Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
9. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 5.2.2024

MPO/2 - Kupní smlouva - AGILE spol. s r.o.
I. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření kupní smlouvy mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako prodávajícím, a společností AGILE spol. s r.o., IČO: 15030741, Moravská 519, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako kupujícím. Předmětem smlouvy je prodej nově oddělených p.p.č. 923/293, 923/294, 923/295, 923/296, 923/297, 923/298, 923/299, 923/300, 923/301, 923/302, 1159/27 a 1159/28 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí za kupní cenu ve výši 4.211.291 Kč včetně DPH, dle přílohy k usnesení ZM.

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Bc. Janě Konečné
1.1.

vedoucí majetkoprávního odboru, zajistit uzavření smlouvy v daném termínu.

Termín: 5.3.2024

Předkladatel:Bc. Jana Konečná
Zpracovatel:Collinová Eva, majetkoprávní odbor
Materiál projednán:v Radě města Ústí nad Orlicí
Vyjádření:

Projednáno v radě města dne 29.01.2024 usnesením č. 1051/42/RM/2024.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit toto usnesení. 

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Město Ústí nad Orlicí je vlastníkem výše uvedených parcel.

Jedná se o pozemky v lokalitě U Letiště vše v k.ú. Ústí nad Orlicí:

 • p.p.č. 923/25 - orná půda o výměře 1.292 m2 
 • p.p.č. 923/95 - orná půda o výměře 3.470 m2
 • p.p.č. 1159/7 - orná půda o výměře 236 m2
 • p.p.č. 1159/9 - orná půda o výměře 445 m2 

O prodej části p.p.č. 923/25,  části p.p.č. 923/95, p.p.č. 1159/7 a části p.p.č. 1159/9 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí v celkovém rozsahu 1.199 m2 požádala společnost AGILE spol. s r.o., IČO: 15030741, Dráby 542, Litomyšlské předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, za účelem výstavby rodinných domů v lokalitě U Letiště.

Předmětem prodeje jsou nově oddělené pozemky na základě geometrického plánu č. 3196/123/2023 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí:

 • p.p.č. 923/293 – orná půda o výměře 224 m2
 • p.p.č. 923/294 – orná půda o výměře 154 m2
 • p.p.č. 923/295 – orná půda o výměře 128 m2
 • p.p.č. 923/296 – orná půda o výměře 121 m2
 • p.p.č. 923/297 – orná půda o výměře 85 m2
 • p.p.č. 923/298 – orná půda o výměře 43 m2
 • p.p.č. 923/299 – orná půda o výměře 18 m2
 • p.p.č. 923/300 – orná půda o výměře 1 m2
 • p.p.č. 923/301 – orná půda o výměře 68 m2
 • p.p.č. 923/302 – orná půda o výměře 200 m2
 • p.p.č. 1159/27 – orná půda o výměře 65 m2
 • p.p.č. 1159/28 – orná půda o výměře 92 m2

Kupní cena je stanovená odhadem tržní hodnoty nemovité věci pro účel budoucího prodeje č. 56/2023 vyhotoveným dne 27.10.2023 znalcem Ing. Jiřím Šmokem, Vrbí 259, 564 01 Žamberk ve výši 2.900 Kč/m2. Vzhledem k tomu, že se pozemky nachází v území vymezeném regulačním plánem podléhá prodej pozemků dani z přidané hodnoty a kupní cena je navýšena o 21 % DPH.

Celková kupní cena činí 4.211.291 Kč včetně DPH. Kupní cena se skládá z kupní ceny 4.207.291 včetně DPH a nákladů na vyhotovení znaleckého posudku ve výši 4.000 Kč. Celková kupní cena bez DPH za 1.199 m2 je 3.477.100 Kč bez DPH. 

Tento záměr prodeje nebyl zveřejněn dražbou a to z důvodu, že pozemky jsou v území vymezeném regulačním plánem, které společnost AGILE spol. s r.o. má již, mimo částí pozemků ve vlastnictví Města Ústí nad Orlicí, ve svém vlastnictví za účelem realizace developerského záměru.  

Stavební úřad, odbor životního prostředí a odbor rozvoje města nemají k prodeji pozemků v tomto rozsahu připomínek.

Žadatel má s městem vypořádané finanční vztahy ve lhůtě splatnosti.

Materiál obsahuje: Příloha - Kupní smlouva (Veřejná)
Příloha - Žádost o prodej (Veřejná)
Příloha - Žádost o prodej - příloha (Veřejná)
Příloha - Regulační plán U Letiště - grafika (Veřejná)
Příloha - Regulační plán U Letiště - text (Veřejná)
Příloha - Znalecký posudek (Veřejná)
Příloha - Katastrální mapa (Veřejná)
Příloha - Vlastnictví města (Veřejná)
Příloha - Geometrický plán I (Veřejná)
Příloha - Geometrický plán II (Veřejná)
Příloha - Geometrický plán s vyznačením pozemků k prodeji (Veřejná)
Přizváni: