Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
9. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 5.2.2024

FIN/2 - Poskytnutí zápůjčky SO UNO při Speciální základní škole, mateřské škole a praktické škole Ústí nad Orlicí, z.s.
I. Zastupitelstvo města schvaluje

na základě předložené žádosti poskytnutí zápůjčky formou finanční částky ve výši 50.000 Kč z rozpočtu města a uzavření smlouvy o zápůjčce se spolkem SO UNO při Speciální základní škole, mateřské škole a praktické škole Ústí nad Orlicí, z.s., se sídlem Ústí nad Orlicí, Lázeňská 206, 562 01, IČO 67443761, na překlenutí časového nesouladu mezi výdaji organizace na sportovní činnost členů organizace a přijetím dotace, kterou spolek obdrží od Národní sportovní agentury, se sídlem nábřeží Edvarda Beneše 128/4, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČO 07460121, dle přílohy k usnesení s tím, že zápůjčka bude vrácena do 31.10.2024.

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Ing. Petře Brejšové
1.1.

zajistit uzavření smlouvy o zápůjčce (viz příloha k usnesení) a zaslání finanční částky ve výši 50.000 Kč vydlužiteli.

Termín: 29.2.2024

Předkladatel:Ing. Petra Brejšová
Zpracovatel:Bc. Iva Dvořáková, finanční odbor
Materiál projednán:v Radě města dne 29.01.2024, č. usnesení 1060/42/RM/2024.
Vyjádření:

souhlasím - Petr Hájek, starosta města

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města k projednání žádost o poskytnutí zápůjčky a návrh smlouvy o zápůjčce pro spolek SO UNO při Speciální základní škole, mateřské škole a praktické škole Ústí nad Orlicí, z.s.

O zápůjčku požádal spolek z důvodu dočasného nedostatku finančních prostředků na sportovní aktivity handicapovaných členů Sportovního oddílu UNO.

Text smlouvy byl dne 29.01.2024 schválen právníkem městského úřadu.

Materiál obsahuje: Příloha - Návrh smlouvy o zápůjčce (Veřejná)
Příloha - Žádost o poskytnutí zápůjčky (Veřejná)
Přizváni: