Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
9. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 5.2.2024

MPO/3 - Záměr prodeje - AGILE spol. s r.o.
I. Zastupitelstvo města neschvaluje

záměr prodeje p.p.č. 2409/1 v k.ú. Ústí nad Orlicí na základě žádosti AGILE spol. s r.o., IČO: 15030741, Dráby 542, Litomyšlské předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, dle přílohy k usnesení ZM.

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Bc. Janě Konečné
1.1.

vedoucí majetkoprávního odboru, informovat žadatele o rozhodnutí zastupitelstva města v daném termínu.

Termín: 16.2.2024

Předkladatel:Bc. Jana Konečná
Zpracovatel:Collinová Eva, majetkoprávní odbor
Materiál projednán:v Radě města Ústí nad Orlicí
Vyjádření:

Projednáno v radě města dne 29.01.2024 usnesením č. 1052/42/RM/2024.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje. 

 

Mgr. Tomáš Kopecký:

K záměru prodeje tohoto důležitého pozemku pro investora k výstavbě obchodní zóny a bytových domů nemáme připomínek.

 

Michal Nezdařil:

Obor rozvoje města souhlasí se záměrem prodeje bez připomínek.  

 

Lukáš Franz:

Stavební úřad nemá k prodeji připomínek. Pozemek č. 2409/1 je součástí lokality, pro kterou je zpracována územní studie „Ústí nad Orlicí, Cihelna - ZU04“. Podle této studie se předmětný pozemek nachází v prostoru, kde je navrhováno umístění obchodního centra, které žadatel plánuje realizovat. Zpracovaná studie slouží jako neopominutelný podklad pro rozhodování v daném území a byla s ní seznámena Rada města a Komise pro urbanismus, architekturu, životní prostředí a regeneraci MPZ.

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Město Ústí nad Orlicí je vlastníkem p.p.č. 2409/1 o výměře 497 m2 v k.ú. Ústí nad Orlicí. Jedná se o trvalý travní porost na prostranství vedle komunikace Cihlářská.

O prodej pozemku požádala společnost AGILE spol. s r.o., IČO: 15030741, Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto. Společnost chce pozemek využít pro výstavbu obchodní zóny v k.ú. Ústí nad Orlicí dle územní studie, která je přílohou tohoto návrhu usnesení.

Rada města projednala předloženou žádost společnosti AGILE spol. s r.o.. Na základě tohoto projednání doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje a s žadatelem vést další jednání.

Žadatel má s městem vyrovnané finanční vztahy ve lhůtě splatnosti. 

Materiál obsahuje: Příloha - Žádost o prodej (Veřejná)
Příloha - Katastrální mapa (Veřejná)
Příloha - Vlastnictví města (Veřejná)
Příloha - Územní studie Cihelna - výkres vlastnických vztahů (Veřejná)
Příloha - Územní studie Cihelna - hlavní výkres - architektonicko-urbanistický návrh (Veřejná)
Přizváni: