučuje schválit - viz usnesení č. 1033/41/RM/2024 ze dne 15.1.2024

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Na základě předložených žádostí o poskytnutí individuální dotace a skutečnosti, že se jedná o projekty, které má město Ústí nad Orlicí zájem cíleně podpořit, je navrhováno schválit poskytnutí dotací již v prvním možném termínu. Navrhované dotační tituly jsou v rozpočtu města pro rok 2024 vedeny v rámci individuálních dotací daných rozpočtem.

 

OŠKCP navrhuje poskytnout dotace na níže uvedené projekty v souladu s návrhem rozpočtu na rok 2024. 

ŽadatelProjekt

Požadovaná výše dotace (v Kč)

Navrhovaná výše dotace (v Kč)

TJ Jiskra Ústí nad OrlicíRozvoj a údržba sportovišť TJ Jiskra ÚO1.400.0001.400.000
TJ Jiskra Ústí nad OrlicíDotace na mzdu pomocníka správce sportovního areálu TJ Jiskra ÚO450.000

450.000

 

Materiál obsahuje: Příloha - TJ Jiskra_žádost_Rozvoj a údržba sportovišť_anonymizovaná (Veřejná)
Příloha - TJ Jiskra_žádost_Dotace na mzdu pomocníka správce sportovního areálu_anonymizovaná (Veřejná)
Příloha - TJ Jiskra_návrh smlouvy_anonymizovaná (Veřejná)
Přizváni: