Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
9. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 5.2.2024

MPO/1 - Smlouva o smlouvě budoucí kupní - AGS Hylváty, s.r.o.
I. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako kupujícím, a společností AGS Hylváty, s.r.o., IČO: 17452457, Lochmanova 1400, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako prodávajícím. Předmětem smlouvy je budoucí prodej 536/1, p.p.č. 535/2, p.p.č. 1356 a p.p.č. 1357 vše v k.ú. Hylváty za kupní cenu ve výši 1.000 Kč, dle přílohy k usnesení ZM.

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Bc. Janě Konečné
1.1.

vedoucí majetkoprávního odboru, zajistit uzavření smlouvy v daném termínu. 

Termín: 29.2.2024

Předkladatel:Bc. Jana Konečná
Zpracovatel:Bc. Jana Konečná, majetkoprávní odbor
Materiál projednán:v Radě města Ústí nad Orlicí
Vyjádření:

V Radě města Ústí nad Orlicí projednáno dne 29.01.2024. Rada města doporučuje zastupitelstvu města usnesením č. 1054/42/RM/2024 schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní. 

 

Lukáš Franz:

Stavební úřad nemá z hlediska svých sledovaných zájmů připomínek.

 

Mgr. Tomáš Kopecký:

Odbor životního prostředí je v souladu s návrhem Smlouvy o smlouvě budoucí kupní připraven s budoucím prodávajícím spolupracovat na technické specifikaci záhonů, technologii výsadeb stromů, keřů, trvalek a jejich druhovém složení, které zajistí jejich dlouhodobou udržitelnost a perspektivu v místě.

 

Michal Nezdařil:

Odbor rozvoje města souhlasí se smlouvou o smlouvě budoucí kupní bez připomínek.

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Společnost AGS Hylváty, s.r.o. je vlastníkem pozemků p.p.č. 536/1, trvalý travní porost o výměře 3 840 m2, p.p.č. 535/2, trvalý travní porost o výměře 189 m2, p.p.č. 1356, trvalý travní porost o výměře 58 m2 a p.p.č. 1357, trvalý travní porost o výměře o výměře 109 m2 vše v k.ú. Hylváty. 

Výše uvedená společnost realizuje na výše uvedených pozemcích přístupovou komunikaci k 16 stavebním parcelám určeným k výstavbě rodinných domů. Součástí stavby s názvem "Novostavba pozemní komunikace, k.ú. Hylváty" je vybudování splaškové kanalizace s napojením na veřejnou kanalizační síť, dešťové kanalizace, veřejného osvětlení. Rozsah záměru a projektová dokumentace byli konzultovány s architektkou města, odborem rozvoje města a odborem stavebního úřadu. 

Město Ústí nad Orlicí obdrželo od společnosti AGS Hylváty s.r.o. žádost o odkup předmětných pozemků dotčených stavbou "Novostavba pozemní komunikace, k.ú. Hylváty" za cenu 1.000 Kč. 

Předpokládaný termín dokončení stavby je 30.06.2024. 

Majetkoprávní odbor předkládá radě města návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na budoucí prodej výše uvedených pozemků. 

Materiál obsahuje: Příloha - Žádost (Veřejná)
Příloha - Katastrální mapa (Veřejná)
Příloha - Mapa vlastnictví (Veřejná)
Příloha - Situace (Veřejná)
Příloha - Smlouva o smlouvě budoucí kupní (Veřejná)
Přizváni: